Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

10.2. Bankowość Detaliczna mBanku w Republice Czeskiej i na Słowacji

10.2.1. Gospodarka i sektor bankowy w Republice Czeskiej

PKB, inflacja, stopy procentowe i kursy walutowe

Zgodnie z szacunkami Narodowego Banku Czech, wzrost PKB w całym 2013 roku wyniósł -1,3% po tym, jak gospodarka w 2012 roku również uległa zmniejszeniu (spadek PKB o 1,2% w porównaniu z 2011 rokiem). Spadek PKB odnotowano we wszystkich kwartałach 2012 roku w miarę pogłębiania się recesji w ciągu roku. Głównym czynnikiem warunkującym niekorzystne zmiany był spadek popytu wewnętrznego na dobra konsumpcyjne i usługi ze strony gospodarstw domowych oraz spadek popytu inwestycyjnego na środki trwałe. Handel zagraniczny nie równoważył już zmian poziomu popytu wewnętrznego pomimo jego rosnącego dodatniego salda.

Roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych wyniosło 1,4% w grudniu 2013 roku, w porównaniu z 2,4% dynamiką na koniec 2012 roku. Średnioroczna inflacja w 2013 roku również wyniosła 1,4%, co stanowiło spadek o 1,9 punktu procentowego w stosunku do poziomu 3,3% w 2012 roku, a jednocześnie było najniższym wskaźnikiem notowanym od 2009 roku.

W całym 2013 roku stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie, a stopa bazowa wyniosła 0,05%. W listopadzie 2013 roku czeski Bank Centralny rozpoczął interwencje na rynku walutowym w celu osłabienia korony i dalszego luzowania polityki pieniężnej. Zgodnie z wypowiedziami Prezesa Narodowego Banku Czech, działania banku centralnego będą się koncentrowały na utrzymaniu kursu walutowego na poziomie około 27 koron czeskich za euro co najmniej do początku 2015 roku.

Stopa bezrobocia skorygowana o efekty sezonowe wyniosła 6,8% w grudniu 2013 roku, co stanowiło spadek o 0,4 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim.

Według prognozy Narodowego Banku Czech dotyczącej sytuacji gospodarczej w Republice Czeskiej na rok 2014, średnia roczna inflacja skorygowana o skutki zmian w podatkach pośrednich w 2014 roku wyniesie 1,0% (0,2% dla I kwartału przy oczekiwanym wzroście do poziomu 1,9% na koniec roku). Przewidywany wzrost PKB w całym 2014 roku ma wynieść 2,2%, co oznacza iż gospodarka czeska osiągnie dodatnią dynamikę wzrostu w stosunku do roku 2013. W konsekwencji dalszego luzowania polityki pieniężnej, Narodowy Bank Czech oczekuje kontynuacji obniżania stóp procentowych do poziomu 0,4% w 2014 roku, a ich przewidywany wzrost datuje dopiero na rok 2015.

Sektor bankowy

Suma aktywów czeskiego sektora bankowego wyniosła 5,2 biliona koron na koniec grudnia 2013 roku. W ostatnich miesiącach roku, we wszystkich kategoriach kredytów, odnotowano poprawę lub stabilizację, przy czym kredyty hipoteczne nadal stanowią główny czynnik kształtujący zarówno poziom wolumenów, jak i dynamikę wzrostu. Natomiast kredyty korporacyjne, po okresie stagnacji w 2012 roku, zwiększyły się o 4% w ujęciu rocznym.

W zakresie popytu na kredyty korporacyjne zaobserwowano ożywienie. Największy udział przypadał na kredyty długoterminowe, których wolumeny rosły już od jesieni 2008 roku. Udział kredytów z utratą wartości w łącznym wolumenie kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych wykazuje tendencję spadkową od 2011 roku i na koniec grudnia 2013 roku wyniósł 7,1%. Po nieznacznym wzroście depozytów korporacyjnych w I połowie 2013 roku, ich wolumen wykazuje cykliczną poprawę w związku z lepszymi perspektywami dla działalności gospodarczej.

Wolumeny kredytów dla gospodarstw domowych rosły w ciągu 2013 roku w niewielkim, ale stabilnym tempie. Pod względem struktury według typu produktu, kredyty mieszkaniowe stanowiły 72% łącznego wolumenu kredytów dla gospodarstw domowych. Banki w Czechach udzieliły klientom detalicznym w 2013 roku 92,6 tys. kredytów hipotecznych o rekordowej wartości 149,3 mld koron czeskich, przy czym wolumen nowo udzielonych kredytów był niemal o 23% wyższy w porównaniu z 2012 rokiem. W odróżnieniu od lat ubiegłych cała akcja kredytowa pozostawała pod wpływem refinansowania, na którą przypadało około jednej trzeciej łącznej produkcji. Dla porównania, w 2012 roku banki udzieliły klientom detalicznym łącznie 73,6 tys. kredytów hipotecznych o wartości 121,6 mld koron czeskich, co stanowiło wzrost wolumenu nowo udzielonych kredytów o 2,1% w ujęciu rocznym. Udział kredytów z utratą wartości w łącznym wolumenie kredytów dla gospodarstw domowych na koniec grudnia 2013 roku wyniósł 5,0%. Depozyty gospodarstw domowych nadal rosły, przy czym dynamika ich wzrostu wykazuje w ostatnich latach wyraźną tendencję spadkową.

10.2.2. Gospodarka i sektor bankowy na Słowacji
PKB, inflacja i stopy procentowe

Na Słowacji, w III kwartale 2013 roku utrzymywał się łagodny wzrost gospodarczy. W porównaniu z tym samym okresem 2012 roku, tempo wzrostu PKB w cenach stałych przyspieszyło o 1 punkt procentowy do 0,9%. Wzrost gospodarczy był wypadkową wzrostu popytu zewnętrznego i spadku popytu wewnętrznego. Eksport towarów i usług wzrósł o 1,9%, podczas gdy ich import spadł o 0,4%. Popyt wewnętrzny obniżył się o 1,2% w efekcie redukcji nakładów kapitałowych o 6,4%, podczas gdy nakłady brutto na środki trwałe spadły o 9,8%. W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku poziom wzrostu PKB zmienił się o 1,6 punktu procentowego i osiągnął wartość 0,7% w ujęciu rocznym. W 2012 roku roczne tempo wzrostu PKB w cenach stałych wyniosło 2,0%, co stanowiło wzrost o 1,2 punktu procentowego w porównaniu z 2011 rokiem.

W grudniu 2013 roku roczna inflacja osiągnęła poziom 0,4%, a inflacja bazowa również wyniosła 0,4%. Natomiast średnioroczna inflacja w 2013 roku, mierzona zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych, zanotowała poziom 1,5%.

Na Słowacji, jako państwie strefy euro, główna stopa procentowa określana przez Europejski Bank Centralny (EBC) spadła o 0,25 punktu procentowego do poziomu 0,25% z dniem 7 listopada 2013 roku.

Stopa bezrobocia na Słowacji w grudniu 2013 roku wyniosła 13,5%, nie zmieniając się od listopada, kiedy to poziom okazał się być najniższy od ponad roku.

Według oczekiwań Banku Centralnego Słowacji, w 2014 roku gospodarka tego kraju powinna rozwijać się w tempie 2,3% w skali roku, osiągając tempo wzrostu 3,3% w kolejnym okresie. Przewidywana ekspansja jest uwarunkowana wzmocnieniem potencjału krajowego w bieżącym roku i wyższym poziomem eksportu w 2015 roku. Prognozowana wartość wskaźnika inflacji obniży się do 0,6%, natomiast popyt indywidualny powinien odnotować wzrost do poziomu 1,9%. Pozytywne szacunki wynikają ze wzmocnionej koniunktury w obszarze inwestycji i nasilenia popytu po stronie sektora administracji publicznej. Znaczący spadek inflacji powinien przełożyć się na realny wzrost wynagrodzeń i odbicie w zakresie konsumpcji prywatnej. Sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna, dopuszczając stopniowy wzrost zatrudnienia w I połowie 2014 roku.

Sektor bankowy

Łączny wolumen kredytów bankowych na Słowacji wzrósł o 3,9% do 37,0 mld euro wskutek wzrostu zadłużenia klientów indywidualnych. Depozyty klientów w bankach wzrosły o 4,3% i wyniosły 44,6 mld euro na koniec 2013 roku.

Wolumen kredytów dla przedsiębiorstw uległ dalszemu obniżeniu w porównaniu z rokiem poprzednim, przy czym spadek kredytów korporacyjnych nie był jednolity w stosunku do struktury gospodarki. Segment małych i średnich przedsiębiorstw odnotował umiarkowany wzrost wolumenu kredytów. Grudzień 2013 roku był pierwszym miesiącem niewielkiego wzrostu kredytów korporacyjnych począwszy od końca I połowy 2012 roku. Wobec słabego popytu na kredyty, utrzymano względnie restrykcyjne podejście w zakresie polityk przyznawania finansowania, odzwierciedlone głównie w poziomie marży odsetkowej na mniejsze kredyty. Marże w przypadku średnich i większych kredytów pozostawały na niezmienionym poziomie. Udział kredytów z utratą wartości w łącznym wolumenie kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 7,5% na koniec 2013 roku (wobec 7,4% na koniec 2012 roku). Po wcześniejszych spadkach baza depozytów korporacyjnych odnotowała znaczny wzrost w IV kwartale 2013 roku.

Wolumeny kredytów detalicznych w ostatnich latach odnotowały znaczne wzrosty, głównie ze względu na 10% wzrost w obszarze kredytów mieszkaniowych w 2013 roku. W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, wskaźnik zadłużenia gospodarstw domowych do ich rozporządzalnych dochodów jest na Słowacji bardzo niski, ale jednocześnie należy do najszybciej rosnących w Europie. Niskie obecnie stopy procentowe wspierają popyt na kredyty mieszkaniowe, przy czym tendencja ta nie wywiera presji na ceny nieruchomości.

Ceny domów i mieszkań na Słowacji nadal spadały w IV kwartale 2013 roku, osiągnąwszy poziom najniższy od ponad sześciu lat (dokładnie od wiosny 2007 roku). W porównaniu z rokiem poprzednim spadły one o 2,6%. W najbliższej przyszłości na słowackim runku nieruchomości nie oczekuje się znaczących zmian. Wynika to m.in. z faktu, iż znaczna część nowych kredytów nie służy nabyciu nowych mieszkań, ale refinansowaniu starszych, mniej korzystnych kredytów. Średni wskaźnik LTV (ang. Loan to Value, tzn. wskaźnik kredytu do jego wartości) nowych kredytów w 2013 roku oscylował na poziomie 70%.

Depozyty detaliczne rosły wolniej w 2013 roku (2,1% wzrost w porównaniu z 3,4% w 2012 roku) z uwagi na przesunięcie oszczędności z lokat terminowych na rachunki bieżące i lokaty jednodniowe. Środki z rachunków bankowych przenoszono również do funduszy inwestycyjnych.

10.2.3. Podsumowanie operacji zagranicznych mBanku

Zarówno mBank w Czechach, jak i na Słowacji świadczy usługi bankowości detalicznej klientom indywidualnym. Oferta obejmuje m.in. rachunki bieżące, oszczędnościowe, karty kredytowe i płatnicze, kredyty w rachunku bieżącym oraz mieszkaniowe. Dodatkowo klienci mBanku w Czechach mogą korzystać z usług doradztwa finansowego.

     

 

mBank Czechy

mBank Słowacja

Rok 2013 w liczbach

 • Zysk brutto łącznie wyniósł 14,4 mln zł, co oznacza wzrost o 16,9% w porównaniu z rokiem 2012.
 • Dochody ogółem wyniosły 88,1 mln zł wobec 72,5 mln zł w 2012 roku (+21,5%).
 • Do osiągniętego wzrostu przyczyniły się głównie poprawa wyniku z tytułu odsetek (+16,1% rok do roku) oraz wyniku z tytułu opłat i prowizji (+36,9% rok do roku).
 • Udział kredytów hipotecznych klientów mBanku w rynku kredytów hipotecznych wyniósł 1,3%.
 • Udział kredytów hipotecznych klientów mBanku w rynku kredytów hipotecznych wyniósł 0,6%
 • Udział depozytów klientów mBanku w rynku depozytów detalicznych wyniósł 1,1%.
 • Udział depozytów klientów mBanku w rynku depozytów detalicznych wyniósł 1,6%.
prev next

10.2.4. Klienci detaliczni

Na koniec grudnia 2013 roku operacje zagraniczne mBanku obsługiwały 673,1 tys. klientów (mBank Czechy 486,4 tys., mBank Słowacja 186,7 tys.). W 2013 roku pozyskano 67 tys. nowych klientów.

Wykres przedstawia przyrost liczby klientów detalicznych w ostatnich latach.

10.2.5. Rozwój oferty

Kredyty i depozyty

Na koniec grudnia 2013 roku wartość bilansowa kredytów w Czechach i na Słowacji wyniosła 2 129,1 mln zł (mBank Czechy 1 712,0 mln zł, mBank Słowacja 417,2 mln zł) i wzrosła o 358,6 mln zł, tj. 20,3% w stosunku do końca 2012 roku.

Na koniec grudnia 2013 roku stan depozytów w Czechach i na Słowacji wyniósł 4 850,2 mln zł (mBank Czechy 3 076,8 mln zł, mBank Słowacja 1 773,4 mln zł), a ich wartość bilansowa wzrosła o 465 mln zł, tj. 10,6% w stosunku do 2012 roku.

Na koniec 2012 i 2013 roku wolumeny kredytów i depozytów przedstawiały się następująco:

Karty

Na koniec grudnia 2013 roku liczba wydanych kart debetowych w obszarze Bankowości Detalicznej w Czechach i na Słowacji wyniosła 1 026,7 tys. Natomiast liczba kart kredytowych była równa 37,5 tys.

Rozwój oferty mBanku w Czechach i na Słowacji:

 • Udostępnienie klientom procesu przeniesienia linii kredytowej z innego banku.
 • Umożliwienie podwyższenia limitów kart i linii kredytowych on-line.
 • Uruchomienie w pełni zdalnego procesu kredytowego w obszarze kredytów niehipotecznych zarówno w Czechach jak i na Słowacji.
 • Wdrożenie procesu otwierania rachunku on-line w Czechach.
 • Wydłużenie dostępności call center (do siedmiu dni w tygodniu).
 • Rozszerzenie listy partnerów zewnętrznych oferujących kredyty mBanku w Czechach i na Słowacji.

10.2.6. Sieć dystrybucji

Liczba placówek mBanku za granicą w stosunku do końca 2012 roku nie uległa zmianie. W Czechach wyniosła ona 26 (obecnie działa tam 17 mKiosków i 9 Centrów Finansowych), natomiast na Słowacji 9 (5 mKiosków i 4 Centra Finansowe).

Poniższe mapy przedstawiają sieć dystrybucji mBanku w Czechach i na Słowacji (intensywność kolorów odzwierciedla liczbę placówek w poszczególnych regionach):

Czechy:

10.2.6-mapa_Cz


Słowacja:

10.2.6-mapa_Sk