Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

10.1. Bankowość Detaliczna mBanku w Polsce

10.1.1. Klienci detaliczni

Od kilku lat Bank pozostaje rynkowym liderem w pozyskiwaniu nowych klientów detalicznych. Na koniec 2013 roku liczba klientów bankowości detalicznej w Polsce była wyższa o 167 tys., tj. 4,7% w stosunku do grudnia 2012 roku, i osiągnęła 3,7 mln.

Do klientów obsługiwanych w Polsce należą nie tylko osoby fizyczne, ale również mikroprzedsiębiorstwa. Na koniec grudnia 2013 roku było ich 486 tys., z czego 23,3 tys. pozyskano w 2013 roku.

Wykres przedstawia przyrost klientów detalicznych w Polsce w latach 2012-2013.

10.1.2. Rozwój oferty

Rok 2013 przyniósł zmiany w polityce kredytowej Banku, które w głównej mierze wynikały z dostosowania regulacji do postanowień Rekomendacji T. Banki uzyskały większą niezależność w indywidualnym określaniu akceptowalnych wartości parametrów ryzyka adekwatnie do specyfiki prowadzonej działalności i przyjętego apetytu na ryzyko, przy zachowaniu dotychczasowego niezbędnego konserwatyzmu w zakresie tych parametrów.

Wartość bilansowa kredytów detalicznych w Polsce na koniec grudnia 2013 roku wyniosła 36 009,6 mln zł w porównaniu do 35 874,9 mln zł na koniec 2012 roku, co oznacza wzrost o 134,7 mln zł, tj. 0,4% rok do roku.

Wykres poniżej przedstawia strukturę portfela kredytów detalicznych.

Wartość bilansowa kredytów hipotecznych dla klientów detalicznych była niższa o 457,2 mln zł, tj. 1,5% rok do roku. Portfel kredytów hipotecznych dla osób fizycznych (z wyłączeniem klientów Private Banking) charakteryzowały następujące wielkości:

     

 

Kredyty hipoteczne dla osób fizycznych

(bez Private Banking)

31.12.2012

31.12.2013

Wartość bilansowa (mld zł)

27,2

26,5

Średnia zapadalność (lata)

21,6

20,8

Średnia wartość (tys. zł)

280,9

273,4

Średnie LTV (%)

79,4%

78,4%

NPL (%)

1,8%

2,2%*

prev next

* W IV kwartale 2013 roku Grupa mBanku ujednoliciła parametry ryzyka kredytowego używane do pomiaru utraty wartości w ramach stosowanej metodologii AIRB. Zmodyfikowane podejście wprowadza “perspektywę klientowską” rozpoznawania przypadków default’u w miejsce dotychczas stosowanej “perspektywy produktowej” (skutkujące bardziej konserwatywnym podejściem zorientowanym na klienta i w efekcie podwyższonym wskaźnikiem NPL). W celu zachowania porównywalności danych podano wskaźnik NPL liczony zgodnie z „perspektywą produktową”. Wskaźnik NPL liczony zgodnie z „perspektywą klientowską” wyniósł 4,4% na koniec 2013 roku.

Wzrost wskaźnika NPL dla kredytów hipotecznych w 2013 roku spowodowany był dalszym zmniejszeniem portfela kredytów hipotecznych oraz naturalnym procesem jego starzenia.

Portfel kredytów niehipotecznych w 2013 roku wzrósł o 591,9 mln zł, tj. 9,6%. Najszybciej przyrastały kredyty gotówkowe i w liniach kredytowych, w wyniku rosnącego korzystania przez istniejących klientów z przyznanych im limitów globalnych.

Depozyty i fundusze inwestycyjne

Na koniec grudnia 2013 roku wartość depozytów bankowości detalicznej wyniosła 29 047,7 mln zł, w porównaniu do 29 473,7 mln zł na koniec 2012 roku, o 426,0 mln zł, tj. 1,4% mniej niż na koniec 2012 roku. Poprawa sytuacji na rynkach finansowych skłoniła klientów mBanku do zmiany struktury ulokowanych środków i do realokacji swoich oszczędności w kierunku inwestycji o wyższych stopach zwrotu, takich jak fundusze akcji i obligacji.

Oferta mBanku obejmuje „Supermarket Funduszy Inwestycyjnych”, umożliwiający klientom nabywanie jednostek zarówno krajowych, jak i zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Na koniec 2013 roku środki ulokowane w funduszach inwestycyjnych wyniosły 4 482,8 mln zł i były o 1 828,3 mln zł, tj. 68,9% wyższe niż na koniec 2012 roku.

Karty

Na koniec grudnia 2013 roku liczba wydanych kart debetowych w obszarze Bankowości Detalicznej w Polsce wyniosła 5 683,6 tys. i była wyższa o 899,8 tys. kart, tj. 18,8% rok do roku.

Natomiast liczba wydanych kart kredytowych na koniec grudnia 2013 roku wyniosła 757,7 tys. i była wyższa o 55,9 tys., tj. 7,9% niż rok wcześniej.

W 2013 roku działania Banku w obszarze rozwoju kart płatniczych skupiły się na utrzymaniu wysokiej dynamiki w zakresie emisji kart, wspartej popytem ze strony dotychczasowych i nowych klientów oraz zwiększaniu liczby transakcji wykonywanych kartami kredytowymi mBanku w ogólnej liczbie transakcji na rynku.

Usługi maklerskie i ubezpieczeniowe

W 2013 roku liczba klientów korzystających z usług maklerskich utrzymała się na stabilnym poziomie. W mBanku w ramach usługi eMakler klienci prowadzili 208,2 tys. rachunków inwestycyjnych, o 6,1 tys. więcej niż na koniec 2012 roku. Klienci dawnego MultiBanku posiadali 32,9 tys. rachunków (prowadzonych w ramach Usługi Maklerskiej), tj. 0,7 tys. więcej niż w 2012 roku.

W 2013 roku Dom Maklerski mBanku (mDM) uruchomił nowy system transakcyjny kompatybilny z technologią UTP (ang. Universal Trading Platform), wprowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych, będący nowoczesną i zaawansowaną funkcjonalnie aplikacją dla klientów oraz pracowników. Jest to platforma obrotu wykorzystywana przez giełdy grupy NYSE Euronext, jak również przez wiele innych rynków giełdowych. Dodatkowo, oferta dla klientów została uzupełniona o mobilny system transakcyjny - iOS (iPhone).

Sprzedaż ubezpieczeń (komunikacyjnych, turystycznych, nieruchomości) odbywa się w ramach Centrum Ubezpieczeń w dawnym MultiBanku oraz przez moduł Ubezpieczenia w mBanku i prowadzona jest przez spółkę BRE Ubezpieczenia TUiR. Oprócz klasycznych ubezpieczeń, oferuje ona produkty bancassurance (ubezpieczenie kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych i samochodowych, pakiety ubezpieczeń powiązane z kartą kredytową i rachunkiem bieżącym) cieszące się dużym zainteresowaniem klientów.

W 2013 roku zanotowano wzrost przychodów z tytułu składek w obszarze ubezpieczeń nie powiązanych z produktami kredytowymi (stand-alone), przede wszystkim w obszarze ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków, Assistance 24h oraz pakietu Bezpieczna Karta. W II połowie 2013 roku, w wyniku przeprowadzonej kampanii informacyjno-sprzedażowej ubezpieczenia OC/AC pod hasłem „Nowy mBank = nowe ceny OC/AC”, Bank pozyskał ponad 7 tys. nowych polis.

Rozwój oferty Bankowości Detalicznej

Wdrożenie nowego serwisu transakcyjnego oraz rebranding Grupy zostały wykorzystane do wprowadzenia nowych lub istotnie zmodyfikowanych produktów kredytowych, depozytowych i inwestycyjnych. Należy do nich zaliczyć:

Dla klientów indywidualnych:

 • Uruchomienie w pełni zdalnego procesu kredytowego dla nowych klientów w obszarze kredytów niehipotecznych.
 • Wdrożenie aplikacji umożliwiającej przesyłanie danych dotyczących historii operacji klienta z jego macierzystego banku (tego, w którym posiada swój główny rachunek bankowy) do mBanku, w celu oceny jego ryzyka kredytowego.
 • Wdrożenie procesu otwierania on-line rachunku oszczędnościowego w złotówkach i walutach obcych oraz lokaty z kontem dla nowych klientów.
 • Wprowadzenie do oferty Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Odnawialnego osób fizycznych. Zakresem ubezpieczenia objęte są śmierć oraz całkowita i trwała lub czasowa niezdolność do pracy w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
 • Wprowadzenie do oferty subskrypcji certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych (Legg Mason Akcji Skoncentrowany oraz PKO Globalnej Strategii).
 • Wprowadzenie do oferty mobilnych kart NFC (ang. Near Field Communication - płatności zbliżeniowe dokonywane telefonem komórkowym) we współpracy z sieciami komórkowymi T-Mobile i Orange. Korzystając z technologii płatności zbliżeniowych, klienci mBanku mogą płacić za zakupy swoim telefonem komórkowym.
 • nowe lokaty:
  • lokata inwestycyjna „Koszyk rozmaitości” – oparta o wycenę towarów takich jak kakao, kawa i cukier,
  • lokata strukturyzowana „Urodzeni Zwycięzcy”- oparta na wycenie 5 spółek giełdowych,
  • lokata strukturyzowana „Lwy Parkietu II” – oparta o indeks WIG20,
  • lokata „Skarby Jesieni”- dla nowych środków.
 • Wprowadzenie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz urządzeń RTV i AGD.
 • Wdrożenie karty 2w1, czyli połączenia karty kredytowej z kredytem gotówkowym oraz ubezpieczenia Twoje OC i Twoja Podróż dla kart kredytowych dla klientów indywidualnych.

Ponadto, klienci posiadający karty płatnicze mBanku, mogą korzystać z nowego programu rabatowego mOkazje. Jest to pierwszy w Europie przypadek wdrożenia programu nagradzania klientów przez partnerów handlowych Banku. mBank wykorzystuje działający w czasie rzeczywistym moduł CRM do identyfikowania wzorców w transakcjach klientów oraz do kojarzenia tych wzorców z odpowiednimi ofertami produktów. Klienci Banku posiadają dostęp do programu poprzez historię transakcji oraz poprzez dedykowaną zakładkę w serwisie bankowości internetowej. mOkazje są również dostępne poprzez aplikację Facebook oraz mobilną aplikację Nowego mBanku.

Dla mikro-, małych i średnich firm:

 • Udostępnienie gwarancji de minimis na mocy umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Umowa ta umożliwia zwiększenie dostępności kredytów dla firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. W 2013 roku z oferty skorzystało prawie 500 klientów, a wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami de minimis dla mikroprzedsiębiorstw wyniosła 38,1 mln zł.
 • Udostępnienie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przedstawicieli wolnych zawodów, a także spółek osobowych i kapitałowych, zatrudniających mniej niż 250 osób.
 • Wdrożenie procesu otwierania rachunku firmowego on-line dla obecnych oraz nowych klientów.
 • Wdrożenie procesu otwierania rachunku dla spółek z o.o., stowarzyszeń, fundacji oraz spółdzielni.
 • Wprowadzenie konta mBiznes z terminalem POS (bezpłatna obsługa gotówkowa w placówkach mBanku oraz darmowe przelewy z konta firmowego).
 • Wprowadzenie modyfikacji procesu dochodowego, polegające na wydawaniu decyzji kredytowej w oparciu o skany dokumentów przesyłanych przez doradcę do analityka.

Dla klientów Private Banking i Wealth Management:

 • Udostępnienie aplikacji FIZelina, służącej do obsługi niepublicznych emisji certyfikatów funduszy zamkniętych. Głównym założeniem wprowadzenia aplikacji było dążenie do ujednolicenia dokumentów ofertowych oraz usprawnienia procesu przyjmowania zapisów. Drugim bardzo istotnym celem wdrożenia było usprawnienie obsługi emisji niepublicznych.
 • Wdrożenie nowej Strategii Agresywnej Małych i Średnich Spółek, która powstała z myślą o inwestorach poszukujących ponadprzeciętnych zysków i akceptujących wysoki poziom ryzyka (strategie zarządzane przez spółkę mWealth Management uplasowały się na czołowych pozycjach w zestawieniu stóp zwrotu Firm Asset Management opublikowanym przez Gazetę Giełdy Parkiet).

10.1.3. Profil klienta hipotecznego

mBank przykłada szczególną wagę do utrzymania najwyższej jakości swojego portfela kredytowego, w tym zaangażowań zabezpieczonych hipotecznie, które stanowią istotną proporcję kredytów detalicznych Banku. W tym kontekście, szczególnie wartościowe są informacje na temat profilu klienta hipotecznego, które Bank poddaje regularnej analizie. Pozwala ona zarówno na lepsze zrozumienie ryzyka związanego z samym kredytowaniem, jak również ocenę satysfakcji Klienta ze współpracy z Bankiem i budowy zindywidualizowanej oferty kredytowej. Jedno z ważnych źródeł wiedzy na temat klientów hipotecznych Banku stanowią regularne badania ankietowe, które mBank przeprowadza na szerokiej próbce kredytobiorców.

Jednym z nich było przeprowadzone w 2013 roku badanie ankietowe CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) na próbie ponad 3,2 tys. klientów hipotecznych Banku.

Metodologia badania była oparta na losowej próbie pierwszych posiadaczy kredytów hipotecznych przy wykorzystaniu wag dostosowawczych do profilu rynkowej grupy odniesienia, obejmujących płeć klienta oraz walutę kredytu. Dane rynkowe pochodzą z Audytu Bankowości Detalicznej (ankieta ABD) za rok 2012, przeprowadzonej przez TNS Polska. Analiza wskazuje na korzystną pozycję mBanku w kontekście bieżącej i przyszłej jakości portfela kredytów mieszkaniowych, rozumianej w kontekście charakterystyki demograficzno-społecznej klientów Banku, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w wysokiej terminowości spłat rat kredytów jak i silnym potencjale dla dalszego cross-sellingu innych produktów bankowych. Wybrane rezultaty przeprowadzonej ankiety zostały zilustrowane na poniższych wykresach.

*Źródło: Ankieta ABD

83% klientów hipotecznych mBanku to osoby poniżej 45. roku życia, wobec 70% dla szerokiego rynku. Dodatkowo, odsetek klientów Banku zamieszkujących w dużych miastach jest niemal dwukrotnie wyższy niż w grupie odniesienia. Ponieważ liczba ofert pracy oraz wysokość wynagrodzenia zwiększa się wraz ze wzrostem ośrodka miejskiego, obecna struktura wieku i zamieszkania klientów Banku pozytywnie wpływa na terminowość spłat kredytu. Co więcej, portfel kredytów hipotecznych mBanku jest skupiony na obszarach geograficznych o niskim poziomie bezrobocia, co wynika z realizowanej przez Bank strategii koncentracji placówek detalicznych w najbardziej atrakcyjnych regionach Polski. Aż 59% klientów hipotecznych Banku mieszka w największych, dynamicznie rozwijających się miastach kraju: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu oraz Trójmieście.

*Źródło: Ankieta ABD

*Źródło: Diagnoza Społeczna 2011

Niemal 80% klientów hipotecznych mBanku deklaruje dochody powyżej 3 tys. zł, podczas gdy na rynku odsetek ten wynosi jedynie 26%. Dodatkowo są oni statystycznie bardziej zamożni po przeliczeniu dochodu rozporządzalnego na osobę w gospodarstwie domowym w porównaniu do grupy odniesienia. Co istotne, aż w przypadku 73% kredytów udzielonych przez Bank obowiązek spłaty kredytu spoczywa na dwóch osobach w gospodarstwie domowym. Gwarantuje to większe bezpieczeństwo regulowania zadłużenia w przypadku wystąpienia ewentualnych problemów na rynku pracy.

*Źródło: Ankieta ABD

Zdecydowana większość klientów hipotecznych mBanku charakteryzuje się korzystniejszym profilem wykształcenia i zatrudnienia niż rynek - niemal 90% z nich pracuje w oparciu o umowę na czas nieokreślony, a wykonywane przez nich zawody należą do grupy poszukiwanych i dobrze opłacanych profesji.

Wzorem lat poprzednich, w 2014 roku Bank planuje kontynuację i poszerzenie analiz swojej bazy klientów, zarówno na potrzeby bieżącego monitoringu charakterystyk portfela kredytowego, jak i dla wsparcia procesu emisji listów zastawnych w oparciu o detaliczne kredyty hipoteczne.

10.1.4. Sieć dystrybucji

Liczba i zakres działania tradycyjnych placówek bankowości detalicznej mBanku odzwierciedlają ukierunkowanie na obszary o dużym potencjale wzrostu oraz wagę, jaką Bank przykłada do rozwoju innych kanałów dystrybucji, takich jak Internet i bankowość mobilna. Rozwój wielu kanałów dostępu do bankowości ma wpływ na stale rosnącą liczbę klientów i uzupełnia tradycyjne kanały dystrybucji.

Na koniec grudnia 2013 roku sieć mBanku, zarządzana przez spółkę zależną Aspiro, liczyła 92 lokalizacje (24 Centra Finansowe, 62 mKioski i 6 mKiosków partnerskich) oraz 21 Punktów Obsługi Agencyjnej.

Ponadto sieć naziemna mBanku działa poprzez 133 placówki dawnego MultiBanku (71 Centrów Usług Finansowych, 62 Placówki Partnerskie) Partnerskie) i ich liczba pozostała niezmieniona rok do roku. Są one zlokalizowane głównie w większych miastach, co jest spójna z modelem biznesu nastawionym na obsługę zamożniejszego segmentu klientów.

Zgodnie ze Strategią „Jednego Banku”, do 2018 roku wszystkie placówki detaliczne i korporacyjne Banku zostaną poddane reorganizacji oraz realokacji, oferując wszystkim klientom pełną ofertę mBanku.

Poniższa mapa przedstawia placówki mBanku w Polsce (intensywność kolorów odzwierciedla liczbę placówek w poszczególnych województwach):

10.1.4-mapa_Pl