Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

7.2. Rachunek zysków i strat Grupy mBanku

Grupa mBanku zakończyła rok 2013 zyskiem brutto w wysokości 1 517,7 mln zł, wobec 1 464,8 mln zł zysku wypracowanego w 2012 roku (+52,9 mln zł, tj. 3,6%). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wyniósł 1 206,4 mln zł wobec 1 197,3 mln zł przed rokiem (+9,1 mln zł, tj. 0,8%).

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na rezultaty finansowe Grupy mBanku w 2013 roku były:

 • Wzrost dochodów, których łączna wartość wyniosła 3 673,5 mln zł. Poprawie uległ wynik z tytułu opłat i prowizji, wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych, saldo pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychody z tytułu dywidend.
 • Wzrost kosztów działalności w porównaniu do 2012 roku do poziomu 1 678,0 mln zł (łącznie z amortyzacją).
 • Poprawa efektywności mierzona relacją kosztów do dochodów, która wyniosła na koniec 2013 roku 45,7% w porównaniu z 46,5% na koniec 2012 roku.
 • Utrzymanie wysokiej jakości portfela kredytowego, w wyniku czego odpisy na utratę wartości kredytów i pożyczek w 2013 roku wyniosły 477,8 mln zł w porównaniu 444,6 mln zł w 2012 roku.
 • Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiające się w:
  • Zwiększeniu bazy klientów indywidualnych Polsce, Czechach i na Słowacji do 4 368 tys. (+235 tys. klientów od końca 2012 roku);
  • Wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 16 333 klientów (+1 238 od końca 2012 roku).

Wartość pożyczek i kredytów netto wzrosła o 1,9% w porównaniu do końca 2012 roku, zaś poziom depozytów wzrósł o 6,4%. W konsekwencji, wskaźnik kredytów do depozytów uległ obniżeniu do 110,6% wobec 115,5% na koniec 2012 roku.

Zmiany w osiągniętych przez Grupę wynikach znalazły odzwierciedlenie we wskaźnikach rentowności:

 • ROE brutto na poziomie 16,5% (wobec 18,0% na koniec 2012 roku).
 • ROE netto na poziomie 13,1% (wobec 14,6% na koniec 2012 roku).

Wskaźniki kapitałowe Grupy mBanku pozostawały na wysokim poziomie. Współczynnik wypłacalności na koniec grudnia 2013 roku wyniósł 19,38% wobec 18,73% w poprzednim roku. Współczynnik Core Tier 1 osiągnął wartość 14,21% wobec 13,00% na koniec 2012 roku. Poprawa wskaźników kapitałowych wynikała głównie z zaliczenia do funduszy własnych zysku zatrzymanego Grupy.

Dochody Grupy mBanku

Wypracowany przez Grupę mBanku poziom dochodów w 2013 roku wyniósł 3 673,5 mln zł w porównaniu z 3 570,7 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 102,8 mln zł, tj. 2,9%. Do osiągniętego wzrostu przyczyniła się głównie poprawa wyniku z tytułu opłat i prowizji oraz wyniku na inwestycyjnych papierach wartościowych. W 2013 roku odnotowano także wyższe wpływy z tytułu dywidend oraz wyższe saldo pozostałych przychodów operacyjnych.

Wynik z tytułu odsetek stanowił najważniejsze źródło dochodów Grupy mBanku w 2013 roku. Jego wartość wyniosła 2 225,8 mln zł wobec 2 279,6 mln w 2012 roku (-2,4%). Zmiana ta wynikała ze spadku przychodów odsetkowych o 12,7%. Niższe przychody, będące rezultatem spadku rynkowych stóp procentowych, zostały częściowo zrekompensowane wyższym wolumenem kredytów. Koszty odsetkowe w 2013 roku były o 23,1% niższe w porównaniu do 2012 roku, na co wpływ miała polityka cenowa Banku wobec depozytów klientów.

Niższy wynik z tytułu odsetek spowodował spadek marży odsetkowej generowanej przez Grupę mBanku. Jej poziom, kalkulowany jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych, wyniósł 2,2% w porównaniu do 2,4% w 2012 roku.

Przeciętna stopa procentowa mBanku dla depozytów oraz kredytów została przedstawiona w poniższej tabeli:

   

Przeciętna stopa procentowa (mBank)

 

 

Bankowość Detaliczna
(w Polsce i zagranicą)

Korporacje i Instytucje

mBank ogółem

 

 

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Depozyty

złotowe

3,6%

2,5%

4,1%

2,4%

3,8%

2,5%

walutowe

0,9%

0,9%

0,3%

0,2%

0,6%

0,6%

Kredyty ogółem

złotowe

9,8%

8,8%

6,1%

4,5%

7,5%

6,3%

walutowe

2,1%

2,0%

2,3%

2,3%

2,2%

2,1%

Kredyty hipoteczne

złotowe

6,1%

4,6%

 

 

 

 

walutowe

2,1%

2,0%

 

 

 

 

prev next

Głównym źródłem przychodów odsetkowych Grupy (71,9%) pozostawały kredyty i pożyczki. Spadek rynkowych stóp procentowych przełożył się na niższe przychody z tego tytułu o 425,4 mln, tj. 13,0%. W 2013 roku nastąpił wzrost przychodów odsetkowych od inwestycyjnych papierów wartościowych o 13,5 mln zł, tj. 1,6%. Zmiana ta wynikała ze wzrostu wolumenu obligacji rządowych. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu spadły o 27,2 mln zł, tj. 38,4%, w wyniku niższego wolumenu tych instrumentów. Jednocześnie nastąpił spadek przychodów odsetkowych od środków pieniężnych i lokat krótkoterminowych (-48,8 mln zł, tj. 38,2%).

Spadek kosztów odsetkowych w 2013 roku związany był głównie z niższymi kosztami z tytułu depozytów klientów (spadek o 477,6 mln zł, tj. 29,6%), co miało związek ze spadającymi rynkowymi stopami procentowymi w tym okresie. Koszty odsetkowe z tytułu rozliczeń z bankami spadły o 96,1 mln zł, tj. 27,2%, czego główną przyczyną była spłata części pożyczek otrzymanych przez Bank od Grupy Commerzbanku. Uplasowanie przez Bank 200 mln franków szwajcarskich i 500 mln koron czeskich obligacji w ramach programu EMTN wpłynęło na wzrost kosztów odsetkowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wzrost o 9,6 mln zł, tj. 5,3%).

Wynik z tytułu prowizji, który stanowił 23,0% dochodów Grupy mBanku, ukształtował się na wyższym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. W omawianym okresie wyniósł on 834,7 mln zł, co oznacza wzrost o 48,2 mln zł, tj. 6,1%.

Przychody prowizyjne uległy poprawie w ujęciu rocznym o 86,9 mln zł, tj. 7,1%. Prowizje za obsługę kart płatniczych wzrosły o 5,1%. Spadek opłat interchange został zrekompensowany wyższym wolumenem transakcji bezgotówkowych kartami debetowymi oraz kredytowymi. Wraz z rosnącą bazą klientów i wyższą liczbą przeprowadzonych transakcji wzrosły prowizje za prowadzenie rachunków (+21,5%). Przychody z tytułu działalności maklerskiej zwiększyły się o 19,4%, co związane było głównie z przeprowadzonymi ofertami publicznymi, w których udział miał Dom Maklerski mBanku. Opłaty i prowizje z tytułu działalności kredytowej wzrosły w wyniku większej sprzedaży kredytów niehipotecznych.

W 2013 roku przychody z tytułu dywidend wyniosły 26,9 mln zł i były wyższe o 13,0 mln zł w porównaniu do 2012 roku. Wzrost ten był związany z wyższymi wpływami z dywidend wypłaconych przez PZU S.A.

Wynik na działalności handlowej w 2013 roku wyniósł 343,0 mln zł i był niższy o 13,5 mln zł, tj. 3,8% od wyniku z poprzedniego roku. Na zmniejszenie dochodów miał wpływ spadek wyniku z pozycji wymiany o 41,5 mln zł, tj. 12,8%, głównie ze względu na zmianę struktury portfela FX swap. Z kolei wynik na pozostałej działalności handlowej był wyższy o 27,9 mln zł, tj. 85,8%, dzięki większej transakcyjności klientów korporacyjnych w kontraktach IRS.

Transakcje na inwestycyjnych papierach wartościowych w 2013 roku wygenerowały wynik na poziomie 78,6 mln zł w porównaniu do 45,0 mln zł w roku 2012. Główną przyczyną wzrostu były zyski ze sprzedaży obligacji rządowych. Dodatkowo Grupa mBanku zrealizowała zyski na sprzedaży akcji MasterCard i VISA w kwocie 13,4 mln zł.

Pozostałe dochody operacyjne (saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych) wyniosły w 2013 roku 164,5 mln zł i były wyższe od osiągniętych w ubiegłym roku o 75,3 mln zł. Wypracowany wzrost wynikał głównie z aktywnej sprzedaży mieszkań przez mLocum. W 2013 roku nastąpił także zwrot podatku VAT w mLeasing w kwocie 21,5 mln zł. W tym samym okresie, zostały zawiązane rezerwy na ryzyko prawne, zarówno w obszarze Bankowości Detalicznej jak i w segmencie Korporacji i Instytucji.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w Grupie mBanku wyniosły 477,8 mln zł w 2013 roku, wobec 444,6 mln zł w 2012 roku, co oznacza wzrost o 33,2 mln zł, tj. 7,5%. Spowolnienie gospodarcze zanotowane przede wszystkim w I połowie 2013 roku miało niekorzystny wpływ na sytuację finansową klientów Banku, częściowo zrekompensowaną przez cykl obniżek rynkowych stóp procentowych.

W obszarze Bankowości Detalicznej koszty ryzyka wzrosły o 35,2 mln zł, tj. 13,4%. Wzrost odpisów z tytułu utraty wartości kredytów w obszarze Bankowości Detalicznej w Polsce wynikał ze stopniowej zmiany struktury kredytów w kierunku pożyczek konsumenckich. Dodatkowo, zaobserwowano wzrost odpisów w mBanku Hipotecznym.

Wartość odpisów netto na ryzyko kredytowe w pionie Korporacji i Rynków Finansowych wyniosła w 2013 roku 180,0 mln zł wobec 182,0 mln zł w 2012 roku. Zbliżony poziom odpisów netto, pomimo spowolnienia gospodarczego zanotowanego w tym okresie, został osiągnięty w wyniku istotnej dywersyfikacji portfela kredytowego i ostrożnej polityki kredytowej lat ubiegłych.

Koszty działalności Grupy mBanku

Poziom kosztów działalności Grupy mBanku (łącznie z amortyzacją) wyniósł 1 678,0 mln zł, co oznacza wzrost o 1,0% w porównaniu do 2012 roku.

W 2013 roku koszty pracownicze utrzymały się na stabilnym poziomie i wyniosły 808,3 mln zł. Liczba etatów w Grupie mBanku spadła z 6 138 na koniec 2012 roku do 6 073 etatów na koniec 2013 roku.

Koszty rzeczowe w omawianym okresie wzrosły o 22,3 mln zł, tj. 4,0%. W 2013 roku Grupa mBanku odnotowała wyższe koszty w obszarze IT, co było związane m.in. z pracami informatycznymi nad nową platformą transakcyjną dla klientów detalicznych. Pomimo wydatków związanych z wdrożeniem nowego systemu transakcyjnego mBanku i kampanii rebrandingu, koszty w obszarze marketingu pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do 2012 roku.

W 2013 roku zmniejszeniu uległy koszty amortyzacji, czego powodem był spadek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

Zarządzanie kosztami pozwoliło Grupie mBanku uzyskać poprawę efektywności działania mierzonej wskaźnikiem kosztów do dochodów. Na koniec 2013 roku wyniósł on 45,7% wobec 46,5% w roku ubiegłym.

Udział poszczególnych segmentów i linii biznesowych w wyniku finansowym

Dane oparte na wewnętrznej informacji zarządczej Banku.

Poniższy wykres ilustruje wkład poszczególnych obszarów biznesowych w wynik brutto Grupy:

Największy wkład w zysk brutto Grupy (60,1%) wniosła Bankowość Detaliczna. Wynik wypracowany w Pionie Korporacji i Rynków Finansowych stanowił 38,8% łącznej puli. Składały się na niego Pion Klientów Korporacyjnych i Instytucji z udziałem 37,8% oraz segment Działalności Handlowej i Inwestycyjnej z 1,0% udziałem.

Bankowość Detaliczna

W 2013 roku segment Bankowości Detalicznej odnotował zysk brutto w wysokości 911,9 mln zł, co oznacza wzrost o 52,5 mln zł, tj. 6,1% w porównaniu do poprzedniego roku.

Na kształtowanie się wyniku brutto segmentu Bankowości Detalicznej w 2013 roku wpływ miały następujące czynniki:

 • Wzrost dochodów w porównaniu do 2012 roku o 80,2 mln zł, tj. 3,9%, do poziomu 2 124,2 mln zł. Wynik z tytułu odsetek poprawił się o 30,5 mln zł, tj. 2,1%, zaś wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 31,2 mln zł, tj. 7,3%.
 • Spadek poziomu kosztów działania i amortyzacji w porównaniu do ubiegłego roku o 7,4 mln zł, tj. 0,8%.
 • Wyższy poziom odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów w porównaniu do poprzedniego okresu o 35,1 mln zł, tj. 13,4%, odnotowany w Bankowości Detalicznej w Polsce i w mBanku Hipotecznym.

Korporacje i Rynki Finansowe

Klienci Korporacyjni i Instytucje

W 2013 roku segment Klientów Korporacyjnych i Instytucji wypracował zysk brutto w wysokości 573,3 mln zł ,co oznacza wzrost o 60,6 mln zł, tj. 11,8% w stosunku do poprzedniego roku.

Na kształtowanie się wyniku brutto segmentu Klientów Korporacyjnych i Instytucji w 2013 roku wpływ miały następujące czynniki:

 • Wzrost dochodów w porównaniu do poprzedniego roku o 79,0 mln zł (+6,2%) do poziomu 1 348,0 mln zł. Wynik z tytułu odsetek był większy o 26,0 mln zł, tj. 3,6%, zaś wynik z tytułu opłat i prowizji ukształtował się na zbliżonym poziomie w stosunku do 2012 roku. W 2013 wzrosły przychody z tytułu dywidend, w wyniku wypłacenia wyższej dywidendy przez PZU S.A.
 • Stabilny poziom kosztów działania i amortyzacji w omawianym okresie, w wysokości 594,0 mln zł (wzrost o 4,3 mln zł, tj. 0,7%).
 • Wyższy poziom odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów o 14,1 mln zł, tj. 8,5% w porównaniu do 2012 roku.

Działalność Handlowa i Inwestycyjna

W 2013 roku segment Działalności Handlowej i Inwestycyjnej odnotował zysk brutto w wysokości 15,1 mln zł, co oznacza spadek o 78,5 mln zł, tj. 83,9% w porównaniu do 2012 roku.

Na kształtowanie się wyniku brutto segmentu Działalności Handlowej i Inwestycyjnej w 2013 roku wpływ miały następujące czynniki:

 • Spadek dochodów w porównaniu do poprzedniego roku o 94,7 mln zł (-38,5%) do poziomu 151,4 mln zł. Wynik z tytułu odsetek był mniejszy o 114,2 mln zł, tj. 85,7% i wyniósł 19,1 mln zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji był większy o 15,2 mln zł tj. 40,5% w wyniku wyższych prowizji maklerskich wygenerowanych przez Dom Maklerski mBanku. Wynik na działalności handlowej spadł o 14,9 mln zł. Znacznej poprawie uległ wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych, dzięki korzystnym warunkom na rynku obligacji rządowych i sprzedaży części portfela obligacji.
 • Stabilny poziom kosztów działania i amortyzacji na poziomie 137,1 mln zł (wzrost o 0,2 mln zł, tj. 0,1%).
 • Brak odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek, podczas gdy w 2012 roku odnotowano odpisy na poziomie 15,4 mln zł z tytułu strat na obligacjach korporacyjnych.

Wyniki spółek Grupy mBanku

W 2013 roku łączne jednostkowe wyniki brutto spółek Grupy mBanku wyniosły 212,7 mln zł wobec 171,9 mln zł rok wcześniej. Liczba spółek uwzględniona w kalkulacji była porównywalna rok do roku. Powyższy wykres ilustruje poziom zysku netto poszczególnych spółek w 2013 roku w porównaniu z 2012 rokiem.

Swoje wyniki w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku poprawiły m.in. mLeasing, BRE Ubezpieczenia, mFaktoring, Dom Maklerski mBanku, mWealth Management i mLocum.