Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

Ocena Rady Nadzorczej mBanku S.A. na temat sytuacji Banku w 2013 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku.

Podstawa: Reguła III.1. ust. 1) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Rok 2013 przyniósł dalsze wyhamowanie tempa wzrostu polskiej gospodarki i szedł w parze ze spadkiem inflacji. Dopiero II połowa roku przyniosła ożywienie gospodarcze. Mimo iż, pod względem wyników finansowych, miniony rok okazał się gorszy dla sektora bankowego, to skonsolidowany zysk brutto Grupy mBanku S.A. wzrósł o 3,6% w porównaniu z rokiem 2012 i wyniósł 1 517,7 mln zł, zaś skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku pozostał na poziomie zbliżonym od 2012 roku i wyniósł 1 206,4 mln zł, tj.+0,8% rok do roku.

Dochód ogółem za cały 2013 rok wyniósł 3 673,5 mln zł, tj.+2,9% w porównaniu do 2012 roku. Główne jego składowe, czyli wynik z tytułu odsetek oraz wynik z tytułu opłat i prowizji zmieniły się rok do roku odpowiednio o -2,4% oraz +6,1%. W 2013 roku suma wyniku odsetkowego oraz wyniku prowizyjnego stanowiła 83,3% całego dochodu Grupy mBanku, co zdaniem Rady Nadzorczej jest odpowiednią proporcją w biznesie bankowym. Biorąc pod uwagę uwarunkowania makroekonomiczne w 2013 roku, w jakich działał Bank, a konkretnie spadek rynkowych stóp procentowych, Rada z uznaniem odnosi się do wypracowanych rezultatów.

Rada Nadzorcza z wielką satysfakcją odnotowuje fakt, iż wysoka dochodowość Grupy mBanku S.A. odznacza się wysoką stabilnością. Potwierdza ją również odniesienie do 2011 roku. Przez trzy ostatnie lata stabilność ta nie została zakłócona, a nawet szła w parze z biciem kolejnych rekordów zyskowności.

W opinii Rady Nadzorczej, oprócz osiągania wysokiej i stabilnej dochodowości, Bank i jego spółki zależne utrzymują koszty pod kontrolą. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zmiany kosztów liczonych łącznie z amortyzacją, zarówno w górę jak i w dół, oscylują wokół 1% rok od roku. Natomiast efektywność Grupy mBanku mierzona wskaźnikiem kosztów do dochodów polepszyła się kolejny rok z rzędu. Za 2013 rok wskaźnik ten wyniósł 45,7% w porównaniu z 46,5% za 2012 rok oraz 47,7% za rok 2011.

Poziom odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek również nie budzi zastrzeżeń Rady. W roku 2013 wyniosły one 477,8 mln zł.

Rada Nadzorcza z zadowoleniem odnotowuje fakt, że miniony rok był kolejnym rokiem wzrostu bazy depozytowej Banku. W ciągu całego 2013 roku wzrosła ona o 6,4% do wartości 61,7 mld zł. Dla porównania w ciągu całego 2012 roku wzrost wyniósł 6,9%. Na koniec 2013 roku depozyty finansowały już 59,1% aktywów (56,8% w 2012 roku).

W ocenie Rady Nadzorczej działalność Banku w 2013 roku była prowadzona przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa powierzonych mu środków. Skonsolidowany współczynnik wypłacalności liczony według metodologii AIRB oraz skonsolidowany współczynnik wypłacalności liczony na bazie funduszy podstawowych (Core Tier 1) na koniec 2013 roku wyniosły odpowiednio 19,38% i 14,21%. Są to poziomy zauważalnie wyższe od tych z końca 2012 roku (wówczas odpowiednio 18,73% oraz 13,00%), a już wtedy znacznie przekraczały one wartości wymagane przez prawo.

Mając na uwadze wszystkie poruszone wyżej aspekty, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację mBanku S.A. w 2013 roku.

Rada Nadzorcza docenia zaangażowanie oraz wysiłki poczynione w minionym roku, zarówno przez Zarząd Banku jak i jego pracowników, które zmierzały do wzrostu wartości Banku w długim terminie dla Akcjonariuszy. Jednocześnie Rada wyraża nadzieję, że wysiłki te będą kontynuowane w 2014 roku i latach następnych. Rada Nadzorcza składa również podziękowania Akcjonariuszom za zaufanie okazywane działalności mBanku.

Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku

System kontroli wewnętrznej w mBanku S.A. składa się z kontroli instytucjonalnej będącej w gestii Departamentu Audytu Wewnętrznego oraz kontroli funkcjonalnej.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komisja ds. Audytu, która na bieżąco monitoruje sprawy związane z kontrolą wewnętrzną i której funkcjonalnie podlega oraz raportuje Departament Audytu Wewnętrznego. W 2013 roku Komisja ds. Audytu Rady Nadzorczej regularnie otrzymywała informacje o szerokim spektrum zagadnień audytowych, w tym między innymi o ocenie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przebiegu najważniejszych audytów w Banku i w spółkach Grupy. Komisja również oceniała i akceptowała Plan Audytów na 2013 rok. Ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywał do wiadomości protokoły ze wszystkich audytów przeprowadzanych w Banku i w spółkach Grupy przez Departament Audytu Wewnętrznego. Wsparciem dla Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej jest również audytor zewnętrzny, który w 2013 roku regularnie raportował rezultaty badania i wnioski z badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej w mBanku S.A. zarówno w jego części funkcjonalnej, jak i instytucjonalnej.

W sprawach dotyczących ryzyka Rada Nadzorcza działa poprzez Komisję ds. Ryzyka, która sprawuje stały nadzór nad poszczególnymi rodzajami ryzyka, w szczególności nad ryzykiem kredytowym (w tym ryzykiem koncentracji), rynkowym, operacyjnym, płynności
i biznesowym. Komisja ta wydaje rekomendacje w sprawach znaczących zaangażowań obciążonych ryzykiem pojedynczego podmiotu gospodarczego. Dodatkowo, w minionym roku Komisja zajmowała się wieloma ważnymi tematami z zakresu ryzyka, do których należały zagadnienia makroekonomiczne, strategia rynku nieruchomości i portfel skarbowych papierów wartościowych.

Ponadto w Banku działa kilka komitetów, których zadania bezpośrednio wiążą się z zarządzaniem ryzykiem w Grupie mBanku. Są to między innymi: Komitet Kredytowy Zarządu Banku, Komitet ds. Zarządzania Jakością Danych, Komitet ds. Zarządzania Kapitałem, Komitet ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system zarządzania ryzykiem w mBanku SA. W opinii Rady Nadzorczej system ten obejmuje wszystkie istotne dla Banku i Grupy rodzaje ryzyka.

Maciej Leśny

Przewodniczący Rady Nadzorczej