3.7. Przewidywane tendencje w gospodarce w 2014 roku i ich wpływ na sektor bankowy

Zdaniem Głównego Ekonomisty mBanku rok 2014 przyniesie dalsze przyspieszenie wzrostu gospodarczego (do około 4% w IV kwartale), a średnioroczne tempo wzrostu PKB powinno sięgnąć 3,5%. W bieżącym roku głównym motorem wzrostu będzie popyt wewnętrzny (konsumpcja prywatna oraz prywatne i publiczne inwestycje), wspierany przez silny i dynamiczny rynek pracy (jednym z niedocenianych trendów, charakteryzujących się dużym potencjałem do pozytywnych zaskoczeń, będzie w 2014 roku wzrost płac).

Inflacja, pozostająca przez większą część roku pod wpływem efektów bazowych, powinna w połowie roku przekroczyć poziom 1,5%, powracając tym samym do dopuszczalnego pasma odchyleń od celu inflacyjnego NBP. Jednak dopiero jej wyraźne przyspieszenie pod koniec 2014 roku, wynikające z działania czynników popytowych i narastających presji płacowych i cenowych, doprowadzi do zmiany łagodnego dotąd nastawienia Rady Polityki Pieniężnej. W opinii Głównego Ekonomisty mBanku rok 2014 zostanie zakończony dwiema podwyżkami stóp procentowych, które – przyjmując nieco odleglejszą perspektywę – wpłyną na klasyczny cykl zacieśnienia polityki pieniężnej (łącznie przynajmniej 100 punktów bazowych).

Kontynuacja ożywienia gospodarczego znajdzie odzwierciedlenie w kształtowaniu się agregatów monetarnych. W konsekwencji, warunki funkcjonowania banków zmienią się w 2014 roku następująco: