Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

1. Krótka charakterystyka Grupy mBanku

Powołanie Banku Rozwoju Eksportu jako spółki akcyjnej
 
Przyznanie linii kredytowych przez Bank Światowy i IFC; BRE Bank zostaje członkiem międzynarodowego systemu rozliczeniowego SWIFT
 
Początek budowy Grupy BRE Banku: powstanie pierwszej spółki BRE Brokers
 
Debiut BRE Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 
Zawarcie umowy o strategicznym partnerstwie z Commerzbankiem AG
 
Wprowadzenie oferty Private Banking
 
Przejęcie i fuzja z Polskim Bankiem Rozwoju SA
 
Uruchomienie mBanku – pierwszego internetowego banku w Polsce – w zaledwie sto dni
 
Utworzenie MultiBanku, drugiego detalicznego ramienia BRE Banku, dedykowanego do obsługi klientów zamożnych
 
Zaczyna działać iBRE – nowoczesny system bankowości internetowej dla firm
 
Ekspansja zagraniczna Banku, otwarcie pierwszych placówek mBanku w Czechach i na Słowacji
 
Udana emisja nowych akcji, w której Bank pozyskuje blisko 2 mld zł
 
Uruchomienie w mBanku mobilnej wersji serwisu transakcyjnego na iOS i Android
 
Ogłoszenie Strategii „Jednego Banku” na lata 2012-2016
 
Rebranding – zastąpienie trzech dotychczasowych marek przez jedną, najsilniejszą w Grupie - mBank Start Nowego mBanku – udostępnienie nowej platformy transakcyjnej
 

 

Skład Grupy mBanku

Podział działalności Grupy mBanku na segmenty i obszary biznesowe, według zasad sprawozdawczości obowiązujących w 2013 roku, przedstawiał się następująco:

   

Grupa mBanku

Segment

Korporacje i Rynki Finansowe

Bankowość

Detaliczna

Klienci Korporacyjni
i Instytucje

Działalność Handlowa
i Inwestycyjna

Bank

 • Obsługa korporacji
  (grupy kapitałowe)
 • Obsługa finansowa dużych przedsiębiorstw
 • Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw
 • Finansowanie strukturalne i Mezzanine
 • Ryzyko
  i Zarządzanie Płynnością
 • Rynki Finansowe
 • Instytucje Finansowe
 • Działalność Maklerska
 • Klienci detaliczni
  i mikroprzedsiębiorstw a
 • Klienci zamożni
 • Private Banking

Spółki konsolidowane

 • mFaktoring S.A.
 • mLeasing Sp. z o.o.
 • Garbary Sp. z o.o.
 • Transfinance a.s.
 • MLV 45 Sp. z o.o. Sp. k.
 • Dom Maklerski mBanku S.A.
 • BRE Finance France S.A.
 • Aspiro S.A.
 • mBank Hipoteczny S.A.
 • mWealth Management S.A.
 • BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
 • BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o.
 • BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

Inne
spółki

 • mLocum S.A.
 • mCentrum Operacji Sp. z o.o.
 • BDH Development Sp. z o.o.
prev next

Począwszy od 1 stycznia 2013 roku, mBank Hipoteczny został dołączony do Pionu Bankowości Detalicznej (poprzednio był przypisany do segmentu Działalność Handlowa i Inwestycyjna). Powyższa zmiana wynika z nowej strategii spółki, która zakłada, że w przyszłości będzie ona źródłem finansowania dla kredytów hipotecznych oferowanych klientom detalicznym.

W II połowie 2013 roku weszły w życie zmiany zwiększające integrację bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, modyfikujące częściowo obszar aktywności obu segmentów. Zakres działalności Pionu Bankowości Korporacyjnej został poszerzony o usługi bankowości inwestycyjnej dla przedsiębiorstw i zmienił nazwę na Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej natomiast Pion Bankowości Inwestycyjnej - na Pion Rynków Finansowych. Mając na uwadze, że powyższe zmiany nastąpiły w trakcie roku, w sprawozdawczości finansowej za 2013 rok, Piony pokazywane są według poprzedniej struktury.

Dodatkowo, w porównaniu z końcem 2012 roku, niewielkiej zmianie uległa lista konsolidowanych spółek Grupy mBanku. W III kwartale 2013 roku BRE Holding Sp. z o.o, utworzony w 2007 roku, został przekształcony w spółkę komandytową MLV 45 Sp. z o.o. Sp.k. W IV kwartale 2013 roku Bank nabył 100% udziałów w spółce BDH Development Sp. z o.o., którą ujęto w kategorii „inne spółki”.

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wszystkie spółki podlegają konsolidacji metodą pełną. Działalność wybranych spółek została przedstawiona w rozdziałach poświęconych obszarom biznesowym, do których zostały przypisane.

Udział Banku w kapitale konsolidowanych spółek przedstawia się następująco:

     

 

Nazwa spółki

Udział mBanku w kapitale spółki

Aspiro S.A.

100%

BDH Development Sp. z o.o.

100%

BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

100%

BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o.

100%

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.

100%

Dom Maklerski mBanku S.A.

100%

Garbary Sp. z o.o.

100%

mBank Hipoteczny S.A.

100%

mCentrum Operacji Sp. z o.o.

100%

mFaktoring S.A.

100%

mLeasing Sp. z o.o.

100%

mWealth Management S.A.

100%

MLV 35 Sp. z o.o. spółka komandytowo - akcyjna

-

MLV 45 Sp. z o.o. Sp. k.

100%

Transfinanc e a.s.

100%

BRE Finance France S.A.

99,98%

mLocum S.A.

79,99%

prev next

Władze mBanku S.A.
Rada Nadzorcza mBanku S.A.

Na koniec grudnia 2013 roku skład Rady przedstawiał się następująco:

1. Maciej Leśny – Przewodniczący Rady Nadzorczej (Członek niezależny)
2. Martin Zielke – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Martin Blessing – Członek Rady Nadzorczej
4. Andre Carls – Członek Rady Nadzorczej
5. Stephan Engels – Członek Rady Nadzorczej
6. Thorsten Kanzler – Członek Rady Nadzorczej
7. Teresa Mokrysz – Członek Rady Nadzorczej (Członek niezależny)
8. Dirk Wilhelm Schuh – Członek Rady Nadzorczej
9. Waldemar Stawski – Członek Rady Nadzorczej (Członek niezależny)
10. Jan Szomburg – Członek Rady Nadzorczej
11. Wiesław Thor – Członek Rady Nadzorczej
12. Marek Wierzbowski - Członek Rady Nadzorczej (Członek niezależny).

W dniu 11 kwietnia 2013 roku, XXVI Walne Zgromadzenie BRE Banku powołało z dniem 12 kwietnia 2013 roku Martina Blessinga oraz Wiesława Thora na Członków Rady Nadzorczej. Wraz z powołaniem nowych Członków Rady Nadzorczej nastąpiło rozszerzenie jej składu z 10 do 12 członków.

W dniu 13 listopada 2013 roku Ulrich Sieber, Członek i Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 30 listopada 2013 roku. Rezygnacja ma związek z zakończeniem pełnienia przez Pana Siebera funkcji Członka Zarządu Commerzbank AG. Nowym członkiem Rady Nadzorczej z dniem 12 grudnia 2013 roku został Martin Zielke, do czasu zakończenia obecnej kadencji Rady.

Zarząd mBanku S.A.

Na koniec 2013 roku skład Zarządu mBanku przedstawiał się następująco:

1. Cezary Stypułkowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Banku
2. Lidia Jabłonowska-Luba - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Zarządzania Ryzykiem
3. Przemysław Gdański - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
4. Jörg Hessenmüller – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Finansów
5. Hans-Dieter Kemler - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Rynków Finansowych
6. Cezary Kocik - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Bankowości Detalicznej
7. Jarosław Mastalerz - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Operacji i Informatyki.

W związku z upływem kadencji Zarządu Banku z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2013 roku oraz powołaniem Wiesława Thora w skład Rady Nadzorczej Banku, w I półroczu 2013 roku nastąpiły zmiany w Zarządzie Banku.

W dniu 11 kwietnia 2013 roku nowym Członkiem Zarządu została Lidia Jabłonowska-Luba. Do dnia, w którym Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Pani Lidii Jabłonowskiej-Luby na stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w Banku oraz objęcie funkcji Dyrektora Banku ds. Zarządzania Ryzykiem, tj. do 17 września 2013 roku, obowiązki te zostały czasowo powierzone Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu mBanku.

Sylwetki członków Rady Nadzorczej i Zarządu przedstawiono szczegółowo w rozdziale „Oświadczenie mBanku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego”.