Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

16. Oświadczenie mBanku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku

16.1. Zasady ładu korporacyjnego którym podlega mBank

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym podlega mBank, zawarty jest w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje wersja „Dobrych Praktyk”, uwzględniająca zmiany wprowadzone uchwałą Rady Giełdy Nr 19/1307/2012 z 21 listopada 2012 roku.

Tekst „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (http://www.corp-gov.gpw.pl/), a link do strony znajduje się również na stronie internetowej mBanku (http://www.mbank.pl).

Regulacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego, w tym w szczególności te odnoszące się do zasad funkcjonowania Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej (oraz jej komitetów) a także uprawnień akcjonariuszy i Rady Nadzorczej, uwzględnione są w wewnętrznych dokumentach ustrojowych mBanku.

Niezależnie od „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, mBank od wielu lat stosuje dobre praktyki branżowe bankowego środowiska zawodowego, opracowane przez Związek Banków Polskich (ZBP).

W 2013 roku ZBP znowelizował dotychczasowe Zasady Dobrej Praktyki Bankowej, przyjmując na XXV Walnym Zgromadzeniu Związku Banków Polskich w dniu 18 kwietnia 2013 roku Kodeks Etyki Bankowej. Stanowi on zbiór zasad postępowania, które odnoszą się do banków, osób w nich zatrudnionych oraz osób, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe. Kodeks Etyki Bankowej składa się z dwóch części: Kodeksu Dobrych Praktyk Bankowych oraz Kodeksu Etyki Pracownika. Pierwsza część zawiera zasady regulujące relacje z klientami i pracownikami, zasady postępowania ze skargami/reklamacjami klientów oraz zasady dotyczące relacji pomiędzy bankami oraz innymi instytucjami finansowymi, także zasady dotyczące współpracy banków ze środowiskiem lokalnym. Kodeks Etyki Pracownika Banku określa podstawowe zasady postępowania pracowników banku w relacjach zewnętrznych i wewnątrz organizacji.

Zarządzenie Prezesa Zarządu mBanku zobowiązało pracowników Banku do zapoznania się z Kodeksem Etyki Bankowej i stosowania wyszczególnionych w nim zasad.

Kodeks Etyki Bankowej dostępny jest na stronie internetowej Związku Banków Polskich: (http://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/dzialania-w-obszarze-legislacyjno-prawnym/komisja-etyki-bankowej).