Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

12. Główne kierunki zmian oraz podstawowe rodzaje ryzyka w działalności Grupy mBanku

12.1. Główne kierunki zmian w obszarze zarządzania ryzykiem

Grupa mBanku zarządza ryzykiem w oparciu o wymagania nadzorcze oraz najlepsze praktyki rynkowe, formułując strategie, polityki oraz wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem.

W Banku, zgodnie ze Strategią Grupy na lata 2012-2016 „Jeden Bank dla Klientów i Pracowników”, zatwierdzoną przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą, przeprowadzono proces modernizacji struktury organizacyjnej obszaru zarządzania ryzykiem w celu odzwierciedlenia podejścia do „myślenia klientem” i zintegrowanej odpowiedzialności za wszystkie rodzaje ryzyka.

Koncepcja zarządzania ryzykiem w Grupie mBanku została oparta na formule trzech linii obrony, odzwierciedlających odpowiednio:

 • Podstawową odpowiedzialność Biznesu za ryzyko - zarządzanie ryzykiem przez operacje Biznesu.
 • Odpowiedzialność obszaru ryzyka – rozumianą jako definiowanie procesów, wsparcie metodologiczne, podejmowanie decyzji biznesowych, a także pomiar, ograniczanie, monitorowanie, raportowanie podejmowanego przez Grupę ryzyka. Omawiana linia obrony zapewnia niezależny nadzór nad „podstawową odpowiedzialnością Banku za ryzyko”.
 • Rolę audytu wewnętrznego – zdefiniowaną jako zapewnienie niezależnej oceny Biznesu oraz ryzyka.

Obszar zarządzania ryzykiem w Banku funkcjonuje w ramach następującej struktury organizacyjnej:

Wiceprezes Zarządu ds. zarządzania ryzykiem (ang. CRO – Chief Risk Officer)

Departament Ryzyka Detalicznego

 • Opracowanie zasad i procesów zarządzania ryzykiem.
 • Akceptacja produktów, z uwzględnieniem ich wpływu na różne typy ryzyka oraz wymogi kapitałowe, regulacyjne i ekonomiczne.
 • Definicja strategii ryzyka kredytowego, w tym polityk raportowania.
 • Definicja procedur i procesów kredytowych.
 • Ustalanie metodyki podejmowania decyzji kredytowych.
 • Ocena ryzyka kredytowego.
 • Decyzje kredytowe dotyczące produktów detalicznych.
 • Administracja portfelem kredytowym.
 • Windykacja i restrukturyzacja oraz metodyka procesu windykacji i restrukturyzacji.
 • Rozwój modeli zdolności do spłaty.
 • Przeprowadzanie analiz portfelowych.
 • Przeciwdziałanie nadużyciom kredytowym oraz kontrola ryzyka operacyjnego w procesie kredytowym.

Departament Oceny Ryzyka Korporacyjnego

 • Tworzenie polityki kredytowej wobec klientów korporacyjnych, krajów i instytucji finansowych.
 • Podejmowanie lub udział w podejmowaniu decyzji kredytowych dotyczących ekspozycji regularnych i nieregularnych, z uwzględnieniem wpływu na ryzyko operacyjne, reputacyjne, płynności oraz na wymogi kapitałowe i zwrot z zaangażowanego kapitału.
 • Analiza, ocena i kontrola ryzyka kredytowego krajów, banków, międzynarodowych instytucji finansowych oraz klientów niefinansowych Banku i spółek Grupy mBanku.
 • Realizacja procesu wczesnego ostrzegania o utracie zdolności kredytowej klientów korporacyjnych (Proces EW), w tym zarządzanie Listą Watch (LW).
 • Kontrola przestrzegania limitów kredytowych na kraje, banki, międzynarodowe instytucje finansowe oraz na klientów niefinansowych Banku i spółek Grupy mBanku.
 • Zarządzanie rezerwami na ryzyko kredytowe Banku.

Departament Procesów Ryzyka Korporacyjnego

 • Zarządzanie korporacyjnym procesem kredytowym.
 • Definiowanie oraz administrowanie instrukcjami oraz procedurami kredytowymi.
 • Rozwój i kontrola modeli scoringowych i ratingowych.
 • Analizy i rekomendacje w odniesieniu do branż (definicja branżowego apetytu na ryzyko).
 • Sporządzanie raportów i zapewnianie sprawozdawczości parametrów ryzyka kredytowego.
 • Zarządzanie i rozwój systemu podejmowania decyzji kredytowych.
 • Wsparcie Biznesu w optymalizacji procesów związanych z obsługą kredytową klientów Banku.
 • Prowadzenie rozliczeń oraz obsługi księgowej niestandardowych kredytów korporacyjnych.

Departament Ryzyka Rynków Finansowych

 • Pomiar, kontrola i monitorowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej księgi bankowej, płynności oraz ryzyka kontrahenta.
 • Metodologie pomiaru ryzyka rynkowego, stopy procentowej księgi bankowej, płynności oraz ryzyka kontrahenta.
 • Metodologia wyceny instrumentów finansowych.
 • Wycena i kontrola transakcji oraz analiza wyniku jednostek front-office.
 • Administracja merytoryczna systemami front-office oraz systemem do pomiaru ryzyka.
 • Kontrola uczestnictwa Banku w ustalaniu jednolitych stawek WIBID/WIBOR.

Departament Zarządzania Zintegrowanym Ryzykiem i Kapitałem

 • Integracja ryzyka i kapitału w ramach procesu ICAAP (ang. Internal Capital Adequacy Assessment Process, czyli procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego).
 • Kontrola adekwatności kapitałowej oraz planowanie i ograniczanie kapitału na ryzyko.
 • Integracja wyceny ryzyka (kapitał ekonomiczny, rezerwy, testy warunków skrajnych).
 • Integracja niefinansowych rodzajów ryzyka, w tym ryzyka operacyjnego.
 • Ustalanie parametrów modeli ilościowych.
 • Integracja systemu kontroli ryzyka niefinansowego i systemu kontroli wewnętrznej.
 • Kontrola profilu ryzyka w zakresie BION – Badania i Oceny Nadzorczej.

Departament Zarządzania Projektami i Architekturą Ryzyka

 • Zarządzanie portfelem projektów w Obszarze Ryzyka.
 • Centrum kompetencji w obszarze zarządzania procesami Ryzyka.
 • Rozwój i optymalizacja architektury procesów Ryzyka.
 • Zarządzanie aplikacjami IT Ryzyka.
 • Zarządzanie danymi Obszaru Ryzyka i współpraca z Pionem Finansów w zakresie scentralizowanego systemu informacji zarządczej.

 

Departament Ryzyka Oddziałów Zagranicznych Banku (od 01.02.2014)

 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym Bankowości Detalicznej, obsługa procesu oceny ryzyka kredytowego i udział w podejmowaniu decyzji kredytowych klientów w oddziałach zagranicznych.
 • Administrowanie i rozliczanie kredytów na rynkach zagranicznych.
 • Obsługa procesu windykacji i sprawowanie kontroli nad ryzykiem operacyjnym w procesie kredytowym dla produktów kredytowych w oddziałach zagranicznych.

 

Obszar odpowiedzialności Ryzyka koncentruje się wokół następujących zagadnień, stanowiących filary wspierające zarządzanie strukturą organizacyjną:

 • Myślenie klientem - zrozumienie potrzeb klientów obszaru ryzyka.
 • Jedno ryzyko - zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem.
 • Ryzyko a stopa zwrotu – wspieranie Biznesu w procesie podejmowania decyzji oraz określanie przez Bank apetytu na ryzyko na bazie długoterminowej relacji ryzyka do stopy zwrotu.

Strategia „Jednego Banku”, która jest obecnie realizowana, została uzupełniona w 2013 roku o dodatkową inicjatywę zatytułowaną „Podejście do zarządzania ryzykiem”, za której realizację odpowiada Obszar Zarządzania Ryzykiem. Zakłada ona szereg projektów, podzielonych na pięć grup tematycznych:

 • Wzmocnienie dialogu biznes-ryzyko.
 • Przegląd definicji apetytu na ryzyko.
 • Usprawnienie procesu kredytowego.
 • Wzmocnienie kompetencji pracowników obszaru ryzyka.
 • Uproszczenie i integracja struktury IT obszaru ryzyka.

W rezultacie dotychczasowych prac realizowanych przez obszar zarządzania ryzykiem w ramach Strategii „Jednego Banku”, z początkiem roku 2014 powołano Forum Ryzyka, na które składają się następujące Komitety stanowiące platformę decyzyjno-komunikacyjną będącą emanacją idei wzmocnienia dialogu biznes-ryzyko:

 • Komitet Ryzyka Bankowości Detalicznej (KRD)
 • Komitet Ryzyka Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (KRK)
 • Komitet Ryzyka Rynków Finansowych (KRF).