Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

6.2. Akcjonariusze mBanku

Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest Commerzbank AG. Udział Commerzbanku wzrastał od 21,0% w 1995 roku poprzez 50,0% w 2000 roku do poziomu 72,2% w 2003 roku. Począwszy od 2005 roku udział ten nieznacznie zmalał w związku z realizacją programów opcji menedżerskich w Banku.

Na koniec 2013 roku Commerzbank AG posiadał 69,6% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu. Pozostałe 30,4% akcji znajduje się w wolnym obrocie (free float) z dominującym udziałem inwestorów finansowych. Największym z nich był na koniec 2013 roku ING Otwarty Fundusz Emerytalny posiadający pakiet 5,76% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu. Drugim znaczącym akcjonariuszem mBanku jest AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, który na dzień 31 grudnia 2013 roku posiadał 5,11% akcji.

Pozostali inwestorzy mBanku nie przekraczają 5,0% głosów na walnym zgromadzeniu. Znajdują się wśród nich inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, głównie polskie fundusze emerytalne oraz polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne.

Obszary współpracy z Commerzbankiem

Na mocy zawartego w 1994 roku porozumienia strategicznego Bank był wielokrotnie dokapitalizowany przez Commerzbank, z czego ostatnie dokapitalizowanie w kwocie około 1,4 mld zł miało miejsce w 2010 roku, kiedy to Commerzbank objął około 70,0% akcji nowej emisji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego mBanku. Bankowi udzielono też pożyczek podporządkowanych na łączną kwotę 950 mln franków szwajcarskich. Ich równowartość wyniosła około 3,3 mld zł na koniec 2013 roku w porównaniu z około 3,2 mld zł na koniec 2012 roku. Ponadto, Bank korzystał z finansowania Commerzbanku; wartość zadłużenia (bez zobowiązań podporządkowanych) wyniosła 14,4 mld zł na koniec 2013 roku w porównaniu z 17,2 mld zł na koniec 2012 roku.

Dzięki umowie o współpracy technicznej mBank uzyskał dostęp do sieci Commerzbanku oraz sieci banków korespondentów na całym świecie. Dodatkowo, Commerzbank udostępnił mBankowi swój know-how w ramach odrębnych umów przewidujących współpracę w wielu obszarach takich jak współpraca przy obsłudze klientów międzynarodowych (w tym również klientów Commerzbanku), compliance, przeciwdziałanie praniu pieniędzy czy wspólne systemy raportowe w obszarze rachunkowości i controllingu. Współpraca w kluczowym obszarze kontroli ryzyka dotyczy w szczególności wymiany doświadczeń związanych z wdrażaniem nowych przepisów unijnych.

Zgodnie z podstawową umową o metodologiach podpisaną pomiędzy mBankiem i Commerzbankiem, mBank ponosi pełną odpowiedzialność za obszary zarządzania ryzykiem, szczególnie w zakresie operacji kredytowych, a jego decyzje w tych obszarach są niezależne.

mBank jest również włączony w system wieloletniego planowania strategicznego Grupy Commerzbanku.