Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

9. Korporacje i Rynki Finansowe

W ramach segmentu Korporacje i Rynki Finansowe mBank oferuje swoim korporacyjnym i instytucjonalnym klientom szeroki wachlarz usług i produktów, w tym m.in. prowadzenie rachunków bieżących, usługi cash management dostępne przez Internet, lokaty terminowe, transakcje walutowe, finansowanie krótkoterminowe i kredyty inwestycyjne, kredyty transgraniczne, rozwiązania w zakresie finansowania handlu zagranicznego, finansowanie projektów, finansowanie strukturalne i mezzanine, jak też usługi i produkty bankowości inwestycyjnej. mBank dystrybuuje swoje produkty i usługi poprzez sieć oddziałów i biur korporacyjnych, jak również poprzez swoją innowacyjną korporacyjną platformę internetową mBank CompanyNet.

Historycznie, w ramach segmentu Korporacje i Rynki Finansowe wyodrębnione były dwie linie biznesowe: Klienci Korporacyjni i Instytucje - obejmująca kluczowy obszar współpracy z klientami oraz linia działalności związanej z zarządzaniem płynnością, ryzykiem rynkowym oraz relacjami z instytucjami finansowymi, czyli Działalność Handlowa i Inwestycyjna.

W II połowie 2013 roku dokonano zmian w zakresie działalności obu Pionów oraz zmieniono ich nazwy.

Zakres działalności obszaru Klienci Korporacyjni i Instytucje został poszerzony o usługi bankowości inwestycyjnej dla przedsiębiorstw, tj. pozyskiwanie kapitału poprzez emisje akcji, emisje obligacji przedsiębiorstw oraz doradztwo w zakresie fuzji. W związku z powyższym zmieniona została jego nazwa - na Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Aby umożliwić jednoznaczną identyfikację zakresu działalności obszaru Działalność Handlowa i Inwestycyjna, związanej z operacjami na rynkach finansowych, został on przemianowany na Pion Rynków Finansowych.

Mając na uwadze, że powyższe zmiany nastąpiły w trakcie roku, w sprawozdawczości finansowej za 2013 rok Piony pokazywane są według poprzedniej struktury. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone począwszy od I kwartału 2014 roku.