3.2. Sektor bankowy

Rok 2013 pod względem wyników finansowych polskiego sektora bankowego pozostał na zbliżonym poziomie w porównaniu z rokiem 2012. Zysk netto sektora wyniósł 15,4 mld zł, wobec 15,5 mld w 2012 roku (-0,3%). Warto przy tym odnotować, że wynik finansowy po rozłożeniu na poszczególne miesiące wykazywał w 2013 roku nieco mniejszą stabilność niż w ubiegłym roku. Przy założeniu, że w 2014 roku nie wystąpią żadne nieprzewidziane okoliczności, zysk netto sektora bankowego z dużym prawdopodobieństwem powinien charakteryzować się stabilnością.

Do spadku zysku netto sektora bankowego przyczynił się przede wszystkim spadek dochodów (-5,6%), które w 2013 roku wyniosły 55,5 mld zł w porównaniu do 58,8 mld zł w 2012 roku. Niższe dochody wynikały z jego głównych składowych, w tym wyniku odsetkowego, na który wpływ miała łagodna polityka monetarna NBP (-1,3 mld zł, tj. -3,8% rok do roku) oraz pozostałych dochodów (-1,4 mld zł, tj. -17.9%).

W 2013 roku banki starały się utrzymywać dyscyplinę kosztową. Ich koszty działania w 2013 roku wyniosły 27,6 mld zł wobec 27,8 mld zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 0,8%.

W 2013 roku obserwowano lekką poprawę jakości portfeli kredytowych banków, co przełożyło się na spadek odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek o 9,7% w porównaniu z rokiem 2012 (7,5 mld zł w 2013 roku).

Rok 2013 upłynął pod znakiem stale polepszającej się adekwatności kapitałowej banków. Współczynnik wypłacalności, podobnie jak w 2012 roku, pozostawał w trendzie wzrostowym i na koniec 2013 roku wyniósł 15,75% w porównaniu z 14,74% na koniec 2012 roku. Podobnie współczynnik wypłacalności liczony na bazie funduszy podstawowych (współczynnik Core Tier 1) wzrósł z 13,13% na koniec 2012 roku do 14,21% na koniec 2013 roku.

Od strony oferty polski sektor bankowy cechowały następujące trendy:

Suma bilansowa polskiego sektora bankowego wzrosła o 4,2% w porównaniu z końcem 2012 roku i przekroczyła 1,4 biliona zł. Po stronie pasywnej szybciej rosły kapitały (+5,0%) niż zobowiązania (+4,1%).

Współbieżne (i spadkowe we wszystkich segmentach) w 2012 roku ścieżki kredytów i depozytów zaczęły w 2013 roku poruszać się rozbieżnymi trajektoriami – przyspieszyła akcja kredytowa dla gospodarstw domowych, a przedsiębiorstwa znów zaczęły akumulować środki finansowe na rachunkach bankowych. Z drugiej strony, kredyty korporacyjne pozostały na poziomie zbliżonym do końca poprzedniego roku, podczas gdy depozyty gospodarstw domowych wyhamowywały z miesiąca na miesiąc. Bardziej szczegółowo sytuacja przedstawiała się następująco:

Podobnie do lat poprzednich, rok 2013 upłynął również pod znakiem konsolidacji w sektorze bankowym, a fuzje i przejęcia objęły również instytucje z pierwszej dziesiątki największych banków. W efekcie liczba banków komercyjnych w Polsce po raz kolejny spadła – z 45 na koniec 2012 roku do 41 w ostatnich miesiącach 2013. Konsekwencją tego trendu był wzrost koncentracji polskiego sektora bankowego: na koniec 2013 roku udział 5 największych banków w aktywach sektora wzrósł z 45% do 50%.