Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

13.3. System motywacyjny w Grupie mBanku

System motywacyjny mBanku obejmuje zarówno politykę wynagradzania, jak i elementy niematerialne (np. możliwości rozwoju zawodowego). System ten odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu kultury korporacyjnej i buduje przewagę konkurencyjną poprzez pozyskiwanie i utrzymywanie kompetentnych pracowników.

Polityka wynagradzania w Banku obejmuje zarówno wynagrodzenie zasadnicze (stałe), jak i część zmienną, uzależnioną od celów osiąganych przez całą organizację i poszczególnych pracowników.

W 2013 roku w Grupie mBanku realizowane były programy motywacyjne zarówno dla Członków Zarządu Banku, jak i kluczowej kadry Grupy mBanku.

Program motywacyjny dla Członków Zarządu Banku

W dniu 14 marca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku podjęło uchwałę o przeprowadzeniu przez mBank programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Banku.

W ramach programu Członkowie Zarządu Banku mają prawo do objęcia obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji mBanku oraz, jak pierwotnie planowano, objęcia akcji Commerzbanku AG. W 2010 roku program został zmieniony w części dotyczącej akcji Commerzbanku w ten sposób, że Członkowie Zarządu mają możliwość uzyskania prawa do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego odpowiadającego wartości akcji Commerzbanku obliczonej na podstawie średniej ceny giełdowej akcji w dniu, w którym powstało prawo do otrzymania ekwiwalentu.

Wszystkie uprawnienia w ramach płatności rozliczanych w ekwiwalencie pieniężnym opartym na akcjach Commerzbanku oraz wszystkie uprawnienia w ramach płatności rozliczanych w akcjach mBanku, zostały już przyznane. Płatności są rozliczane w trzech równych rocznych odroczonych transzach, a ostatnie rozliczenia tego programu przypadają na 2015 rok.

Obligacje będą mogły być nabywane przez Członków Zarządu w latach 2010 – 2018, pod warunkiem kontynuowania zatrudnienia. Uzyskanie prawa do nabycia obligacji oraz liczba obligacji są uzależnione od poziomu realizacji następujących warunków:

  • Indywidualnej oceny Członka Zarządu przez Radę Nadzorczą.
  • Wysokości współczynnika zwrotu z kapitału ROE netto Grupy mBanku w roku obrotowym, za który akcje są przyznawane.
  • Wykonania dla danego roku finansowego skonsolidowanego zysku brutto Grupy mBanku lub skonsolidowanego zysku brutto poszczególnych linii biznesowych Grupy mBanku.

W dniu 7 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zastąpieniu programu motywacyjnego podpisanego w 2008 roku nowym programem motywacyjnym. W ramach nowego programu Członkowie Zarządu Banku mają prawo do premii, w tym do „premii bezgotówkowej” wypłacanej w akcjach Banku, w tym w akcjach fantomowych (tzn. wirtualnych).

Za podstawę nabycia przez Członka Zarządu prawa do premii oraz wyliczenia kwoty bazowej do ustalenia kwoty premii za dany rok obrotowy przyjmuje się wartość współczynnika zwrotu z kapitału ROE netto Grupy mBanku. Równowartość 50% wyliczonej na podstawie wysokości wskaźnika ROE kwoty bazowej stanowi tzw. premię gwarantowaną z tytułu osiągnięcia wyniku finansowego. W ramach pozostałej 50% kwoty bazowej Komisja Prezydialna Rady Nadzorczej może przyznać tzw. premię uznaniową jeżeli zdecyduje, że Członek Zarządu wykonał roczny/wieloletni cel biznesowo-rozwojowy oraz biorąc pod uwagę sytuację na rynkach finansowych. Równowartość 40% premii należnej Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy, stanowiącej sumę premii gwarantowanej i premii uznaniowej, zostanie wypłacone w formie wypłaty gotówkowej, pozostałe 60% zostanie wypłacone jako premia bezgotówkowa w trzech równych rocznych odroczonych transzach.

Warunki otrzymania premii bezgotówkowej oraz jej wysokość uzależnione są od:

  • Wartości wskaźnika ROE netto w roku obrotowym.
  • Oceny sytuacji finansowej Banku przez Komisję ds. Wynagrodzeń.
  • Oceny pracy Członka Zarządu w dłuższym horyzoncie czasowym niż okres jednego roku obrotowego.

Możliwość objęcia obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku w ramach I Transzy premii bezgotówkowej za 2012 rok Członkowie Zarządu uzyskają w 2014 roku.

Program pracowniczy dla kluczowej kadry Grupy mBanku

W dniu 27 października 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjęło program motywacyjny dla kluczowej kadry Grupy mBanku. W roku 2010 Zarząd Banku podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji programu zatwierdzając listę osób uczestniczących w programie w odniesieniu do Transzy III. W ramach III Transzy przyznano 13 000 opcji. W roku 2011 w ramach IV i V Transzy programu przyznano odpowiednio 20 000 opcji i 19 990 opcji. Realizacja uprawnień rozpoczęła się w 2012 roku dla III Transzy, w 2013 roku dla IV Transzy i będzie trwała do 31 grudnia 2019 roku. Realizacja uprawnień z V Transzy będzie mogła nastąpić po spełnieniu określonych warunków dotyczących nabycia uprawnień w terminie od 1 maja 2014 roku do 31 grudnia 2019 roku. Warunki nabycia uprawnień dotyczą:

  • Pozostawania w stosunku pracy przez okres trwania Transzy.
  • Uzyskania określonego przez Zarząd współczynnika ekonomicznego dla Grupy mBanku.
  • Uzyskania określonej oceny rocznej przez uczestnika programu w każdym roku Transzy.

W 2011 roku podjęto decyzję o zawieszeniu programu i nieuruchamianiu pozostałych transz.

W dniu 11 kwietnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę dotyczącą nowego programu motywacyjnego dla kluczowej kadry Grupy mBanku, który zastąpił program motywacyjny z 2008 roku, przy czym względem osób, które nabyły obligacje lub którym zostały przyznane prawa do nabycia obligacji, program będzie przeprowadzany na dotychczasowych zasadach.

Celem programu jest zapewnienie wzrostu wartości akcji Spółki poprzez związanie interesu kluczowej kadry Grupy mBanku z interesem Spółki i jej akcjonariuszy oraz wdrożenie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie zgodnie z uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego.

Możliwość objęcia obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku w ramach VI Transzy osoby uprawnione uzyskają w 2015 roku. Obligacje będą mogły być nabywane przez osoby uprawnione w czasie trwania programu, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. Warunkiem uzyskania prawa do nabycia obligacji w zakresie VI-VIII Transzy jest uzyskanie współczynnika ekonomicznego ustalonego w celu realizacji programu odrębnie przez właściwe organy odpowiednio Banku oraz poszczególnych spółek Grupy.

Zarząd Banku/Rada Nadzorcza Spółki, w których jest przeprowadzany program, może podjąć decyzję o wstrzymaniu realizacji programu w całości bądź zmniejszeniu liczby obligacji lub liczby obligacji odroczonych w danej transzy dla osoby uprawnionej w uzasadnionych przypadkach.

Szczegółowe informacje na temat programów motywacyjnych przedstawione są w nocie 43 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za rok 2013, według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.