Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

5. Ratingi mBanku i spółek Grupy

5.1. Rating agencji Fitch

W dniu 20 maja 2013 roku agencja Fitch podtrzymała dotychczasowe oceny ratingowe Banku ze stabilną perspektywą dla ratingu długoterminowego.

     

Fitch Ratings - oceny mBanku

Rating długoterminowy podmiotu (Long–term IDR) A (perspektywa stabilna)
Rating krótkoterminowy (Short-term IDR) F1
Viability rating bbb-
Rating wsparcia 1
Rating dla emisji długu niepodporządkowanego w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) A; F1
Transze obligacji wyemitowanych przez BRE Finance France: 500 mln euro (emisja w październiku 2012 roku) i 200 mln franków szwajcarskich (emisja w październiku 2013 roku) A
prev next

W opinii agencji Fitch viability rating, czyli samodzielny rating podmiotu, odzwierciedla dobrą sytuację płynnościową, wysoką wewnętrzną zdolność do generowania kapitału oraz relatywnie konserwatywne zasady zarządzania ryzykiem. Viability rating uwzględnia także znaczący portfel kredytów w walucie obcej, wysoki udział Commerzbanku w strukturze długoterminowego finansowania, a także osłabienie koniunktury gospodarczej w Polsce w 2013 roku.

Na poziom ratingu długoterminowego wpływa bardzo wysokie prawdopodobieństwo potencjalnego wsparcia ze strony dominującego akcjonariusza, w przypadku gdyby wystąpiła taka konieczność.

Ratingi mBanku Hipotecznego S.A. i mLeasing Sp. z o.o.

Na koniec 2013 roku spółki mBank Hipoteczny i mLeasing posiadały następujące oceny ratingowe agencji Fitch:

     

Fitch Ratings - oceny mBanku Hipotecznego i mLeasing

Rating długoterminowy podmiotu (Long –term IDR)

A (perspektywa stabilna)

Rating krótkoterminowy (Short-term IDR)

F1

Rating wsparcia

1

prev next

Oceny te zostały podtrzymane w dniu 20 maja 2013 roku. Ponadto, publiczne i hipoteczne listy zastawne emitowane przez mBank Hipoteczny posiadają ocenę „A”.