Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

17. Oświadczenia Zarządu

Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań

Zarząd mBanku S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy:

  • roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy mBanku S.A. oraz jej wynik finansowy,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku S.A. za 2013 rok zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy mBanku S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, czyli Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy mBanku S.A. za 2013 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci spełnili warunki konieczne do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podpisy członków Zarządu mBanku S.A.

   

 

Data

Imię i nazwisko

Stanowisko

Podpis

03.03.2014

Cezary Stypułkowski

Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny Banku

03.03.2014

Lidia Jabłonowska-Luba

Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Banku ds. Zarządzania Ryzykiem

03.03.2014

Przemysław Gdański

Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Banku ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej


03.03.2014

Jörg Hessenmüller

Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Banku ds. Finansów


03.03.2014

Hans-Dieter Kemler

Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Banku ds. Rynków Finansowych

03.03.2014

Cezary Kocik

Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Banku ds. Bankowości Detalicznej

03.03.2014

Jarosław Mastalerz

Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Banku ds. Operacji i Informatyki

prev next