Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

3.6. Zmiany w rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz aktach prawnych dotyczących banków

   

 

Akt prawny / Rekomendacja

Data wejścia w życie
i podsumowanie nowych wymagań

Wpływ na główne obszary Banku

TAK – regulacja ma wpływ na dany obszar

NIE – regulacja nie ma wpływu na dany obszar, bądź ma znikomy wpływ na dany obszar

Rekomendacja T

2013

31.07.2013

Rekomendacja dotyczy wszystkich kredytów detalicznych z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz kredytów udzielanych na zakup papierów wartościowych. Według jej wytycznych wartość wskaźnika zadłużenia do dochodu (DtI) powinna być określona przez zarząd banku
i ustalona w zatwierdzonej przez radę nadzorczą banku strategii zarządzania ryzykiem. W jej zakres wchodzą również ścisłe wytyczne dotyczące zakresu
i sposobu stosowania uproszczonych zasad oceny zdolności kredytowej, m.in. ograniczenia kwotowe, brak możliwości szacowania dochodów, narzucenie zakresu wykorzystywanych danych.

 

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)


Klient i oferta

orange-triang  NIE

red-triang  TAK

blue-triang  NIE

green-triang  TAK

Rekomendacja M

31.07.2013

Nowelizacja Rekomendacji M dotyczy funkcjonowania wnętrza organizacji (awarie systemów informatycznych, zawodność procedur, etc.). Banki zostały zobowiązane m.in. do tworzenia tak zwanych map ryzyka, procedur zmniejszających ryzyko operacyjne oraz przeprowadzania testów i symulacji.

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)

 

Klient i oferta

orange-triang  NIE

red-triang  TAK

blue-triang  NIE

green-triang  NIE

Rekomendacja J

01.10.2013

Rekomendacja dotyczy dobrych praktyk zarządzania ryzykiem kredytowym ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie lub tych, dla których zabezpieczeniem docelowym ma być hipoteka, w zakresie gromadzenia
i przetwarzania przez banki danych
o rynku nieruchomości zawartych we własnych i międzybankowych bazach danych. Nowe przepisy dotyczyć będą wszystkich banków, dla których udział ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie w portfelach kredytowych przekracza 10%.

 

 

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)


Klient i oferta

orange-triang  NIE

red-triang  TAK

blue-triang  NIE

green-triang  TAK

 

 

 

Capital Requirement Regulation (CRR)

2014

01.01.2014

Wprowadza zwiększenie wymagań kapitałowych, w tym bardziej restrykcyjne zasady dotyczące kalkulacji funduszy podstawowych
i uzupełniających, zaostrzenie limitu na wskaźnik Core Tier 1, wprowadzenie dźwigni kapitałowej, nowe wymagania kapitałowe CVA i płynnościowe w formie wskaźnika LCR i NSFR. Dodatkowo regulacja podnosi wymogi raportowe.

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)

 

Klient i oferta

orange-triang  TAK

red-triang  TAK

blue-triang  TAK

green-triang  NIE

Foreign Account Compliance Act (FATCA)

01.07.2014

Obejmuje konieczność wdrożenia procesów identyfikacji i monitorowania statusu klientów Banku oraz raportowania danych o aktywach
i inwestycjach będących własnością rezydentów podatkowych USA. Konsekwencjami nie dostosowania się do FATCA jest 30% stawka podatku
u źródła pobierana od wszelkich transferów finansowych dokonywanych
z USA do zagranicznej instytucji finansowej, która nie przystąpiła do porozumienia w sprawie realizacji postanowień FATCA.

 

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)

 

Klient i oferta

orange-triang  NIE

red-triang  TAK

blue-triang  TAK

green-triang  NIE

Ustawa o usługach płatniczych

01.07.2014

Ustawa obejmuje zmianę opłaty interchange do poziomu 0,5%.
Jej nowelizacja dotyczy również wzrostu odpowiedzialności Banku za nieautoryzowane transakcje płatnicze
i pozostałe transakcje powyżej 150 euro.

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)

 

Klient i oferta

orange-triang  NIE

red-triang  TAK

blue-triang  TAK

green-triang  TAK

Rekomendacja U

01.11.2014

Rekomendacja ma zapobiegać konfliktowi interesów
w sytuacji, gdy bank reprezentuje kredytobiorców jako strona umowy ubezpieczeniowej,a jednocześnie pobiera prowizję od zakładu ubezpieczeń jako pośrednik. Dodatkowo ma poprawić jakość standardów współpracy pomiędzy bankami i zakładami ubezpieczeń
w zakresie oferowania klientom produktów ubezpieczeniowych.

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)

 

Klient i oferta

orange-triang  NIE

red-triang  TAK

blue-triang  TAK

green-triang  TAK

Rekomendacja D

31.12.2014

Celem znowelizowanej rekomendacji jest polepszenie jakości zarządzania
i poziomu bezpieczeństwa IT w bankach, w połączeniu z poprawą nadzoru w tych obszarach. Zmiany dotyczą przede wszystkim zarządzania danymi, łącznie
z ich jakością, zasadami współpracy pomiędzy obszarami biznesowymi
i technicznymi, systemu informacji zarządczej obszarów bezpieczeństwa teleinformatycznego i technologii informacyjnej oraz tak zwanego „przetwarzania w chmurze”.

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)

 

Klient i oferta

orange-triang  NIE

red-triang  TAK

blue-triang  NIE

green-triang  NIE

European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

2013-2015

Obejmuje wprowadzenie konieczności rozliczania transakcji przez centralnych kontrahentów oraz raportowania transakcji do repozytoriów. W jej zakres wchodzą również nowe wymogi dotyczące ograniczenia ryzyka.

 

Baza kapitałowa


Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)


Klient i oferta

 

orange-triang  NIE

red-triang  TAK

blue-triang  NIE

green-triang  NIE

Rekomendacja S

 

2014

 

Zmiany obejmujące ograniczenia
w udzielaniu kredytów walutowych oraz w długości maksymalnego okresu kredytowania. Ograniczenia dotyczą również limitów nałożonych na wskaźnik zadłużenia do dochodu - DtI oraz współczynnik zadłużenia do wartości jego zabezpieczenia - LtV, jak też minimalnego wkładu własnego oraz klientów otrzymujących nieregularne lub niestabilne dochody.

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)

 

Klient i oferta

orange-triang  NIE

red-triang  NIE

blue-triang  TAK

green-triang  TAK

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

2014

Obejmuje wprowadzenie opłaty ostrożnościowej na fundusz stabilizacyjny. Wysokość opłaty ma być ustalana jako iloczyn stawki nieprzekraczającej 0,2% i podstawy naliczania opłaty rocznej (aktywów ważonych ryzykiem).

Baza kapitałowa

 

Zasoby IT i HR

 

Wynik finansowy
(bez kosztów IT/HR)

 

Klient i oferta

orange-triang  NIE

red-triang  TAK

blue-triang  TAK

green-triang  NIE

prev next

Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych

W dniu 10 grudnia 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła stanowisko w sprawie zasad polityki dywidendowej instytucji finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, powszechne towarzystwa emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domy maklerskie).

Zgodnie z zaleceniami KNF, do wypłaty dywidendy w wysokości 100% zysku uprawnione będą banki spełniające łącznie następujące kryteria:

  • Bank nie jest objęty programem naprawczym.
  • Wartość współczynnika wypłacalności powyżej 12%.
  • Wartość współczynnika Core Tier 1 powyżej 9%.
  • Prognozowana wartość współczynnika wypłacalności i współczynnika Core Tier 1 na koniec 2014 roku w scenariuszu testów warunków skrajnych (referencyjnym) odpowiednio powyżej 12% i 9%.
  • Ocena BION, zarówno w zakresie poziomu kapitału, jak i ogólna nie gorsza niż 2,5.