Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

16.9. Skład osobowy i zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Banku oraz zasady działania tych organów

16.9.1. Skład osobowy Zarządu

Zarząd składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na wspólną kadencję pięciu lat. Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy zarządzaniu Bankiem. Członkowie Zarządu kierują wydzielonymi obszarami działalności Banku w zakresie wskazanym przez Prezesa Zarządu. Szczegółowy podział kompetencji członków Zarządu jest określony w uchwałach Zarządu.

W 2013 roku nastąpiły zmiany w Zarządzie Banku. Wynikały one z upływu kadencji Zarządu Banku z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2013 roku oraz powołania dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Wiesława Thora w skład Rady Nadzorczej mBanku.

W dniu 11 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru Zarządu na wspólną pięcioletnią kadencję w następującym składzie:

1. Cezary Stypułkowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Banku

2. Przemysław Gdański - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Bankowości Korporacyjnej

3. Jörg Hessenmüller – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Finansów

4. Lidia Jabłonowska-Luba - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Zarządzania Ryzykiem

5. Hans-Dieter Kemler - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Bankowości Inwestycyjnej

6. Cezary Kocik - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Bankowości Detalicznej

7. Jarosław Mastalerz - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Operacji i Informatyki.

Nowym Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem została Lidia Jabłonowska-Luba. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na objęcie przez Lidię Jabłonowską-Lubę stanowiska Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w Banku oraz funkcji Dyrektora Banku ds. Zarządzania Ryzykiem 17 września 2013 roku. Do tego czasu obowiązki Dyrektora Banku ds. Ryzyka pełnił Prezes Zarządu Cezary Stypułkowski.

Od 1 sierpnia 2013 roku weszły w życie zmiany zwiększające integrację bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, zmieniające częściowo zakres odpowiedzialności dwóch członków Zarządu. Zakres działalności Pionu Bankowości Korporacyjnej nadzorowany przez Wiceprezesa Przemysława Gdańskiego został poszerzony o usługi bankowości inwestycyjnej dla przedsiębiorstw. Natomiast Pion Bankowości Inwestycyjnej, nadzorowany przez Wiceprezesa Hansa Kemlera, zmienił nazwę na Pion Rynków Finansowych.

Poniżej przedstawione są bardziej szczegółowe informacje o Członkach Zarządu mBanku:

Cezary Stypułkowski  - Prezes Zarządu,  Dyrektor Generalny Banku

Cezary StypułkowskiUrodzony w 1956 roku, studiował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. W latach 1988-1989 był stypendystą Fulbrighta w Business School na Columbia University w Nowym Jorku. W latach 80. pracował w administracji rządowej: był m.in. sekretarzem Komitetu Rady Ministrów do Spraw Reformy Gospodarczej, a w 1987 roku doradcą premiera. Od lutego 1991 roku przez ponad dwanaście lat kierował Zarządem Banku Handlowego S.A. Od czerwca 2003 roku do czerwca 2006 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu PZU S.A. W grudniu 2006 roku został Dyrektorem Zarządzającym Banku Inwestycyjnego J.P. Morgan na Europę Środkową i Wschodnią. Cezary Stypułkowski był też członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej Zarządu Deutsche Banku, Międzynarodowej Rady Doradczej INSEAD, członkiem Rady Międzynarodowego Instytutu Finansów w Waszyngtonie oraz członkiem Geneva Association.

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu w dniu 2 sierpnia 2010 roku, obowiązki objął z dniem 1 października 2010 roku. Zgodę KNF na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu otrzymał 27 października 2010 roku.

Przemysław Gdański - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Przemysław Gdański Urodzony w 1967 roku, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. W 2012 roku ukończył Advanced Management Program (AMP) na IESE Business School. Z bankowością korporacyjną jest związany od ponad 20 lat. W latach 1993–95 pracował w IBP Bank S.A. (którego jednym z akcjonariuszy był BRE Bank), następnie w ABN AMRO Bank w Polsce, Rumunii i w centrali w Amsterdamie. W latach 2002-2006 był Dyrektorem Zarządzającym, kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH S.A. Od maja do listopada 2006 roku – Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości.

Z dniem fuzji prawnej wydzielonej części Banku BPH z Bankiem Pekao S.A. został Wiceprezesem Zarządu, odpowiedzialnym za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao S.A.

Członek Zarządu Banku od 19 listopada 2008 roku.

Jörg Hessenmüller - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Finansów

Jörg HessenmüllerUrodzony w 1970 roku. W 1997 roku ukończył niemiecką akademię Hochschule für Bankwirtschaft we Frankfurcie nad Menem, gdzie uzyskał tytuł magistra zarządzania (Diplom –Betriebswirt (FH)).W latach 1989 – 2009 pracował w Dresdner Banku, gdzie zajmował różne stanowiska, m. in. Head of Financial Control, włączając w to odpowiedzialność za Londyn, Nowy Jork, Moskwę, Sao Paulo i Azję. W 2009 roku został Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Commerzbanku i pracował jako Head of Investment Banking Finance, Group Finance odpowiedzialny za controlling i raportowanie zarządcze w zakresie: Korporacji i Rynków Finansowych, Jednostki Restrukturyzacji Portfela, Departamentu Skarbu Grupy, a także Finansów Publicznych.

W Zarządzie Banku od 16 kwietnia 2012 roku.

Lidia Jabłonowska-Luba - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Zarządzania Ryzykiem

Lidia Jabłonowska-LubaUrodzona w 1963 roku, absolwentka Instytutu Matematyki na Uniwersytecie Gdańskim.
W latach 1994-2001 pracowała w Schroder Salomon Smith Barney Poland, doradzając klientom, w szczególności instytucjom finansowym w projektach fuzji i przejęć oraz na publicznym rynku kapitałowym. W 2002 roku dołączyła do Citigroup w Polsce, na początku jako Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za Instytucje Finansowe i Sektor Publiczny, a następnie od listopada 2003, została powołana na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie finansami oraz ryzyko operacyjne, zarządzanie kapitałem i wdrożenie Nowej Umowy Kapitałowej. W kwietniu 2008 roku Lidia Jabłonowska-Luba dołączyła do Grupy KBC jako wiceprezes Zarządu Kredyt Banku nadzorująca Pion Finansów i Ryzyka. Była również Doradcą Prezesa Warta S.A. i TUnŻ Warta S.A. W marcu 2010 roku rozpoczęła pracę w Brukseli na stanowisku Starszego Dyrektora Generalnego Grupy KBC, odpowiadając za zarządzanie wszystkimi typami ryzyka w Grupie, w tym: tworzenie i walidacje modeli, polityki i procedury ryzyk, wsparcie ryzyka w decyzjach biznesowych, nadzór i raportowanie, procesy ICAAP i ORSA, politykę adekwatności kapitałowej oraz wsparcie technologiczne zarządzania ryzykiem.

W Zarządzie Banku od 12 kwietnia 2013 roku.

Hans-Dieter Kemler - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Rynków Finansowych

Hans-Dieter KemlerUrodzony w 1968 roku, absolwent Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster w 1996 roku. W latach 1991–1992 pracował w Departamencie Handlu Obligacjami w Dresdner Banku. W latach 1996–1998 był zatrudniony w Sal. Oppenheim jr &Cie. KGaA we Frankfurcie w Departamencie Rynków Finansowych, a od 1998 do 2005 roku - w Centrali Commerzbanku jako Dyrektor Zarządzający ds. Ryzyka Korporacyjnego. Od 2005 roku należał do grona kadry zarządzającej wyższego szczebla w Commerzbanku, odpowiadając za międzynarodowe finanse publiczne. Był również dyrektorem zarządzającym Erste EuropäischePfandbrief Und Kommunalkreditbank AG w Luksemburgu.

W Zarządzie Banku od 10 lipca 2009 roku.

Cezary Kocik - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Bankowości Detalicznej

Cezary KocikUrodzony w 1971 roku, ukończył Uniwersytet Łódzki, posiada dyplom z zakresu Finansów i Bankowości oraz licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1994–1996 był zatrudniony w Domu Maklerskim Banku PBG jako makler papierów wartościowych. W 1996 roku rozpoczął pracę w Banku PBG, gdzie zajmował się bankowością inwestycyjną oraz windykacją i restrukturyzacją. W 1999 roku pracował w Pekao SA, gdzie był m.in dyrektorem oddziału w Łodzi.Z Bankiem jest związany od 2004 roku. Był dyrektorem Departamentu ds. Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, następnie dyrektorem Departamentu Sprzedaży i Marketingu MultiBanku, a od 2008 roku Dyrektorem Banku ds. Sprzedaży i Procesów Biznesowych Bankowości Detalicznej.

W Zarządzie Banku od 1 kwietnia 2012 roku.

Jarosław Mastalerz - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Operacji i Informatyki

Jarosław MastalerzUrodzony w 1972 roku, w 1996 roku ukończył Wydział Ekonomii i Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1996-1998 pracował w dziale audytu PricewaterhouseCoopers. W latach 1998-2003 dyrektor marketingu, a następnie dyrektor finansowy w Grupie Zurich. Po przejęciu polskich operacji Zurich przez Generali w 2003 roku - dyrektor finansowy (odpowiedzialny również za bancassurance) w Generali TU i Generali TUnŻ. Od 2006 roku związany z Grupą BRE Banku - tworzył projekt BRE Ubezpieczenia, pełnił funkcję Prezesa Zarządu BRE Ubezpieczenia i BRE Ubezpieczenia TUiR.

W Zarządzie Banku od 1 sierpnia 2007 roku. Do 30 marca 2012 roku zarządzał Pionem Bankowości Detalicznej. Od 1 kwietnia 2012 roku nadzoruje Pion Operacji i Informatyki.

16.9.2. Kompetencje i zasady działania Zarządu

Członkowie Zarządu ponoszą wspólnie odpowiedzialność za całokształt działalności Banku. Pracują w sposób kolegialny i informują się wzajemnie o najważniejszych sprawach Banku podlegających kompetencji poszczególnych członków Zarządu. Zarząd może powoływać stałe komitety lub zespoły w celu realizacji określonych funkcji, koordynacji pracy jednostek organizacyjnych Banku lub realizacji określonych zadań.

W mBanku działają następujące komitety pod przewodnictwem członków Zarządu:

 • Komitet ds. Zarządzania Zasobami (przewodniczący: Cezary Stypułkowski)
 • Komitet ds. Zarządzania Kapitałem (przewodniczący: Jörg Hessenmüller)
 • Komitet ds. Jakości Danych i Rozwoju Systemów Informacyjnych (przewodniczący: Jörg Hessenmüller)
 • Komitet ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami Grupy mBanku (przewodniczący: Hans-Dieter Kemler)
 • Komitet ds. Nadzoru nad Oddziałami Zagranicznymi mBanku S.A. (przewodniczący: Cezary Kocik)
 • Komitet Kredytowy Zarządu Banku (przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba)
 • Komitet Ryzyka Bankowości Detalicznej (przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba)
 • Komitet Ryzyka Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba)
 • Komitet Ryzyka Rynków Finansowych (przewodnicząca: Lidia Jabłonowska-Luba)
 • Komitet ds. Architektury Informatycznej mBanku S.A. (przewodniczący: Jarosław Mastalerz)
 • Komitet Projektów Informatycznych mBanku S.A. (przewodniczący: Jarosław Mastalerz).

Zarząd prowadzi sprawy Banku, reprezentuje Bank i ustala wytyczne odnośnie jego działalności, w szczególności obciążonej ryzykiem, w tym polityki kredytowej, inwestycyjnej, zarządzania aktywami i pasywami Banku, a także polityki gwarancyjnej. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Banku oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

Zarząd pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą (dostępny na stronie internetowej Banku). Regulamin ten określa m.in. sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia i podjęcia uchwały przez Zarząd.

Wszelkie uchwały podejmowane są większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu dążą do podejmowania uchwał w drodze konsensusu.

Zgodnie z zasadą dobrych praktyk, Regulamin Zarządu stanowi, że Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw, w których zachodzi lub potencjalnie może zajść sprzeczność interesów Banku z interesami tego członka Zarządu, jego współmałżonka lub krewnych.

Organem odpowiedzialnym za ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu jest Komisja ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

Regulamin programu motywacyjnego dla Zarządu i zasady przyznawaniu bonusów dla członków Zarządu określone są w uchwałach Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej i części zmiennej.

Zgodnie z Programem motywacyjnym dla Członków Zarządu Banku z 2012 roku, Członkowie Zarządu Banku mają prawo do premii, w tym do premii bezgotówkowej wypłacanej w akcjach Banku, w tym w akcjach fantomowych (tzn. wirtualnych).

Za podstawę nabycia prawa do premii oraz wyliczenia kwoty bazowej do ustalenia kwoty premii za dany rok obrotowy przyjmuje się wartość współczynnika zwrotu z kapitału ROE netto Grupy mBanku. Równowartość 50% wyliczonej na podstawie wysokości wskaźnika ROE kwoty bazowej stanowi tzw. premię gwarantowaną z tytułu osiągnięcia wyniku finansowego. W ramach pozostałej 50% kwoty bazowej Komisja Prezydialna Rady Nadzorczej może przyznać tzw. premię uznaniową jeżeli uzna, że Członek Zarządu wykonał roczny/wieloletni cel biznesowo-rozwojowy oraz biorąc pod uwagę sytuację na rynkach finansowych w ostatnim/poprzednich okresach finansowych. 40% premii należnej Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy, stanowiącej sumę premii gwarantowanej i premii uznaniowej, zostaje wypłacone w formie wypłaty gotówkowej, pozostałe 60% zostanie wypłacone jako premia bezgotówkowa w trzech równych rocznych odroczonych transzach, po upływie odpowiednio: 12, 24 i 36 miesięcy od dnia nabycia przez Członka Zarządu uprawnień do premii bezgotówkowej. Warunki otrzymania premii bezgotówkowej oraz jej wysokość uzależnione są od wartości ROE netto w roku obrotowym, za który przyznawana jest premia bezgotówkowa, oceny sytuacji finansowej Banku przez Komisję ds. Wynagrodzeń oraz oceny pracy Członka Zarządu w dłuższym horyzoncie czasowym niż okres jednego roku obrotowego.

Poza tym, w latach 2012-2013 nadal rozpoznawane były rozliczenia z tytułu programu motywacyjnego z 2008 roku. Wszystkie uprawnienia w ramach płatności rozliczanych w ekwiwalencie pieniężnym opartym na akcjach Commerzbanku oraz wszystkie uprawnienia w ramach płatności rozliczanych w akcjach mBanku w ramach tego programu zostały już przyznane.

Szczegółowe informacje o systemie motywacyjnym dla Zarządu przedstawione są w rozdziale „System motywacyjny w Grupie mBanku”.

Wynagrodzenie Zarządu za ostatnie dwa lata ilustruje poniższe zestawienie.

     

 

2013
(dane w tys. zł)

Wynagrodzenie zasadnicze

Pozostałe korzyści

Bonus
za 2012 rok

Rozliczenie gotówkowe prog. motyw. opartego na akcjach Commerzbanku

Wynagrodzenie wypłacone w 2013 roku

Członkowie Zarządu, którzy pełnili funkcje na dzień 31.12.2013 roku

9 038,2

1 229,3

4 920,0

249,7

Byli Członkowie Zarządu

488,3

1 535,0

1 249,3

382,6

Razem

9 526,5

2 764,3

6 169,3

632,3

prev next
     

 

2012

(dane w tys. zł)

Wynagrodzenie zasadnicze

Pozostałe korzyści

Bonus
za 2011 rok

Rozliczenie gotówkowe prog. motyw. opartego na akcjach Commerzbanku

Uzupełnienie bonusu za 2008 rok

Wynagrodzenie wypłacone w 2012 roku

Członkowie Zarządu, którzy pełnili funkcje na dzień 31.12.2012 roku

9 393,7

1 359,1

6 597,2

343,7

1 900,0

Byli Członkowie Zarządu

1 029,8

50,8

2 205,0

680,9

636,9

Razem

10 423,5

1 409,9

8 802,2

1 024,6

2 536,9

prev next

Informacje o kwotach wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu przedstawione są w nocie 44 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za rok 2013, natomiast szczegółowy opis zasad programu motywacyjnego dla Zarządu opartego o akcje znajduje się w nocie 43 tego Sprawozdania.

16.9.3. Skład osobowy Rady Nadzorczej, zmiany w 2013 roku

Rada Nadzorcza funkcjonuje na postawie uchwalonego przez siebie Regulaminu i wykonuje funkcje przewidziane w Statucie Banku, Kodeksie spółek handlowych i Ustawie Prawo bankowe. Statut mBanku stanowi, że Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trzech lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania wspólnej kadencji Rady, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę.

Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, musi posiadać obywatelstwo polskie. Zgodnie z wymogiem statutowym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej to członkowie niezależni, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej zostały wprowadzone Uchwałą nr 23 XXI Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 marca 2008 roku i są sprecyzowane w Regulaminie Rady Nadzorczej.

XXVI Walne Zgromadzenie BRE Banku w dniu 11 kwietnia 2013 roku poszerzyło skład Rady Nadzorczej, powołując w jej skład z dniem 12 kwietnia 2013 roku Martina Blessinga oraz Wiesława Thora.

W dniu 13 listopada 2013 roku Ulrich Sieber, Członek Rady Nadzorczej Banku i Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 30 listopada 2013 roku. Rezygnacja miała związek z zakończeniem pełnienia przez Ulricha Siebera funkcji Członka Zarządu Commerzbanku.

Uchwałą Rady Nadzorczej Banku z dnia 12 grudnia 2013 roku na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 12 grudnia 2013 powołany został Martin Zielke na okres do czasu zakończenia obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej na koniec 2013 roku został przedstawiony w poniższej tabeli.

Maciej Leśny - Przewodniczący Rady Nadzorczej

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W ciągu swojej kariery zawodowej 6 lat pracował w przemyśle stoczniowym Gdańska, 8 lat w sieci Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Ponad 22 lata przepracował w centralnej administracji państwowej, w tym 8 lat na stanowisku Podsekretarza Stanu: w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w Ministerstwie Gospodarki, w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej,
a następnie w Ministerstwie Infrastruktury.

Uczestniczył w studiach podyplomowych i szkoleniach prowadzonych przez uczelnie amerykańskie: Michigan University (Business School of Administration) i De Paul University (Chicago). W latach 1992-1993, jako stypendysta rządu USA, studiował na American University Washington DC. W trakcie stypendium odbył 4-miesięczny staż w Banku Światowym, a także szkolenie prywatyzacyjne
w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku od marca 1994 roku do 1998 roku. Następnie do grudnia 2001 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Ponownie powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2004 roku.

Martin Zielke - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

W latach 1985-1990 studiował na Uniwersytecie w Göttingen, w roku 1990 uzyskał tytuł magistra ekonomii (Diplom-Kaufmann).

W latach 1983-1985 pracował w Deutsche Bank AG w Oddziale w Kassel. W latach 1990-2000 współpracował z Dresdner Bank AG we Frankfurcie nad Menem. Od 1990 do 1995 roku był menadżerem podprojektu w strategii dotyczącej klienta detalicznego, a w roku 1997 Dyrektorem Zarządzającym projektu dotyczącego pozycjonowania nowych rynków. W latach 1997-1999 pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego ds. bankowości detalicznej, region północny. Od 1999 do 2000 roku był kierownikiem projektu dot. bankowości detalicznej - Dyrektorem Regionalnym ds. rozwoju biznesu.

Następnie, do maja 2001 roku pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego ds. inwestycji portfelowych Członka grupy operatywnego zarządzania w Deutsche Bank 24. W okresie czerwiec-grudzień 2001 roku - Dyrektor Regionalny ds. Finansowania Bankowości Detalicznej Deutsche Hyp, Frankfurt nad Menem. Od stycznia 2002 do grudnia 2004 roku pełnił funkcję Menadżera Grupy w obszarze Bankowości Detalicznej, Commerzbank AG, Frankfurt nad Menem. Od stycznia 2005 do marca 2006 roku – Menadżer Grupy w obszarze Bankowość Korporacyjna, Commerzbank AG. Od kwietnia 2006 do grudnia 2007 roku – Członek Zarządu w Eurohypo Aktiengesellschaft, Eschborn.

Od lutego 2008 do listopada 2010 roku - Menadżer Grupy w Wydziale Finansów Grupy, Commerzbank AG, Frankfurt nad Menem.

Od listopada 2010 roku jest członkiem Rady Dyrektorów Zarządzających (Zarządu) Commerzbank AG odpowiedzialnym za Segment Klientów Prywatnych. Członek Rad Comdirect Bank AG, Commerz Real AG oraz Commerz Real Investmentgesellschaft mbH.

Martin Blessing – Członek Rady Nadzorczej

Studiował zarządzanie (business administration) we Frankfurcie i St. Gallen. W 1988 uzyskał dyplom MBA na Uniwersytecie w Chicago.

W latach 1989-1996 pracował w McKinsey we Frankfurcie nad Menem i w Nowym Yorku. Został partnerem w 1994 roku. W 1997 roku rozpoczął pracę w Dresdner Bank AG gdzie był menedżerem
w Departamencie Klientów Prywatnych. W latach 2000-2001 był przewodniczącym Rady w Advance Bank AG w Monachium.

W 2001 roku Marin Blessing został powołany do Zarządu Commerzbanku AG, a w 2008 roku został Prezesem Zarządu.

Stephan Engels – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytu St. Gallen w Szwajcarii. W latach 1988-1993 pracował w departamencie audytu Daimler-Benz AG. Następnie przez 3 lata kierował Regionalnym Controllingiem (Europa) w debis AG.
Od 1996 roku do 2000 roku był dyrektorem finansowym debis AirFinance B.V. W 2
000 dołączył do Daimler Chrysler Bank AG, gdzie pełnił funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za operacje kredytowe,
a potem dyrektora ds. finansów i IT.

Od 2003 roku zatrudniony w DaimlerChrysler Services AG, gdzie był członkiem zarządu odpowiedzialnym za finanse, controlling, zarządzanie ryzykiem oraz strategię. W latach 2007-2012 - członek Komisji Prezydialnej grupy Mercedes-Benz Cars odpowiedzialny za finanse i controlling oraz dyrektor controllingu korporacyjnego Daimler AG.

Od 1 kwietnia 2012 roku - Członek Zarządu Commerzbanku.

Andre Carls - Członek Rady Nadzorczej

Po ukończeniu studiów ekonomicznych i promocji doktorskiej na Uniwersytecie w Kolonii, dzięki międzynarodowemu programowi szkoleniowemu w 1990 roku rozpoczął pracę w Commerzbanku.

Kolejno piastował stanowiska w obszarach Corporate Finance i Capital Markets we Frankfurcie. Następnie był dyrektorem wykonawczym w pionie Bankowości Inwestycyjnej Commerzbanku w Londynie.

W latach 2000-2008 Członek Zarządu comdirect bank AG, gdzie od września 2002 roku do listopada 2004 roku był dyrektorem finansowym, a od listopada 2004 roku do marca 2008 roku Prezesem Zarządu. W okresie marzec-wrzesień 2008 był Członkiem Zarządu ds. Finansów i Wiceprezesem Zarządu BRE Banku.

Od marca 2008 roku do grudnia 2013 roku Dr Carls pełnił funkcję Prezesa Zarządu Commerzbank Auslandsbanken Holding AG we Frankfurcie i Prezesa Zarządu Central & Eastern Europe-Holding of Commerzbank AG.

Thorsten Kanzler- Członek Rady Nadzorczej

Studiował inżynierię mechaniczną i ekonomię na Politechnice w Darmstadt (Niemcy), którą ukończył ze stopniem Diplom-Wirtschaftsingenieur (magister inżynier).

Od 1991 do 2004 roku pracował w Deutsche Bank AG na różnych stanowiskach w obszarze zarządzania skarbem i ryzykiem we Frankfurcie, w Nowym Jorku, w Sydney i w Londynie.
W latach 2004-2007 roku - Dyrektor ds. Skarbu Grupy i Członek Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w WestLB AG w Düsseldorfie.

Od maja 2007 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Kapitałem i Skarbem Grupy Dresdner Bank AG we Frankfurcie nad Menem. Od początku 2009 roku – Członek Zarządu ds. Skarbu w Pionie Grupy Commerzbank AG. Odpowiada za zarządzanie aktywami i pasywami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kapitałem oraz finansowanie na rynkach kapitałowych

Teresa Mokrysz - Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1978 rok). W 1990 roku wykreowała markę „Mokate”, jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich marek. Niewielką rodzinną firmę przekształciła w grupę firm o międzynarodowym zasięgu. Jako współwłaścicielka, kieruje ośmioma przedsiębiorstwami Mokate z siedzibami w Polsce i w Europie Środkowej. Wybudowała od podstaw kombinaty produkcyjne w Żorach i Ustroniu oraz rozbudowała kombinat pod Pragą (produkcja kawy, herbaty, półproduktów dla przemysłu spożywczego). Wyroby firmy wprowadziła na rynki blisko 70 krajów na wszystkich kontynentach.

Teresa Mokrysz zdobyła m.in. tytuł „Lidera 10-lecia", nadany przez Gazetę Wyborczą oraz „Sukces 10-lecia", nadany przez Businessman Magazine. W 2000 roku Międzynarodowa Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z Los Angeles przyznała jej tytuł „Najbardziej Przedsiębiorczej Kobiety Świata". Jest m.in. fundatorką stypendiów dla zdolnej i niezamożnej młodzieży, wspomaga finansowo działalność służby zdrowia, domów opieki, domów dziecka i szkół.

Dirk Wilhelm Schuh - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Frankfurt School of Finance and Management, Bankakademie.

Związany z Dresdner Bankiem AG przez 19 lat. W latach 1989–1991 był szefem zespołu w departamencie ryzyka kredytowego w centrali Dresdner Banku, a w latach 1992–1995 był dyrektorem oddziału
w Dortmundzie. W 1996 roku odpowiadał za opracowanie strategii rozwoju dla bankowości korporacyjnej w centrali, a w 1997 roku był odpowiedzialnym za ten obszar w Dresdner Banku w Dreźnie. W 1998 roku został menedżerem regionalnym na południowy-wschód w Lipsku.

Od 2000 roku - rzecznik zarządu Deutsche Hypothekenbank Frankfurt – Hamburg AG. W 2002 roku został wiceprezesem zarządu Eurohypo AG.

Od 2008 roku zatrudniony w Grupie Commerzbanku jako dyrektor ds. operacji i ryzyka kredytowego.
W latach 2009-2012 - Członek Zarządu w segmencie Zarządzania Ryzykiem Grupy Commerzbanku
i dyrektor ds. ryzyka. Od listopada 2012 roku – Członek Zarządu w segmencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Grupy – Non Core Assets, a od listopada 2013 roku również rzecznik zarządu Hypothekenbank Frankfurt AG (poprzednio Eurohypo).

Waldemar Stawski - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe: Rachunkowość i Finanse (2009-2010), Analizy Finansowe w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem (1992-1993), Mikroprocesory w Energoelektronice
i Napędach (1986-1987), Dydaktyka i Pedagogika (1984-1985).

W latach 1991-2011 odbył szereg krajowych i zagranicznych szkoleń z zakresu bankowości, finansów
i organizacji banku.

Posiada Certyfikat Księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydany przez Ministra Finansów. Złożył egzamin z wynikiem pozytywnym na Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa (świadectwo MPW 08.04.1995).

W latach 1983-1991 – pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Od 1991 roku pracował w Pomorskim Banku Kredytowym, gdzie w 1993 roku został Dyrektorem Oddziału w Gdyni. W latach 1995-2000 był Dyrektorem Oddziału Regionalnego PKO BP w Gdańsku. W 2000 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA, odpowiedzialnego za zarządzanie obszarem skarbu, klientów korporacyjnych i rynku kapitałowego i nadzoru właścicielskiego. Od czerwca 2002 roku do lutego 2003 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Komisarycznego Wschodniego Banku Cukrownictwa SA. W późniejszym okresie był m.in. członkiem Zarządu CTL Logistics SA
i Dyrektorem Generalnym Polskiego Związku Pracodawców Transportu i Logistyki.

Od roku 2006 jest konsultantem  firmy ALDAZ Sp. z o.o. Obecnie współpracuje z firmą Zarzecki, Lasota
i Wspólnicy Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora.

Od roku 1995 jest członkiem stowarzyszenia Gdański Klub Biznesu w Gdańsku, w roku 2012 został wybrany na Członka Zarządu tego stowarzyszenia.

W roku 2012 został powołany w skład Konwentu Akademii Morskiej w Gdyni.

Jan Szomburg - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, posiada doktorat z zakresu ekonomii.

Pracował jako asystent, a następnie adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim. Jest założycielem i Prezesem Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

W latach 90. był m.in. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju i Banku Gdańskiego, doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych, członkiem Rady Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów. Doradzał w sprawach gospodarczych premierowi, był przewodniczącym Rady ds. Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów.

Obecnie jest Prezesem Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Wiesław Thor - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) oraz programu KMPG i South Carolina Business School „Train the Trainer”, a także letniej szkoły bankowej w McIntire University Business School. Od 1990 roku pracował w BRE Banku na stanowiskach: specjalisty, naczelnika wydziału, zastępcy dyrektora oddziału warszawskiego, dyrektora Departamentu Kredytów, a od maja 2000 roku na stanowisku Dyrektora Banku ds. Ryzyka. Od 1 sierpnia 2002 roku był Dyrektorem Zarządzającym w Banku Handlowym w Warszawie.

Z dniem 2 listopada 2002 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu BRE Banku, odpowiedzialnego za Pion Ryzyka. Od 15 marca 2008 roku do 11 kwietnia 2013 roku był Wiceprezesem Zarządu BRE Banku.

Jest wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowości i SGH. Wieloletni członek Komitetu Sterującego Risk Management Association (poprzednio: Robert Morris Association European Credit & Risk Management Round Table) oraz członek PRMIA Polska.

Marek Wierzbowski - Członek Rady Nadzorczej

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, członek Rady Zamówień Publicznych, prezes Sądu Izby Domów Maklerskich, wiceprezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych, członek Rady Polsko Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, członek Rady European Law Institute z siedzibą w Wiedniu.

Był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji, a także prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Przez szereg lat był partnerem międzynarodowych kancelarii prawnych: Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters.

W swojej praktyce prawniczej prof. Wierzbowski kierował zespołami prawników, obsługującymi liczne transakcje, m.in. sprzedaż akcji w ramach prywatyzacji dużych przedsiębiorstw. Tworzył domy maklerskie, reprezentował Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Bankowego w postępowaniach przed NSA. Był doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Skarbu Państwa oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Skład Rady Nadzorczej odzwierciedla staranność o jak najszerszą różnorodność jej członków, zarówno w kontekście ich doświadczeń zawodowych, jak też posiadanej wiedzy i umiejętności. W Radzie Nadzorczej są zarówno reprezentanci głównego akcjonariusza mBanku, jak również przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz osoby z szeroką wiedzą prawniczą i doświadczeniem w bankowości.

Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej mBanku są: Maciej Leśny, Teresa Mokrysz, Waldemar Stawski i Marek Wierzbowski. Jan Szomburg nie spełnia kryterium niezależności z powodu ponad 12-letniego okresu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, natomiast Wiesław Thor nie jest członkiem niezależnym gdyż zasiadał w Zarządzie mBanku, a pełnienie funkcji członka Zarządu Banku w ciągu ostatnich pięciu lat, jest jednym z czynników wykluczających niezależność Członka Rady Nadzorczej. Martin Blessing, Andre Carls, Stephan Engels, Thorsten Kanzler, Dirk Wilhelm Schuh oraz Martin Zielke nie są członkami niezależnymi w związku z powiązaniami z dominującym akcjonariuszem mBanku.

Kadencja Rady Nadzorczej wygasa z dniem Walnego Zgromadzenia w 2014 roku.

16.9.4. Kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa i postanowieniach Statutu, należy w szczególności:

 • Zatwierdzanie propozycji Zarządu w przedmiocie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, przez którą rozumie się wydzielone strukturalnie i organizacyjnie podstawowe obszary działalności Banku podległe poszczególnym członkom Zarządu.
 • Zatwierdzanie rocznych planów finansowych Banku oraz wieloletnich planów rozwoju.
 • Rozpoznawanie wszelkich wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia.
 • Wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w Statucie regulaminów.
 • Ustalanie warunków kontraktów i wynagrodzeń dla członków Zarządu.
 • Otrzymywanie z wyprzedzeniem informacji na temat tworzenia, nabywania, zamykania oraz dysponowania oddziałami, stałymi przedstawicielstwami oraz częściami przedsiębiorstwa, jak również rozpoczynania i kończenia przedsięwzięć oraz dziedzin działalności.
 • Zatwierdzanie zawarcia lub zmiany jakiejkolwiek istotnej umowy lub porozumienia z członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej.
 • Zatwierdzanie zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek istotnych umów stowarzyszeniowych albo porozumień o współpracy.
 • Otrzymywanie informacji na temat oczekiwanych odchyleń od rocznego budżetu.
 • Wydawanie Zarządowi ogólnych zaleceń odnośnie poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla.
 • Zatwierdzanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, lub też na wniosek członka Rady Nadzorczej, nie rzadziej niż trzy razy w roku. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu, z wyłączeniem tych punktów porządku obrad, które dotyczą bezpośrednio Zarządu lub jego członków.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W szczególnych przypadkach członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Bez zgody większości Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie powinny być podjęte uchwały w następujących sprawach:

 • Świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Bank lub jakiekolwiek podmioty powiązane z Bankiem na rzecz członków Zarządu.
 • Wyrażenia zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy z podmiotem powiązanym z Bankiem, Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.

Podjęcie uchwały bez zachowania powyższego wymogu nie powoduje jednakże jej nieważności, o ile uchwała została podjęta zgodnie z innymi warunkami podejmowania uchwał.

W ramach Rady Nadzorczej działają 4 komisje: Komisja Prezydialna, Komisja ds. Ryzyka, Komisja ds. Audytu i Komisja ds. Wynagrodzeń. Poniżej przedstawiony jest skład poszczególnych komisji (na pierwszych miejscach – przewodniczący komisji).

     

 

Komisja Prezydialna

Komisja ds. Ryzyka

Komisja ds. Audytu

Komisja ds. Wynagrodzeń

Maciej Leśny

Martin Blessing

Andre Carls

Jan Szomburg

Dirk Wilhelm Schuh

Thorsten Kanzler

Maciej Leśny

Waldemar Stawski

Stephan Engels

Andre Carls

Maciej Leśny

Teresa Mokrysz

Andre Carls

Maciej Leśny

Marek Wierzbowski

 

prev next

Do zadań Komisji Prezydialnej należy przede wszystkim wykonywanie bieżącego nadzoru nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej. Komisja Prezydialna udziela Zarządowi zezwolenia na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz akcji i udziałów w spółkach, jak również innych środków trwałych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy własnych Banku. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli wskazane wyżej nabycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, w tym postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób.

Komisja ds. Audytu wydaje opinie odnośnie wyboru biegłego rewidenta Banku przez Walne Zgromadzenie, rekomenduje Radzie Nadzorczej przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania finansowego, sprawuje stały nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej w Banku oraz akceptuje proponowane przez Zarząd zmiany na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego. W skład Komisji ds. Audytu musi wchodzić co najmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej z kwalifikacjami i doświadczeniem w zakresie rachunkowości i finansów.

Komisja ds. Ryzyka zajmuje się m.in. sprawowaniem stałego nadzoru nad ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym, ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem płynności, a także rekomendowaniem zatwierdzenia zaangażowania obciążonego ryzykiem jednego podmiotu, zgodnie z parametrami określonymi przez Radę Nadzorczą w danym czasie. Ponadto, Komisja ds. Ryzyka rekomenduje Radzie Nadzorczej zatwierdzenie albo odmowę zatwierdzenia transakcji między Bankiem a członkami organów Banku, które przewidziane są w Prawie bankowym oraz przedstawia rekomendację odnośnie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia polityki informacyjnej Banku w sprawie zarządzania ryzykiem.

Zadania Komisji ds. Wynagrodzeń obejmują m.in.: rozpatrywanie spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, w tym ustalanie stawek wynagrodzeń, przedstawianie opinii dotyczących zgody dla członka Zarządu mBanku na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, wydawanie Radzie Nadzorczej rekomendacji na temat ogólnych zaleceń dla Zarządu odnośnie poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla oraz w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku. Ponadto, Komisja monitoruje poziom i strukturę wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego szczebla.

Wszystkie stałe komisje działające w ramach Rady Nadzorczej udostępniają akcjonariuszom sprawozdania ze swojej działalności w minionym roku sprawozdawczym. Sprawozdania te dołączone są informacyjnie do kompletu materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Wysokość wypłacanego miesięcznie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej została uchwalona kwotowo na mocy uchwały nr 26 podjętej przez XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku w dniu 30 marca 2012 roku. Wynagrodzenie miesięczne Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 17 000 złotych, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej 14 500 złotych, a Członka Rady Nadzorczej 12 000 złotych.

Za udział w stałych komisjach przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie: 50% wynagrodzenia miesięcznego pobieranego przez Członka za pierwszą komisję i 25% za udział w każdej kolejnej. Łącznie wynagrodzenie z tytułu udziału w komisjach nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia zasadniczego.

Łączne wynagrodzenie Rady Nadzorczej za lata 2012-2013 przedstawia poniższa tabela.

     

 

Rok

2013

2012

Wypłacone wynagrodzenie w tys. zł

2 370,5

2 283,7

prev next

Szczegółowe informacje o kwotach wynagrodzeń wypłaconych poszczególnym członkom Rady znajdują się w nocie objaśniającej nr 44 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za rok 2013, według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

16.9.5. Działalność Rady Nadzorczej i jej Komisji w 2013 roku

W 2013 roku Rada Nadzorcza ściśle i regularnie współpracowała z Zarządem nad realizacją głównych założeń strategicznych Banku, w tym nad zmianą firmy, dokonaną w listopadzie 2013 roku.

W ciągu roku odbyło się sześć posiedzeń Rady Nadzorczej, na których przyjęto 57 uchwał. Uchwały te obejmowały wszystkie obszary działalności Banku i były zgodne z zakresem funkcji nadzorczych określonych wymogami prawa, rekomendacjami KNF oraz wewnętrznymi regulacjami Banku.

Podjęte uchwały dotyczyły m.in.:

 • Akceptacji sprawozdań finansowych mBanku i Grupy mBanku oraz innych materiałów na ZWZ.
 • Przyjęcia Planu Finansowego na 2014 rok i Planu Średniookresowego na lata 2014-2017.
 • Przyjęcia Polityki Zarządzania Kapitałem.
 • Przekazania środków Fundacji mBanku.
 • Przyjęcia polityki informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej.
 • Przyjęcia polityki inwestycyjnej w zakresie Mezzanine Finance.
 • Zatwierdzenia zasadniczej struktury organizacyjnej w mBanku.
 • Przyjęcia systemu wynagrodzeń w mBanku, w tym polityki i zasad wynagradzania pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku (tzw. risktakers).
 • Zatwierdzenia Regulaminu Programu Pracowniczego, Memorandum Informacyjnego sporządzonego w celu realizacji Programu Pracowniczego oraz wyznaczenia terminów nabywania akcji w ramach tego Programu.
 • Powołania Zarządu na nową kadencję.
 • Przyjęcia zasad planowania i oceny celów MbO dla Członków Zarządu, a także zatwierdzenia celów MbO na 2014 rok.
 • Przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu mBanku, Regulaminu Rady Nadzorczej mBanku i Regulaminu Zarządu mBanku, Regulaminów Komisji ds. Audytu, Komisji ds. Wynagrodzeń oraz Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej mBanku.
 • Akceptacji Planu Audytu Wewnętrznego na 2013 rok.
 • Przyjęcia polityki zgodności i zatwierdzenia raportu z zarządzania ryzykiem braku zgodności.
 • Przyjęcia polityki zarządzania konfliktami interesów.
 • Przyjęcia listy strategii i polityk wymagających akceptacji Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
 • Zatwierdzenia strategii zarządzania ryzykiem.
 • Zatwierdzenia strategii ryzyka rynkowego.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej systematycznie były omawiane i oceniane bieżące wyniki Grupy mBanku oraz poszczególnych pionów biznesowych w odniesieniu do planu finansowego.

Udział Członków Rady Nadzorczej w 2013 roku w posiedzeniach i udział w Komisjach ilustruje poniższa tabela.

     

 

 

Frekwencja*

Komisja Prezydialna

Komisja
ds. Ryzyka

Komisja
ds. Audytu

Komisja
ds. Wynagrodzeń

Martin Blessing (od 12.04.2013)

4/4

X (od 12.04.13)

 

 

 

Andre Carls

6/6

X

 

X

X

Stephan Engels

3/6

 

 

X

 

Thorsten Kanzler

5/6

 

X

 

 

Maciej Leśny

6/6

X

X

X

X

Teresa Mokrysz

4/6

 

 

X

 

Dirk Wilhelm Schuh

6/6

 

X

 

 

Ulrich Sieber (do 30.11.2013)

3/5

X (do 11.04.13)

 

 

 

Waldemar Stawski

6/6

 

X

 

 

Jan Szomburg

5/6

X

 

 

 

Marek Wierzbowski

5/6

 

 

 

X

Wiesław Thor (od 12.04.2013)

4/4

 

 

 

 

prev next

*/ Obecność na posiedzeniach / liczba posiedzeń w trakcie sprawowania mandatu

Komisja Prezydialna, wykonując funkcję bieżącego nadzoru nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej, ściśle współpracowała z Zarządem i była na bieżąco informowana o sytuacji Banku. Oprócz spotkań podczas posiedzeń Rady Nadzorczej, Członkowie Komisji odbywali regularne spotkania z Członkami Zarządu, omawiając najważniejsze bieżące sprawy Banku. Zgodnie z zapisami Statutu Banku, Komisja Prezydialna wydawała decyzje w sprawie transakcji przekraczających 1% funduszy własnych Banku.

Komisja ds. Audytu była regularnie informowana o wynikach i sytuacji finansowej Banku i Grupy oraz otrzymywała i analizowała informacje o podjętych działaniach w zakresie kluczowych obszarów ryzyka.

W trakcie czterech posiedzeń Komisji ds. Audytu w 2013 roku omawiane były m.in. następujące zagadnienia:

 • Zgodność procesu przygotowywania sprawozdań finansowych z prawem i obowiązującymi regulacjami.
 • Wybór nowego audytora zewnętrznego dla Banku i Grupy.
 • Współpraca z audytorem zewnętrznym.
 • Konkluzje z audytu rocznych sprawozdań finansowych Grupy BRE Banku za 2012 rok.
 • Zakres audytu sprawozdań rocznych za 2013 rok.
 • Ocena i nadzór nad Departamentem Audytu Wewnętrznego.
 • Ocena i nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej i systemem zarządzania ryzykiem w mBanku w 2012 roku.
 • Zatwierdzanie sprawozdań Departamentu Compliance.

Komisja ds. Audytu rekomendowała Radzie Nadzorczej przyjęcie:

 • Sprawozdań Zarządu z działalności BRE Banku i Grupy BRE Banku za 2012 rok oraz sprawozdań finansowych za 2012 rok.
 • Wyboru nowego audytora zewnętrznego.
 • Raportu rocznego z zarządzania ryzykiem braku zgodności w BRE Banku w 2012 roku.
 • Raportu Koordynatora do spraw outsourcingu w zakresie realizacji polityki outsourcingu w mBanku za 2012 rok.
 • Raportu rocznego z nadzoru nad procesami rozpatrywania reklamacji i skarg w BRE Banku S.A. za 2012 rok.
 • Planu Audytów Departamentu Audytu Wewnętrznego na rok 2013.

Komisja ds. Ryzyka w 2013 roku regularnie omawiała kwartalne raporty ryzyka (adekwatność kapitałowa, ryzyko płynności, ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe oraz ryzyko stopy procentowej), a także szereg zagadnień dotyczących portfela kredytowego. Wśród dyskutowanych tematów istotne miejsce zajmowały największe zaangażowania, kształtowanie się parametrów ryzyka oraz rezerwy tworzone w Banku i w Grupie.

W 2013 roku Komisja ds. Ryzyka wydała 73 rekomendacje w zakresie zaangażowania obciążonego ryzykiem jednego podmiotu, zgodnie z parametrami określonymi przez Radę Nadzorczą.

Komisja ds. Wynagrodzeń odbyła w 2013 roku dwa posiedzenia, na których omawiane były m.in. zagadnienia dotyczące przyjęcia:

 • Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Pracowników mBanku.
 • Celów MbO dla Członków Zarządu mBanku.
 • Zmian w Kontraktach Menedżerskich Członków Zarządu.
 • „Polityki wynagradzania pracowników mBanku”.
 • Identyfikacji pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka w mBanku i ich zasad wynagradzania.
 • „Regulaminu Planowania i Oceny Zarządzania przez Cele (MbO) dla Członków Zarządu mBanku”.

Komisja ds. Wynagrodzeń podjęła w 2013 roku 30 decyzji i przekazała w powyższych kwestiach rekomendacje Radzie Nadzorczej.