Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

16.2. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

W 2013 roku mBank stosował zasady ładu korporacyjnego, z wyłączeniem jednej zasady oznaczonej numerem 10 ppkt. 2 w części IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". Stosowny komunikat o niestosowaniu tej zasady został przekazany na GPW w systemie EBI (Elektroniczna Baza Informacji) w dniu 7 marca 2013 roku.

Powyższa zasada dotyczy zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

mBank od wielu lat organizuje transmisję Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, lecz nie umożliwia dwustronnej komunikacji „on-line”, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Statut Banku i Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości aktywnego uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto w ocenie Zarządu Banku, wobec braku ukształtowanej praktyki rynkowej, organizacja walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej niesie za sobą zagrożenia zarówno natury prawnej jak i technicznej. Obowiązujące przepisy nie rozstrzygają, jaki jest status akcjonariusza biorącego udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, pomimo niebrania udziału w głosowaniu, co generuje zbędne ryzyka prawne.

W opinii Zarządu mBanku zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach obowiązujące w Spółce umożliwiają efektywną realizację praw wynikających z akcji i zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy, w tym mniejszościowych.

Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości na bazie wypracowanych standardów rynkowych.

W zakresie Rekomendacji wymienionych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, odrębnego komentarza wymagają dwa punkty:

 • Punkt 5 Rekomendacji odnoszący się do polityki wynagrodzeń.

  mBank, zgodnie z Rekomendacją, posiada politykę wynagradzania, która określa formę, strukturę i poziom wynagrodzeń, w tym członków organów zarządzających i nadzorczych spółki. System zapewnia powiązanie wynagrodzeń kadry zarządzającej najwyższego szczebla z wynikami finansowymi spółki. W założeniach systemu wynagradzania uwzględnionych jest szereg zasad wynikających z zalecenia Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE) uzupełnionych o zalecenia KE z dnia 30 kwietnia 2009 roku (2009/385/WE). Do zasad tych należą m.in.: określenie stałych i zmiennych elementów wynagradzania Zarządu przez Komisję ds. Wynagrodzeń, powiązanie zmiennych składników wynagrodzeń z określonymi kryteriami wynikowymi, szczegółowe regulacje dotyczące programu opcyjnego i wyszczególnienie w notach do rocznego sprawozdania finansowego łącznego wynagrodzenia i jego składników dla poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

  Zalecenia Komisji Europejskiej nie były jednak wzorcem dla opracowania systemu wynagrodzeń w mBanku i nie wszystkie postanowienia powyższych zaleceń są stosowane. W szczególności polityka wynagrodzeń nie stanowi odrębnej pozycji w planie każdego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) i nie jest poddawana pod głosowanie.

 • Punkt 9 Rekomendacji, dotyczący zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach.

  Bank zapewnia równy dostęp dla kobiet i mężczyzn do stanowisk menedżerskich. Dostęp ten nie jest oparty na ustalonym wcześniej parytecie.

  Do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej są rekomendowane i powoływane osoby o najwyższych kompetencjach, posiadające odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe. Inne czynniki, w tym płeć osoby, nie stanowią wyznacznika w powyższym zakresie. mBank uważa, że wprowadzenie regulacji opartych na z góry ustalonych parytetach byłoby bezzasadne, a decyzje co do wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej pozostawia w rękach uprawnionych organów spółki.

  W dwunastoosobowej Radzie Nadzorczej mBanku, począwszy od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2002 roku, zasiada jedna kobieta - Teresa Mokrysz. Jest ona również członkiem Komisji ds. Audytu działającej w ramach Rady Nadzorczej. W siedmioosobowym Zarządzie mBanku zasiada również jedna kobieta – Lidia Jabłonowska-Luba - Wiceprezes Zarządu ds. Ryzyka.

mBank prowadzi otwartą, transparentną i efektywną politykę informacyjną. Przedstawiciele Zarządu i Zespołu Relacji Inwestorskich regularnie i aktywnie uczestniczą w spotkaniach z inwestorami w kraju, jak i za granicą. Istotną platformą komunikacyjną jest strona internetowa spółki. W sekcji relacji inwestorskich udostępnione są informacje dotyczące m.in. akcjonariatu mBanku, Walnych Zgromadzeń, ratingów i Programu Emisji Euroobligacji, jak również notowań akcji mBanku na GPW, rekomendacji analityków, konsensusu prognozowanych wyników Grupy mBanku i ceny docelowej akcji. Zainteresowani mają dostęp do raportów rocznych, okresowych i bieżących, prezentacji o strategii i wynikach Grupy mBanku, miesięcznego biuletynu dla inwestorów i analityków (Newsletter) oraz do Kalendarza Inwestora.

mBank posiada także wersję on-line raportu rocznego, pozwalającą na wygodny, interaktywny dostęp do audytowanych danych finansowych o Grupie. Od 2012 roku na stronie internetowej Banku znajduje się innowacyjne interaktywne narzędzie: Analyzer mBanku, pozwalające na dokonywanie analiz danych finansowych i biznesowych Grupy mBanku w różnych wymiarach. Cennym uzupełnieniem zamieszczonych informacji są webcasty ze spotkań z analitykami, podczas których prezentowane są wyniki finansowe Grupy mBanku (więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale „Relacje Inwestorskie w mBanku”).

Na stronie internetowej mBanku znajduje się również sekcja poświęcona zagadnieniom ładu korporacyjnego i dobrych praktyk. Są tam zamieszczone m.in. Statut i regulaminy organów Banku, oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, zasady wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz opis programów motywacyjnych, reguły dotyczące zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach statutowych mBanku.