Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

16.7. Zasady zmian Statutu Spółki

Dla zmiany Statutu mBanku niezbędne jest podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie mBanku oraz zarejestrowanie uchwalonej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przed przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu mBanku projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu, Zarząd mBanku podejmuje uchwałę odnośnie proponowanych zmian, przyjmując projekt uchwały Walnego Zgromadzenia. Następnie projekt ten jest przedstawiany do akceptacji Radzie Nadzorczej. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, uchwała w sprawie zmiany statutu zapada większością trzech czwartych głosów.

Stosownie do art. 34 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, zmiana statutu Banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli dotyczy:

  • Firmy.
  • Siedziby, przedmiotu działania i zakresu działalności Banku.
  • Organów i ich kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji członków Zarządu powołanych za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego oraz zasad podejmowania decyzji, podstawowej struktury organizacyjnej Banku, zasad składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, trybu wydawania regulacji wewnętrznych oraz trybu podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych.
  • Zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.
  • Funduszy własnych oraz zasad gospodarki finansowej.
  • Uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa głosu.

Ostatnie zmiany w Statucie Banku wprowadzone zostały uchwałą nr 27 XXVI ZWZ z 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Statutu BRE Banku S.A. (obecnie mBanku S.A.) Uchwała ta dostępna jest na stronie internetowej mBanku.