16.4. Znaczne pakiety akcji

Dominującym akcjonariuszem mBanku jest Commerzbank AG. Udział Commerzbanku wzrastał z 21,00% w 1995 roku poprzez 50,00% w 2000 roku, do poziomu 72,16% w 2003 roku. Począwszy od 2005 roku udział ten nieznacznie zmalał w związku z realizacją programów opcji menedżerskich w mBanku.

Na koniec 2013 roku, Commerzbank posiadał bezpośrednio 29 352 897 akcji mBanku, co stanowiło 69,60% wartości kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wolnym obrocie (free float) znajduje się 30,40% akcji mBanku. Posiadają je inwestorzy instytucjonalni, w szczególności polskie fundusze emerytalne oraz krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, a także inwestorzy indywidualni. 5% próg akcji i głosów na walnym zgromadzeniu, zobowiązujący do informowania o nabyciu akcji, przekroczyły ING Otwarty Fundusz Emerytalny i AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK.

     

 

Akcjonariusze

stan na 31.12.2013

Udział w kapitale zakładowym
i ogólnej liczbie głosów

Commerzbank AG

69,60%

ING Otwarty Fundusz Emerytalny

5,76%*

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK

5,11%*

prev next

*Informacja o udziale ING Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz AVIVA Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK na podstawie rocznej struktury aktywów AVIVA OFE i ING OFE według stanu na dzień 31.12.2013 roku.

Strategiczny akcjonariusz mBanku, Commerzbank AG, jest wiodącym bankiem niemieckim z ponad 140-letnią historią, świadczącym usługi dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Największym akcjonariuszem Commerzbanku jest państwo niemieckie, które poprzez Fundusz Stabilizacji Rynków Finansowych (SoFFin) ma 17-procentowy udział w jego kapitale. W posiadaniu inwestorów instytucjonalnych znajduje się około 47% akcji przy rozproszonej strukturze akcjonariatu. Najwięksi inwestorzy to BlackRock i Capital Group - każdy z tych podmiotów ma ponad 5% akcji Commerzbanku. Inwestorzy indywidualni posiadają około 26% akcji spółki.

Linie biznesowe Klientów Indywidualnych, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Mittelstandsbank), Korporacji i Rynków Finansowych i Europy Środkowo-Wschodniej oferują klientom szeroki i atrakcyjny portfel produktów i usług. Commerzbank jest silnym partnerem dla firm eksportowych z sektora MSP w Niemczech i firm działających w innych krajach. Posiadając ponad 1200 oddziałów w Niemczech, Commerzbank należy do banków o najlepiej rozwiniętej sieci placówek. Ponadto Commerzbank prowadzi działalność w 52 krajach. Obsługuje prawie 15 mln klientów indywidualnych i około 1 mln klientów korporacyjnych. Według stanu na 31 grudnia 2013 roku aktywa Grupy Commerzbanku wynosiły 549,7 mld euro, a kapitał 26,9 mld euro. Grupa Commerzbanku zatrudniała 52,9 tys. pracowników, w tym 41,1 tys. w Niemczech.