Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

6. Akcjonariat i notowania akcji mBanku na GPW

6.1. Akcje mBanku

Na 31 grudnia 2013 roku akcje mBanku charakteryzowały następujące parametry:

  • Łączna liczba akcji mBanku: 42 174 013 akcji zwykłych i na okaziciela.
  • Brak akcji uprzywilejowanych, każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu.
  • Wartość nominalna 1 akcji: 4,00 zł.
  • Zarejestrowany kapitał akcyjny: 168 696 tys. zł, w całości opłacony.
  • Akcje mBanku są notowane na GPW od 1992 roku.
  • Akcje są składową indeksów GPW: WIG, WIG-Poland, WIG20, WIG30 i WIG Banki; ponadto akcje wchodzą w skład indeksów pochodnych opartych na WIG20 i WIG30.

W 2013 roku liczba akcji wzrosła łącznie o 35 037 akcji wyemitowanych w związku z realizacją programu motywacyjnego dla Banku. W efekcie nowych emisji zarejestrowany kapitał akcyjny wzrósł o 140 tys. zł.

W 2013 roku pozytywny wpływ na koniunkturę giełdową miała stopniowa poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie. Ten czynnik zderzał się z obawami inwestorów przed skutkami ograniczania przez Fed programu skupu obligacji oraz projektem reformy systemu emerytalnego w Polsce wraz z jej przewidywanymi negatywnymi konsekwencjami dla funduszy emerytalnych i giełdy.

W 2013 roku indeks szerokiego rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrósł o 8,1%, ustępując zdecydowanie indeksom na Wall Street (S&P500 +29,6%; Dow Jones +26,5%), we Frankfurcie (DAX +25,5%), w Paryżu (CAC40 +18,0%), Londynie (FTSE100 +14,4%), Zurychu (Swiss Market Index +20,2%), czy Tokio (Nikkei 225 +56,7%). Najsłabsze wyniki odnotowały duże spółki. Indeks WIG20 obniżył się o 7,0%, głównie po wpływem spadku notowań spółek surowcowych, energetycznych i paliwowych. Jednocześnie, dzięki lepszym niż oczekiwano wynikom oraz niskim stopom procentowym, akcje banków zwyżkowały. Indeks WIG Banki wzrósł w ciągu roku o 20,5%. Zdecydowanie lepiej wypadły średnie i małe spółki wspierające wzrost mWIG40 o 31,1% w 2013 roku.

Trzeci rok z rzędu, akcje mBanku zachowywały się lepiej niż szeroki rynek i indeks bankowy. Kurs zamknięcia akcji mBanku w dniu ostatniej sesji w 2013 roku (30 grudnia) wyniósł 500,00 zł. W porównaniu z notowaniami na ostatniej sesji 2012 roku oznacza to wzrost o 53,4%, a w relacji dourealnionego, skorygowanego o dywidendę kursu mBanku z końca 2012 roku - wzrost o 57,8%. Minimalny kurs akcji mBanku odnotowano 15 stycznia (311,40 zł), a maksymalny kurs został osiągnięty 25 listopada (568,00 zł). Kapitalizacja Spółki na koniec 2013 roku wyniosła 21,1 mld zł (5,1 mld euro) wobec 13,7 mld zł (3,4 mld euro) przed rokiem.

Wartość średnich dziennych obrotów akcjami mBanku ukształtowała się na poziomie 11,9 mln zł w 2013 roku wobec 7,6 mln zł w 2012 roku. Wzrost obrotów akcjami mBanku był zgodny z generalnym trendem w zakresie wolumenu obrotów obserwowanym w 2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na koniec 2013 roku, wskaźniki giełdowe dla akcji mBanku wyniosły odpowiednio:

  • Wskaźnik P/BV (cena do wartości księgowej) 2,1 wobec 1,4 przed rokiem.
  • Wskaźnik P/E (cena akcji/zysk na akcję) 17,5 wobec 11,4 przed rokiem.