Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

13.2. Szkolenia i działania rozwojowe

W 2013 roku zrealizowano - w całej organizacji i na każdym szczeblu zarządzania - proces planowania działań rozwojowych. W relacji do biznesowych celów, identyfikowane były potrzeby efektywnościowe zespołów. Opisano kompetencje i wiedzę wymagane do skutecznej realizacji zadań. Adekwatnie do tak zdefiniowanych potrzeb, dobrane zostały narzędzia. W ten sposób powstały plany działań rozwojowych dla pracowników, ściśle powiązane z celami biznesowymi zespołów i bezpośrednio wspierające je w ich osiąganiu.

W podnoszeniu kwalifikacji pracowników Banku coraz większego znaczenie nabierają działania rozwojowe inne niż tradycyjne szkolenia. W ciągu 2013 roku szczególny nacisk kładziony był na aktywizację działań polegających na nabywaniu nowych umiejętności „on-the-job” (m.in. poprzez udział w projektach i pracę warsztatową) oraz wewnętrznej wymianie wiedzy (np. poprzez tematyczne spotkania dyskusyjne, umożliwiające wymianę doświadczeń zawodowych i czasowe oddelegowywanie pracowników do innych zespołów).

Wewnętrzny transfer wiedzy

mBank skupia ekspertów z wielu dziedzin i ludzi o ogromnym potencjale, który wykorzystuje do przekazywania wiedzy przez pracowników innym pracownikom. Bank tworzy nie tylko system wymiany wiedzy eksperckiej, ale także organizuje spotkania prezentujące zainteresowania i osiągnięcia pracowników poza murami Banku.

W 2013 roku przygotowane zostały programy rozwojowe wspierające efektywny transfer umiejętności i wiedzy, w tym programy menedżerskie (które m.in. doskonalą coachingowy styl zarządzania i umiejętność pracy rozwojowej z podległym zespołem) oraz „train-the-trainer” (przewidziane dla pracowników Banku, pełniących rolę wewnętrznych trenerów).

Wewnętrzna mobilność

Rok 2013 przyniósł dalszy wzrost wskaźnika rekrutacji wewnętrznej. Transfer pracownika pomiędzy jednostkami organizacyjnymi jako sposób pozyskania kandydata zamyka już 45% procesów rekrutacyjnych realizowanych w mBanku (z wyłączeniem tzw. procesów masowych np. do call center). Wewnętrzny rynek pracy stwarza coraz większej liczbie pracowników realną szansę na efektywny rozwój w ramach organizacji.

Wyróżniają nas ludzie

W 2013 roku Bank zorganizował po raz drugi program rozwojowy "Wyróżniają nas ludzie". Celem tego działania jest wsparcie celów kulturowych zdefiniowanych przez nową Strategię Banku. W programie wyróżnieni zostali pracownicy, którzy swoją postawą inspirują innych do działania, swoim myśleniem i pomysłami wyprzedzają teraźniejszość oraz stale się ucząc, poszerzają własne horyzonty.

Nagrodzono pracowników w siedmiu różnych kategoriach. Dobór kategorii komunikował jak ważna, w kontekście nowej Strategii i wyzwań stojących przed Bankiem, jest rola menedżera, adaptacja nowych pracowników do kultury organizacyjnej, wzajemne wsparcie osób z różnych obszarów, innowacyjne myślenie oraz efektywna współpraca. Laureatów programu wybierała specjalnie powołana komisja, a kandydatów zgłaszali pracownicy Banku.

Młode Talenty

Patrzenie w przyszłość - jedna z wartości organizacyjnych mBanku - materializuje się w działaniach adresowanych do studentów i absolwentów. W 2013 roku 10 studentów odbyło staż, w trakcie którego mieli możliwość pracy w różnych jednostkach Banku, przygotowując się do efektywnego objęcia obowiązków na docelowym stanowisku. Podobnie jak pracownicy, podlegali formalnej, wielowymiarowej ocenie. Wszystkim została zaproponowana stała współpraca, wszyscy tę ofertę przyjęli i dziś są etatowymi pracownikami mBanku. W 2014 roku na program stażowy zostanie przyjętych 15 studentów wyłonionych w wieloetapowym procesie rekrutacyjnym.

Uczestnicy Programu Rozwoju Młodych Talentów (obejmującego staże i praktyki w Banku) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i korzystają ze wszystkich praw jak etatowi pracownicy Banku (m.in. mają dostęp do świadczeń i benefitów).