Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

7. Sytuacja finansowa Grupy mBanku w 2013 roku

7.1. Zmiana podejścia w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów dotyczących sprzedaży produktów ubezpieczeniowych dołączonych do kredytów

W 2013 roku Grupa wprowadziła zmianę w swoich politykach rachunkowości dotyczących rozpoznawania przychodów i kosztów dotyczących sprzedaży produktów ubezpieczeniowych dołączonych do kredytów.

Ponieważ Grupa nie wymaga od swoich klientów korzystania z oferty bancassurance, a zakup produktów ubezpieczeniowych jest zawsze dobrowolny, Grupa dotychczas raportowała przychody ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych jako wydzielone przychody, nie zaś zgodnie z wymogami raportowania dotyczącymi produktów powiązanych. Mając na uwadze trendy obserwowane w sektorze bankowym w Polsce oraz poza jej granicami w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych dołączonych do kredytów, Grupa wprowadzała zmiany w swoich politykach rachunkowości dotyczących produktów bancassurance już w trakcie 2013 roku, co skutkowało:

  • Utworzeniem rezerwy odzwierciedlającej ryzyko związane ze zwrotem części składek ubezpieczeniowych spowodowanym przedterminowym zakończeniem umów ubezpieczeniowych.
  • Bardziej konserwatywnym podejściem do prezentowania kosztów pośrednictwa związanych ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych.
  • Począwszy od lipca 2013 roku, wdrożeniem analizy stopnia zaawansowania usługi jako podstawy do rozpoznawania przychodów ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, w efekcie czego Grupa raportowała około 1/3 tych przychodów jako przychody rozpoznawane jednorazowo.

Zdaniem Grupy, takie podejście księgowe jest zgodne z odpowiednimi koncepcjami i zasadami zawartymi w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, jak również odpowiednio odzwierciedla działania natury ekonomicznej, zarówno po stronie klientów, jak i Banku.

W grudniu 2013 roku Grupa otrzymała (podobnie jak wszystkie inne banki w Polsce) szczegółowe wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego na temat podejścia do księgowania działalności bancassurance, które w szczególności wskazały szerszą, bardziej restrykcyjną definicję produktów powiązanych. Grupa wdrożyła rekomendowaną definicję produktów powiązanych i w konsekwencji dostosowała swoje podejście księgowe do działalności bancassurance prowadzonej zarówno w roku 2013, jak i w latach poprzednich.

Retrospektywne wdrożenie zmian w polityce rachunkowości spowodowało przekształcenie zaraportowanych przez Grupę (oraz przez Bank) bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2012 roku i w konsekwencji na dzień 1 stycznia 2013 roku oraz wyników finansowych za 2012 rok i za trzy kwartały 2013 roku.

W efekcie zmiany polityki rachunkowości, Grupa uwzględnia obecnie jako przychód rozpoznawany jednorazowo mniej niż 10% przychodów z działalności bancassurance związanych z kredytami gotówkowymi i samochodowymi oraz od 0% do około 25% przychodów z działalności bancassurance związanych z kredytami hipotecznymi. Pozostała część przychodów rozpoznawana jest w czasie przez okres ekonomicznego życia odpowiednich kredytów. Koszty bezpośrednio związane ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych rozliczane są w analogiczny sposób.

Mając na uwadze charakterystykę sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, jak również zmiany wprowadzone w podejściu księgowym w 2013 roku, wdrożenie nowej polityki rachunkowości dotyczącej bancassurance spowodowało zmniejszenie o kwotę 88,8 mln zł skonsolidowanych i jednostkowych kapitałów własnych odpowiednio Grupy i Banku na dzień 31 grudnia 2013 roku w porównaniu do wartości wynikających z podejścia księgowego stosowanego do końca III kwartału 2013 roku.

Opis zasad rachunkowości dotyczących produktów bancassurance przedstawiony jest w nocie 2.33. Dane porównawcze do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za rok 2013, według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Wyniki w latach 2012-2013 po przekształceniach przedstawiały się następująco:

   

 

w tys. zł

2012

2013

Przychody z tytułu odsetek

4 523 117

3 949 971

Koszty odsetek

(2 243 520)

(1 724 160)

Wynik z tytułu odsetek

2 279 597

2 225 811

Przychody z tytułu opłat i prowizji

1 216 879

1 303 834

Koszty z tytułu opłat i prowizji

(430 333)

(469 096)

Wynik z tytułu opłat i prowizji

786 545

834 738

Przychody z tytułu dywidend

13 902

26 856

Wynik na działalności handlowej, w tym:

356 542

342 978

Wynik z pozycji wymiany

324 006

282 545

Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń

32 536

60 433

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone

44 966

78 578

Pozostałe przychody operacyjne

275 721

374 821

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

(444 635)

(477 778)

Ogólne koszty administracyjne

(1 465 714)

(1 490 153)

Amortyzacja

(195 617)

(187 890)

Pozostałe koszty operacyjne

(186 500)

(210 258)

Wynik działalności operacyjnej

1 464 808

1 517 703

Zysk brutto

1 464 808

1 517 703

Podatek dochodowy

(266 906)

(308 725)

Zysk netto

1 197 902

1 208 978

 - akcjonariuszy mBanku S.A.

1 197 321

1 206 375

 - udziały niekontrolujące

581

2 603

prev next