Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

9.1. Klienci Korporacyjni i Instytucje

Rok 2013 dla rynku bankowości korporacyjnej był okresem pełnym wyzwań. Banki prowadziły swoją działalność w otoczeniu niskich stóp procentowych oraz spowolnienia gospodarczego, czego konsekwencją była niska aktywność biznesowa oraz osłabiony popyt inwestycyjny. Niski poziom popytu inwestycyjnego negatywnie wpłynął ma wolumen kredytów brutto klientów korporacyjnych, który po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back i efektu zmian kursów walutowych, spadł w porównaniu z poprzednim rokiem o około 0,9%. Niskie stopy procentowe spowodowały dodatkowo dużą presję na osiągnięcie zakładanych przez banki marż. Rynek kredytów dla przedsiębiorstw wzrósł o 1,8% w porównaniu z 0,7% dynamiką w 2012 roku, natomiast rynek depozytów dla przedsiębiorstw wzrósł o 9,6% w porównaniu z ujemną dynamiką w 2012 roku (-6,6%).

W ciągu całego 2013 roku Bank prowadził zintensyfikowane działania sprzedażowe, które przełożyły się na rekordową akwizycję klientów korporacyjnych. W ciągu roku pozyskano 2 997 klientów, przez co Bank zdołał powiększyć bazę klientów korporacyjnych do poziomu 16 333 podmiotów.

Akwizycja wpłynęła pozytywnie na wartość zgromadzonych środków na rachunkach bieżących, która na koniec grudnia 2013 roku osiągnęła najwyższy w historii poziom 5 890 mln zł, co oznacza 22,4% wzrost w porównaniu z poziomem z końca grudnia 2012 roku. Wysoki wolumen depozytów bieżących stanowi bazę dla dalszego rozwoju bankowości transakcyjnej, mającej szczególne znaczenie dla Banku z uwagi na potencjał wzrostu oraz zacieśnianie współpracy z klientami.

9.1.1. Klienci korporacyjni (mBank)

Od początku 2013 roku mBank pozyskał 2 997 nowych klientów korporacyjnych, z czego 71,5% stanowili klienci K3, a 24,3% klienci K2. Łączna liczba klientów na koniec grudnia 2013 roku wyniosła 16 333 podmiotów i była wyższa o 1 238 firm od liczby klientów na koniec 2012 roku.

K1 to segment największych korporacji o rocznych obrotach powyżej 500 mln zł, K2 to segment średnich firm z rocznymi obrotami w przedziale od 30 do 500 milionów złotych, natomiast K3 to małe i średnie przedsiębiorstwa o obrotach do 30 milionów zł.

9.1.2. Oferowane produkty i usługi

Kredyty

Wartość kredytów udzielonych klientom korporacyjnym mBanku na koniec grudnia 2013 roku osiągnęła poziom 26 281 mln zł w porównaniu z 25 160 mln zł na koniec grudnia 2012 roku (wzrost o 4,5% rok do roku).

Wartość kredytów dla przedsiębiorstw na koniec grudnia 2013 roku wyniosła 15 765 mln zł w porównaniu do 16 541 mln zł na koniec 2012 roku i była niższa o 4,7% rok do roku. W tym samym czasie rynek kredytów dla przedsiębiorstw wzrósł o 1,8%. Udział akcji kredytowej mBanku kierowanej do przedsiębiorstw w akcji kredytowej całego sektora na koniec grudnia 2013 roku wyniósł 5,9% wobec 6,3% na koniec 2012 roku. Wskaźnik kredytów do depozytów dla przedsiębiorstw w Banku na koniec 2013 roku wyniósł 87,7% i był znacząco niższy od poziomu rynkowego, który wyniósł 123,4%.

Wartość kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na koniec grudnia 2013 roku wyniosła 1 469 mln zł w porównaniu z 1 830 mln zł rok wcześniej (-19,7% rok do roku).

Depozyty

Wartość zgromadzonych w mBanku depozytów klientów korporacyjnych na koniec grudnia 2013 roku wyniosła 24 555 mln zł w porównaniu z 22 017 mln zł na koniec grudnia 2012 roku (+11,5% rok do roku).

Wartość depozytów bieżących klientów korporacyjnych mBanku na koniec 2013 roku wyniosła 5 890 mln zł i była o 22,4% wyższa od wartości z końca 2012 roku.

Wartość depozytów przedsiębiorstw na koniec 2013 roku wyniosła 17 972 mln zł w porównaniu z 17 175 mln zł na koniec 2012 roku (+4,6% rok do roku). W tym samym czasie rynek depozytów dla przedsiębiorstw wzrósł o 9,6%. Udział depozytów przedsiębiorstw w Banku w wartości depozytów sektora przedsiębiorstw na koniec grudnia 2013 roku wyniósł 8,3% wobec 8,7% na koniec grudnia 2012 roku.

Wartość depozytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na koniec grudnia 2013 roku wyniosła 179,4 mln zł w porównaniu z 113,2 mln zł rok wcześniej (+58,4% rok do roku).

Finansowanie strukturalne, finansowanie projektów i kredyty konsorcjalne

W ramach Bankowości Korporacyjnej obszar Structured Finance oferuje następujące rodzaje finansowania: finansowanie akwizycyjne, finansowanie projektów, mezzanine finance i finansowanie konsorcjalne. W 2013 roku Bank był istotnym uczestnikiem rynku i brał udział w 43 kredytach konsorcjalnych i bilateralnych. Łączna kwota nowego zaangażowania Banku z tytułu kredytów konsorcjalnych i bilateralnych wyniosła 1 796 mln zł.

Finansowanie ze środków Unii Europejskiej

W dniu 22 lutego 2013 roku Bank podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę dotyczącą uruchomienia linii kredytowej w wysokości 100 mln euro na finansowanie długoterminowych projektów inwestycyjnych w rolnictwie, przemyśle i usługach realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (podmioty zatrudniające do 250 osób) oraz przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji „mid cap” (podmioty zatrudniające powyżej 250 osób, ale mniej niż 3 tys. osób).

W związku z wykorzystaniem linii, w dniu 20 listopada 2013 roku mBank podpisał kolejną umowę z EBI na kwotę 100 mln euro.

Gwarancja de minimis

W dniu 4 marca 2013 została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis. Umowę zawarto w ramach rządowego programu „Wspieranie Przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”, z którego środki przeznaczone są na gwarancje spłat kredytów obrotowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wartość przyznanego mBankowi przez BGK limitu gwarancji wynosi 900 mln zł, co pozwala na udzielenie około 1,5 mld zł kredytów obrotowych zabezpieczonych gwarancjami. Klienci mBanku mogą korzystać z gwarancji kredytowych BGK od początku kwietnia 2013 roku.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość udzielonych kredytów zabezpieczonych gwarancjami de minimis wyniosła 464,3 mln zł (kwota zawiera również kredyty klientów bankowości detalicznej skierowane do mikroprzedsiębiorstw w wysokości 38,1 mln zł).

Rozwój bankowości transakcyjnej

Cash management jest obszarem działalności Bankowości Korporacyjnej, który oferuje nowoczesne rozwiązania ułatwiające planowanie, monitorowanie i zarządzanie środkami finansowymi o najwyższej płynności, procesowanie gotówki oraz bankowość elektroniczną. Rozwiązania te ułatwiają wykonywanie codziennych operacji finansowych, zwiększają efektywność zarządzania przepływami środków pieniężnych i służą optymalizacji kosztów i dochodów odsetkowych.

Rozbudowana oferta w zakresie cash management mBanku, wspierająca długotrwałe relacje z klientami, znalazła odzwierciedlenie w poniższych danych:

 • Liczba przelewów krajowych wysłanych przez klientów korporacyjnych w 2013 roku wzrosła o 16,3% (w porównaniu z rokiem 2012).
 • Liczba przelewów zagranicznych w 2013 roku wzrosła o 13,3% w porównaniu do 2012 roku; najbardziej dynamicznie przyrastała liczba przelewów SEPA, która w omawianym okresie zwiększyła się o 46,3%.
 • Liczba wszystkich wydanych kart korporacyjnych wzrosła o 114,6% w porównaniu ze stanem na koniec 2012 roku; najbardziej dynamicznie wzrosła liczba kart przedpłaconych, tj. o 118,8%.
 • Wydano ponad 833 tys. kart w ramach Instrumentu Pieniądza Elektronicznego (liczba kart wydanych na koniec grudnia 2013 roku).
 • Liczba klientów systemu mBank CompanyNet wzrosła o 14,8%. Obecnie w systemie zarejestrowanych jest 70 147 aktywnych dostępów, umożliwiających współpracę uprawnionych pracowników klienta z mBankiem.

Rozwój oferty bankowości korporacyjnej

Bankowość Korporacyjna Banku kontynuowała poszerzanie zakresu oferowanych produktów, usprawnianie procesów i wdrażanie rozwiązań zmierzających do wzrostu satysfakcji klientów korporacyjnych Banku. Do najbardziej istotnych przedsięwzięć, które miały miejsce w ciągu 2013 roku, zaliczyć należy:

 • Usługa SCORE. Bank wdrożył usługę pozwalającą na dostosowanie się do wymagań transgranicznych grup kapitałowych lub dużych korporacji, które wykorzystują scentralizowany model zarządzania środkami swoich spółek, zlokalizowanych w różnych krajach, z wykorzystaniem rozwiązania SWIFT dla przedsiębiorstw (SWIFT For Corporates). Komunikaty systemu SWIFT, dostarczane bezpośrednio do klienta poprzez SCORE, gwarantują klientowi dostęp do informacji o wykonanych zleceniach i saldach środków na rachunkach utrzymywanych w Banku.
 • Karty w obiegu zamkniętym (Private label). Jest to specjalna oferta kart, wydawanych bez logo organizacji płatniczej. Karty te pozwalają na zawężanie zakresu ich użycia – np. dla sieci punktów handlowo-usługowych lub dla pojedynczego punktu. Dzięki temu rozwiązaniu firmy mogą bez dodatkowych nakładów finansowych stworzyć rozwiązanie pozwalające na dokonywanie transakcji tylko i wyłącznie w ich punktach, zapewniając tym samym powrót środków do firmy.
 • Walutowa Karta Przedpłacona Visa Money. Wydawana jako instrument pieniądza elektronicznego na okaziciela ze standardowym wizerunkiem lub z wizerunkiem indywidualnym, wybranym przez klienta. Z uwagi na możliwość rozliczania w wybranej walucie: dolarze amerykańskim, euro lub funcie brytyjskim, karta walutowa jest przeznaczona przede wszystkim do dokonywania płatności za granicą.
 • Przelew Natychmiastowy BlueCash – usługa nowego zlecenia w Banku umożliwia realizację polecenia przelewu krajowego w złotych w trybie natychmiastowym, w ramach grupy 25 banków. Nowe rozwiązanie zostało wprowadzone do systemu bankowości elektronicznej mBank CompanyNet i jest dostępne dla wszystkich klientów Banku posiadających uprawnienia do składania przelewów krajowych. Usługa Przelewu Natychmiastowego BlueCash umożliwia uznanie rachunku bankowego beneficjenta tego przelewu w maksymalnym czasie 15 minut od momentu autoryzacji zlecenia płatniczego w systemie mBank CompanyNet.
 • W listopadzie 2013 roku Bank wdrożył pierwszą na rynku bankowość mobilną dla klientów korporacyjnych - mBank CompanyMobile. Jest to kompleksowe rozwiązanie zapewniające pełną kontrolę nad finansami firmy przy użyciu telefonu lub tabletu, dostępne dla czterech systemów operacyjnych (Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry). Nowe rozwiązanie umożliwia szybką autoryzację zleceń oraz uzyskiwanie kluczowych informacji, potrzebnych w codziennym zarządzaniu finansami firmy.
 • Rachunek Zastrzeżony (Escrow) z wykorzystaniem usługi Cash Pool. Rozwiązanie łączy w sobie najlepsze cechy obu produktów, Bank weryfikuje warunki wypłaty z rachunku (Escrow) oraz pozwala na optymalizację zarządzania płynnością (cash pool).
 • Karty bez umowy rachunku. Karty te oferowane są klientom, którzy nie podpisali z Bankiem Zintegrowanej Umowy Rachunku Bankowego, ale są zainteresowani korzystaniem z produktów mBanku. W ramach projektu, Bank udostępnia siedem rodzajów kart przedpłaconych wydawanych jako Instrument Pieniądza Elektronicznego, rozliczanych w złotych oraz w walucie, ze standardowym bądź indywidualnym wizerunkiem.
 • Projekt kompleksowej obsługi bezgotówkowej podczas Zlotu miłośników motocykli Harley Davidson w Polsce. Proces płatniczy został oparty o karty przedpłacone mBanku, które zostały wydane z indywidualnym wizerunkiem Klubu Harley Davidson. Były one jedynym środkiem umożliwiającym płatności za transakcje realizowane przez uczestników wydarzenia. Bank jako pierwszy w Polsce zrealizował system płatności bezgotówkowych w ramach masowego wydarzenia, który zapewnił jednocześnie uczestnikom, podwykonawcom oraz organizatorom ujednolicone zasady płatności, bezpieczeństwo obrotu środków oraz szybkość dokonywania transakcji.

9.1.3. Placówki Bankowości Korporacyjnej

mBank obsługuje klientów korporacyjnych przez sieć placówek, która liczyła 29 oddziałów i 18 biur korporacyjnych na koniec 2013 roku. Lokalizację placówek na terenie Polski przedstawia poniższa mapa (intensywność kolorów odzwierciedla liczbę placówek w poszczególnych województwach):