Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

16.3. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych mBanku

W mBanku działa system kontroli wewnętrznej, który wspomaga zarządzanie Bankiem poprzez przyczynianie się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej, zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Banku.

System kontroli wewnętrznej obejmuje:

  • kontrolę funkcjonalną,
  • monitorowanie i mechanizmy kontroli ryzyka,
  • badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
  • audyt wewnętrzny.

Celem kontroli funkcjonalnej jest zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z ustalonymi zasadami, przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi Banku i dobrymi praktykami w tym zakresie, a także monitorowanie efektywności i adekwatności wdrożonych mechanizmów kontrolnych oraz bieżące reagowanie na nieprawidłowości. Kontrola funkcjonalna obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne i wszystkie procesy.

Monitorowanie mechanizmów kontroli ryzyka oraz badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi realizowane jest w ramach sprawowanej w jednostkach kontroli funkcjonalnej, jak również w ramach kontroli realizowanych przez wyspecjalizowane jednostki z obszaru ryzyka oraz compliance.

Adekwatność i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej podlega niezależnej ocenie Departamentu Audytu Wewnętrznego (DAW). Działania DAW oparte są na zapisach Ustawy Prawo bankowe oraz na wewnętrznych regulacjach mBanku. Są one również zgodne z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego oraz najlepszymi praktykami rynkowymi. Wyniki audytów podlegają raportowaniu m.in. do Prezesa Zarządu Banku, do Dyrektora Banku ds. Zarządzania Ryzykiem oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

Proces przygotowywania danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości jest zautomatyzowany i oparty na Księdze Głównej Banku. Przygotowanie danych w systemach źródłowych podlega sformalizowanym procedurom operacyjnym i akceptacyjnym. Tworzenie Księgi Głównej Banku odbywa się w ramach procesu, który obejmuje odpowiednie kontrole wewnętrzne. Specjalnej kontroli podlegają korekty manualne.

W procesie monitorowania ryzyka operacyjnego, występującego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych w Banku, wdrożono mechanizmy, które w skuteczny sposób zapewniają bezpieczeństwo systemów informatycznych. mBank posiada awaryjny plan ciągłości działania, który obejmuje również systemy informatyczne wykorzystywane w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.

Przygotowaniem sprawozdań finansowych mBanku i Grupy zajmuje się Departament Sprawozdawczości Finansowej. Prowadzenie księgowości finansowej oraz administrowanie wzorcowym planem kont leży w kompetencji Departamentu Rachunkowości. Oba departamenty podlegają Wiceprezesowi Zarządu Banku ds. Finansów.

Sprawozdanie finansowe jest przekazywane Zarządowi w celu weryfikacji. Komisja ds. Audytu Rady Nadzorczej otrzymuje informację o kwartalnych raportach finansowych oraz o zyskach i stratach przed ich publikacją. Komisja, po konsultacjach z audytorem zewnętrznym i członkami Zarządu, rekomenduje Radzie Nadzorczej przyjęcie lub odrzucenie rocznego sprawozdania finansowego.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe mBanku podlegają niezależnemu badaniu i odpowiednio przeglądowi przez biegłego rewidenta. Wybór biegłego rewidenta Banku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Opinię odnośnie wyboru biegłego rewidenta wydaje Komisja ds. Audytu Rady Nadzorczej. mBank przestrzega zasady, zgodnie z którą kluczowy biegły rewident powinien zmieniać się przynajmniej raz na pięć lat. Jest to zgodne z art. 89 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649). Ponadto mBank przestrzega wszelkich rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie rotacji biegłego rewidenta.

W 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonało wyboru firmy Ernst & Young Audit Sp. z o.o. jako audytora do badania sprawozdań finansowych Banku oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za lata 2013 i 2014. Poprzednio audytorem była firma PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Procedury współpracy mBanku z audytorem zewnętrznym zapewniają konsultowanie na bieżąco istotnych kwestii związanych z ujmowaniem zdarzeń ekonomicznych w księgach i sprawozdaniach finansowych.

Wszystkie spółki Grupy mBanku, które są konsolidowane na potrzeby sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zobowiązane są do stosowania jednolitej polityki rachunkowości w zakresie ujęcia wyceny i ujawnień zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Departament Sprawozdawczości Finansowej monitoruje pakiety sprawozdawczości sporządzane w spółkach zależnych pod względem prawidłowości, kompletności, spójności i ciągłości danych. Funkcje kontrolne w stosunku do spółek Grupy wykonywane są przez przedstawicieli mBanku zasiadających w radach nadzorczych spółek zależnych.

Dążenie do zapewnienia najwyższych standardów sprawozdań finansowych znajduje odzwierciedlenie w wysokiej jakości sprawozdawczości.

W konkursie „The Best Annual Report 2012" mBank zdobył pierwsze miejsce w kategorii raport roczny on-line oraz otrzymał prestiżowe wyróżnienie dla najlepszego raportu rocznego – „The Best of the Best”.

Są to kolejne nagrody otrzymane przez mBank w ramach konkursów organizowanych przez Instytut Rachunkowości i Podatków. W dotychczasowych edycjach, w kategorii instytucji finansowych Bank już czterokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium, a także otrzymywał inne wyróżnienia.