10.3. Spółki w obszarze Bankowości Detalicznej

aspiro

Oferta obejmuje produkty kredytowe, rachunki, ubezpieczenia, produkty inwestycyjne i oszczędnościowe zarówno dla osób fizycznych, jak i firm
Otwarta platforma sprzedaży produktów finansowych na rynku pośrednictwa
Ponad 600 doświadczonych doradców

Na koniec 2013 roku Aspiro oferowało produkty 23 różnych podmiotów finansowych, w tym produkty mBanku. Aktualnie oferta obejmuje łącznie 45 produktów, w tym m.in.: kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, produkty ubezpieczeniowe, produkty inwestycyjne, leasing i faktoring.

W 2013 roku nastąpił 27,9% wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych w stosunku do 2012 roku. Pomimo kryzysu na rynku motoryzacyjnym, w obszarze kredytów samochodowych nastąpił 5,3% wzrost sprzedaży w skali roku. W związku z pogorszeniem sytuacji na rynku jak również zmianą polityki mBanku w zakresie produktów hipotecznych, Aspiro odnotowało spadek sprzedaży tych produktów o 29,1% w 2013 roku.

Spółka zamknęła 2013 rok zyskiem brutto w wysokości 0,3 mln zł wobec straty brutto w wysokości 1,6 mln zł rok wcześniej. Na poprawę wyniku finansowego miały wpływ korzyści wynikające m.in. z restrukturyzacji sieci sprzedaży.

bankhipoteczny

Największy bank hipoteczny w Polsce
Oferta obejmuje finansowanie inwestycji komercyjnych, sektora publicznego oraz klientów indywidualnych, analizy rynku i usługi doradcze dla inwestorów i podmiotów branży nieruchomości komercyjnych
Największy w kraju emitent listów zastawnych - 70% udział w rynku. Wartość papierów w obrocie - blisko 2,5 mld zł

Przedmiotem działalności mBanku Hipotecznego (mBH) jest udzielanie kredytów hipotecznych na finansowanie nieruchomości komercyjnych, projektów mieszkaniowych oraz inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Spółka jest największym na rynku emitentem hipotecznych i publicznych listów zastawnych, za pośrednictwem których refinansuje swoją działalność kredytową.

Portfel kredytowy brutto mBH utrzymał się na poziomie zbliżonym do poziomu z końca 2012 roku i wyniósł 4,1 mld zł, tj. -0,8%. Wartość nominalna listów zastawnych wyemitowanych przez spółkę na koniec IV kwartału 2013 roku wyniosła 2,3 mld zł, w tym 80 mln zł oraz 80 mln euro wyemitowano w 2013 roku.

Począwszy od 2012 roku mBank Hipoteczny aktywnie działa na rynku pierwotnym w segmencie papierów dłużnych denominowanych w euro. Znajduje to swoje potwierdzenie w strukturze emisji ze względu na walutę. W 2013 roku łączna wartość emisji denominowanych w euro, przekroczyła po raz pierwszy wartość emisji plasowanych w walucie krajowej, a także po raz pierwszy, emisja listów zastawnych mBH została objęta wyłącznie przez zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

Ze względu na zajmowaną pozycję oraz doświadczenie mBH aktywnie zaangażował się w prace nad wprowadzeniem zmian prawnych i regulacyjnych dotyczących emisji listów zastawnych. Efektem podjętych działań jest projekt nowelizacji ustawy o listach zastawnych oraz zmian niektórych innych ustaw odwołujących się do tej ustawy. Celem działań związanych z wyznaczeniem kierunku zmian legislacyjnych jest pełniejsze wykorzystanie możliwości listu zastawnego jako źródła finansowania działalności kredytowej banku oraz implementacja zapisów dyrektywy CRD IV/CRR.

W ramach przyjętej Strategii Grupy mBanku listy zastawne mają stanowić długoterminowe źródło refinansowania. Celem na 2014 rok jest emisja listów zastawnych o łącznej wartości 1 mld zł.

W tym kontekście istotnego znaczenia nabiera nawiązanie współpracy pomiędzy mBH i mBankiem. Zgodnie z założeniami, portfel detalicznych kredytów hipotecznych mBanku Hipotecznego będzie finansowany nowymi emisjami listów zastawnych. Pierwsze emisje listów zastawnych, których zabezpieczeniem będą wierzytelności z tytułu nowych kredytów udzielonych klientom indywidualnym planowane są na przełomie I i II kwartału 2014 roku.

W 2013 roku mBH odnotował zysk brutto w wysokości 7,2 mln zł (spadek o 50,2% rok do roku). Spadek wyniku brutto w porównaniu do roku ubiegłego spowodowany był głównie wyższymi o 5,8 mln zł odpisami aktualizującymi należności.

wealthmanagement

Usługi Private Banking & Wealth Management
Kompleksowe zarządzanie majątkiem, obsługa przez ekspertów spółki oraz wyspecjalizowanych doradców podmiotów współpracujących
Bankowość prywatna mBanku po raz szósty uznana za najlepszą w Polsce przez Euromoney Magazine

W 2013 roku spółka rozwijała usługi kompleksowego zarządzania majątkiem, w tym doradztwa inwestycyjnego i asset management. Aktywa zarządzane przez spółkę rosły bardzo dynamicznie i wyniosły 4,8 mld zł na koniec 2013 roku, co w porównaniu do końca 2012 roku stanowi wzrost o 31,3%. W obszarze asset management, mWealth Management osiągnęła wysokie zwroty ze wszystkich zarządzanych strategii.

Spółka kontynuowała rozwój działalności doradczej w ramach modelu doradztwa inwestycyjnego. Aktywa w doradztwie inwestycyjnym wzrosły o 60,3% w porównaniu do końca 2012 roku i wyniosły 705,5 mln zł.

W 2013 roku spółka wypracowała przychody z działalności operacyjnej na poziomie 34,0 mln zł, tj. o 64,3% więcej w stosunku do 2012 roku. Wygenerowany zysk brutto wyniósł 16,7 mln zł wobec 10,0 mln zł w 2012 roku.

breubezpieczenia

Stworzona od podstaw działalność ubezpieczeniowa mBanku
Oferta produktów bancassurance oraz stand-alone
Wysoki stopień integracji z mBankiem

W zakresie biznesu direct odnotowano w 2013 roku spadek składki o 10,3% do poziomu 154,0 mln zł w porównaniu z 2012 rokiem. W obszarze bancassurance składka wyniosła 255,0 mln zł (z wyłączeniem produktów inwestycyjnych), co oznacza 8,1% wzrost w stosunku do 2012 roku. Odnotowany wzrost jest związany głownie z ubezpieczeniami stand-alone, do kart oraz rachunków (wzrost odpowiednio o 53,4%, 62,5% oraz 10,9% rok do roku). W obszarze współpracy z mLeasing odnotowano dalsze zmniejszenie składki o 12,9% do 101,4 mln zł w 2013 roku, wynikające ze spadku wartości mienia przekazanego w leasing oraz pogorszenia wskaźników penetracji.

W 2013 roku oferta produktowa spółki została rozszerzona m.in. o Ubezpieczenie Spłaty Kredytu Odnawialnego osób fizycznych oraz o ubezpieczenia Twoje OC i Twoja Podróż dla klientów indywidualnych.

Grupa BRE Ubezpieczenia wypracowała wynik brutto w wysokości 61,6 mln zł, co oznacza wzrost o 3,0 mln zł w stosunku do 2012 roku. Poprawa wyniku była możliwa dzięki uzyskaniu większego wolumenu składki inwestycyjnej w obszarze bancassurance oraz restrykcyjnej polityce kosztowej, zwłaszcza w zakresie przeprowadzanych kampanii reklamowych.