Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

15.1. Fundacja mBanku

Fundacja mBanku (mFundacja), która powstała w 1994 roku jako jedna z pierwszych fundacji korporacyjnych w środowisku bankowym, jest wyrazem społecznego zaangażowania mBanku. Misją mFundacji jest wspieranie programów mających na celu podnoszenie poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania spójne z wizerunkiem i polityką Banku.

W 2014 roku mFundacja obchodzi 20-lecie swojej działalności. Wraz ze zmianą marki Banku zmieniła się również strategia Fundacji. W dniu 13 listopada 2013 roku Rada Fundacji wyznaczyła nowy kierunek działań Fundacji na lata 2014–2016. W centralnym punkcie strategii znajdują się działania na rzecz edukacji matematycznej. Bank wierzy, że matematyka jest fundamentem logicznego myślenia, dlatego też chce rozwijać i stymulować myślenie matematyczne oraz pokazać jak ciekawa i potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia. Zaproponowany kierunek działań Fundacji pozwoli nie tylko kontynuować współpracę z organizacjami, które Fundacja wspierała do tej pory, ale również otworzyć się na nowe środowiska.

mFundacja ma w planach programy grantowe i programy stypendialne, konkursy dla szkół, organizacji pozarządowych i nauczycieli, a także wolontariat kompetencyjny pracowników Grupy mBanku. Celem Fundacji jest dotarcie zarówno do dzieci,i młodzieży i ich rodziców, jak również do nauczycieli, studentów i młodych pracowników akademickich. Dzięki programom stypendialnym szansę na dalsze kształcenie dostaną dzieci z różnych środowisk, zainteresowane matematyką i osiągające ponadprzeciętne wyniki w nauce. Z kolei programy dla nauczycieli pozwolą im rozszerzyć kompetencje i zdobyć wiedzę, jak umiejętnie pracować z uzdolnionymi dziećmi. mBank jest przekonany, że dzięki nowej strategii Fundacji, przyczyni się do rozwijania umiejętności matematycznych młodych Polaków.

W 2013 roku na cele statutowe Fundacji wydatkowano łączną kwotę 1 681 tys. zł.

Struktura wydatków statutowych przedstawiała się następująco:

 • Edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości – 56,6%;
 • Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 29,3 %;
 • Kultura, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego – 14,1%.

W 2013 roku Fundacja kontynuowała współpracę ze stałymi partnerami oraz udzielała dofinansowania na realizację jednorazowych projektów.

W 2013 roku Fundacja finansowała m.in. następujące przedsięwzięcia:

 • Fundacja mBanku i CASE, kolejny rok z rzędu, kontynuowały współpracę polegającą na inicjowaniu i organizowaniu seminariów i konferencji dla naukowców, ekspertów i praktyków zarządzania na temat problemów transformacji polskiego systemu gospodarczego (Seminaria mBank-CASE).
 • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) – kontynuowano współpracę przy realizacji „Programu Stypendiów Pomostowych” (program pomocy materialnej dla młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, rozpoczynającej studia wyższe). W 2013 roku mFundacja ufundowała w ramach tego programu 25 stypendiów oraz dodatkowe 26 stypendiów dla laureatów konkursu dla stypendystów FEP studiujących na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość oraz stosunki międzynarodowe.
 • Fundacja ABC XXI „Cała Polska Czyta Dzieciom” – dofinansowanie XI edycji kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
 • Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – dofinansowanie realizacji projektu VIII Kongresu Obywatelskiego "Jaka modernizacja Polski: od budowy infrastruktury do nowych postaw i zachowań?".
 • Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA – dofinansowanie projektu "Digitalizacja i archiwizacja twórczości kompozytorskiej, dramaturgicznej, graficznej i publicystycznej prof. Bogusława Schaeffera oraz udostępnienie jego twórczości przez utworzenie strony internetowej".
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – ufundowanie nagrody w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku.
 • Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego – realizacja projektu „Pan Lutosławski”.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji – dofinansowanie organizacji XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Człowiek bez barier 2013” (konkurs promujący ludzi, którzy pomimo niepełnosprawności osiągnęli sukces życiowy).
 • Fundacja SYNAPSIS – dofinansowanie realizacji projektu obserwacyjno-terapeutycznego małych dzieci w kierunku rozpoznania całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu.
 • Placówki muzealne działające na terenie kraju – dofinansowanie organizacji wystaw i ekspozycji oraz publikacji.
 • Biblioteki gminne i szkoły – dofinansowanie zakupu książek oraz pomocy naukowych.

Ponadto, wzorem lat ubiegłych, Fundacja udzieliła wsparcia finansowego na rzecz innych podmiotów realizujących projekty w obszarach zgodnych z realizowaną strategią Fundacji oraz jej celami statutowymi.