Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

3.7. Przewidywane tendencje w gospodarce w 2014 roku i ich wpływ na sektor bankowy

Zdaniem Głównego Ekonomisty mBanku rok 2014 przyniesie dalsze przyspieszenie wzrostu gospodarczego (do około 4% w IV kwartale), a średnioroczne tempo wzrostu PKB powinno sięgnąć 3,5%. W bieżącym roku głównym motorem wzrostu będzie popyt wewnętrzny (konsumpcja prywatna oraz prywatne i publiczne inwestycje), wspierany przez silny i dynamiczny rynek pracy (jednym z niedocenianych trendów, charakteryzujących się dużym potencjałem do pozytywnych zaskoczeń, będzie w 2014 roku wzrost płac).

Inflacja, pozostająca przez większą część roku pod wpływem efektów bazowych, powinna w połowie roku przekroczyć poziom 1,5%, powracając tym samym do dopuszczalnego pasma odchyleń od celu inflacyjnego NBP. Jednak dopiero jej wyraźne przyspieszenie pod koniec 2014 roku, wynikające z działania czynników popytowych i narastających presji płacowych i cenowych, doprowadzi do zmiany łagodnego dotąd nastawienia Rady Polityki Pieniężnej. W opinii Głównego Ekonomisty mBanku rok 2014 zostanie zakończony dwiema podwyżkami stóp procentowych, które – przyjmując nieco odleglejszą perspektywę – wpłyną na klasyczny cykl zacieśnienia polityki pieniężnej (łącznie przynajmniej 100 punktów bazowych).

Kontynuacja ożywienia gospodarczego znajdzie odzwierciedlenie w kształtowaniu się agregatów monetarnych. W konsekwencji, warunki funkcjonowania banków zmienią się w 2014 roku następująco:

  • Proces akumulacji depozytów korporacyjnych będzie w 2014 roku postępował, odzwierciedlając poprawiające się wyniki finansowe przedsiębiorstw. Tym niemniej, efekty bazowe będą ograniczać skalę możliwej poprawy ich dynamik – w całym 2014 roku Bank spodziewa się wzrostu wartości depozytów korporacyjnych o ponad 10%.
  • Z kolei kredyty korporacyjne, z uwagi na efekty bazowe z 2013 roku, ale i z uwagi na poprawę sytuacji gospodarczej i nierozerwalne z nią wyczerpywanie się potencjału do finansowania działalności gospodarczej ze środków własnych, powinny zanotować istotny wzrost wolumenów. Na rok 2014 Bank przewiduje wzrost wartości kredytów dla przedsiębiorstw o około 8%.
  • W odniesieniu do depozytów detalicznych, prognozy mBanku wskazują na wzrost ich rocznej dynamiki z cyklicznego minimum w 2013 roku do około 8-9% na koniec roku. Przyspieszeniu procesu gromadzenia depozytów gospodarstw domowych sprzyjać będzie przede wszystkim dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy i wzrost nominalnej bazy dochodowej gospodarstw domowych (konsekwencja wzrostu płac). Wobec spodziewanego braku istotnych wzrostów oprocentowania depozytów nieprawdopodobne jest, aby w decyzjach klientów kluczowe znaczenie miały motywy oszczędnościowe i przezornościowe.
  • Wreszcie, kredyty detaliczne powinny zanotować w 2014 roku wyraźne wzrosty wolumenów. W przypadku kredytów hipotecznych, negatywny efekt rekomendacji S (wymóg minimalnego wkładu własnego) powinien zostać więcej niż zrównoważony przez wpływ poprawiającego się sentymentu konsumentów. Również w odniesieniu do kredytu konsumenckiego, oczekuje się kontynuacji wzrostów wolumenów, choć efekty bazowe będą w II połowie roku zmniejszać dynamikę kredytów konsumpcyjnych.