Raport Roczny za 2013 rok

Pobierz raport
Archiwum ZIP - 5,8MB
     

7.3. Zmiany w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej

Zmiany w aktywach Grupy mBanku

W 2013 roku odnotowano wzrost aktywów Grupy o 2 137,8 mln zł, tj. 2,1%. Ich wartość na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 104 282,8 mln zł.

Zmiany roczne poszczególnych pozycji aktywów Grupy mBanku zostały przedstawione w poniższej tabeli.

   

 

Aktywa

31.12.2012

31.12.2013

Różnica

Zmiana roczna

w mln zł

udział w %

w mln zł

udział w %

Kasa, operacje z bankiem centralnym

4 819,2

4,7%

1 650,5

1,6%

(3 168,7)

(65,8%)

Należności od banków

3 944,6

3,9%

3 471,2

3,3%

(473,4)

(12,0%)

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

1 150,9

1,1%

763,1

0,7%

(387,8)

(33,7%)

Pochodne instrumenty finansowe

2 802,7

2,7%

2 349,6

2,3%

(453,1)

(16,2%)

Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom

66 946,8

65,5%

68 210,4

65,4%

1 263,6

1,9%

Inwestycyjne papiery wartościowe

19 993,4

19,6%

25 341,8

24,3%

5 348,4

26,8%

Wartości niematerialne i prawne

436,1

0,4%

455,3

0,4%

19,2

4,4%

Rzeczowe aktywa trwałe

773,9

0,8%

709,6

0,7%

(64,3)

(8,3%)

Pozostałe aktywa

1 277,4

1,3%

1 331,3

1,3%

53,9

4,2%

Aktywa razem

102 145,0

100,0%

104 282,8

100,0%

2 137,8

2,1%

prev next

Największy udział w strukturze bilansu Grupy na koniec 2013 roku utrzymały kredyty i pożyczki udzielone klientom. Na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowiły one 65,4% sumy aktywów wobec 65,5% na koniec 2012 roku.

Wolumen kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom zwiększył się w stosunku do końca ubiegłego roku o 1 263,6 mln zł, tj. 1,9%.

Kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom indywidualnym odnotowały wzrost o 603,8 mln zł, tj. 1,6%. Wartość kredytów hipotecznych i mieszkaniowych spadła w ujęciu rocznym o 400,9 mln zł, tj. 1,4%, głównie ze względu na malejący portfel kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. W 2013 roku Grupa mBanku sprzedała kredyty hipoteczne o wartości 2 079,0 mln zł, co oznacza wzrost wolumenu sprzedaży o 2,9% w porównaniu do 2012 roku. Jednocześnie Grupa udzieliła 3 731,1 mln zł kredytów niehipotecznych, co stanowi 9,9% wzrost sprzedaży. Po wyeliminowaniu efektu zmian kursów walutowych, kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym wzrosłyby o około 1,9%.

W tym samym okresie kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom korporacyjnym wzrosły o 1 069,9 mln zł, tj. 3,8%. Wyłączając transakcje reverse repo/buy sell back i efekt zmian kursów walutowych, wartość kredytów udzielonych klientom korporacyjnym spadła w porównaniu z poprzednim rokiem o około 0,9%. Wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych sektorowi budżetowemu spadł o 520,5 mln zł, tj. o 19,3%.

Drugą pod względem wielkości pozycję aktywów w bilansie Grupy mBanku (24,3%) stanowiły inwestycyjne papiery wartościowe. Ich wartość w ciągu 2013 roku zwiększyła się o 5 348,4 mln zł, tj. 26,8%. Portfel obligacji rządowych wzrósł w ujęciu rocznym o 61,6%, zaś portfel papierów dłużnych emitowanych przez bank centralny zmniejszył się o 20,9%.

Łącznie, pozostałe pozycje aktywów w bilansie Grupy mBanku stanowiły 10,3% sumy bilansowej.

Zmiany w pasywach Grupy mBanku

Zmiany w pasywach Grupy w 2013 roku ilustruje poniższe zestawienie:

   

 

Zobowiązania i Kapitały

31.12.2012

31.12.2013

Różnica

Zmiana roczna

w mln zł

udział w %

w mln zł

udział w %

Zobowiązania wobec innych banków

21 110,9

20,7%

19 224,2

18,4%

(1 886,7)

(8,9%)

Pochodne instrumenty finansowe

3 476,7

3,4%

2 459,7

2,4%

(1 017,0)

(29,3%)

Zobowiązania wobec klientów

57 983,6

56,8%

61 673,5

59,1%

3 689,9

6,4%

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

4 892,3

4,8%

5 402,1

5,2%

509,8

10,4%

Zobowiązania podporządkowane

3 222,3

3,2%

3 762,8

3,6%

540,5

16,8%

Pozostałe zobowiązania

1 840,3

1,8%

1 504,1

1,4%

(336,2)

(18,3%)

Zobowiązania razem

92 526,1

90,6%

94 026,4

90,2%

1 500,3

1,6%

Kapitały razem

9 618,9

9,4%

10 256,4

9,8%

637,5

6,6%

Zobowiązania i Kapitały razem

102 145,0

100,0%

104 282,8

100,0%

2 137,8

2,1%

prev next

Dominującym źródłem finansowania działalności Grupy mBanku pozostały zobowiązania wobec klientów. Na koniec 2013 roku stanowiły one 59,1% pasywów wobec 56,8% na koniec 2012 roku.

Wartość zobowiązań wobec klientów w ciągu 2013 roku zwiększyła się o 3 689,9 mln zł, tj. 6,4%, osiągając poziom 61 673,5 mln zł.

Odnotowany wzrost dotyczył głównie zobowiązań wobec klientów korporacyjnych (wzrost o 2 504,2 mln zł, tj. 10,3%). Wyłączając transakcje repo, zobowiązania wobec klientów korporacyjnych spadły o około 1,1%.

Zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły o 969,3 mln zł, tj. 2,9%. Wolumen środków klientów na rachunkach bieżących zwiększył się o 15,2%. Depozyty terminowe klientów indywidualnych spadły w ujęciu rocznym o 18,4%. W środowisku niskich stóp procentowych, część środków klientów z wygasających lokat terminowych została ulokowana w funduszach inwestycyjnych dostępnych w Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych mBanku.

Zobowiązania wobec innych banków spadły w stosunku do końca ubiegłego roku o 1 886,7 mln zł, tj. 8,9% i wyniosły 19 224,2 mln zł na koniec 2013 roku. Zmiana ta wynikała głównie ze spłaty kredytów w wysokości 830 mln franków szwajcarskich i 100 mln dolarów amerykańskich udzielonych przez Grupę Commerzbanku.

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych zwiększyły swój udział w strukturze finansowania Grupy mBanku z 4,8% na koniec 2012 roku do 5,2% na koniec 2013 roku. Główną przyczyną tej zmiany była emisja euroobligacji o wartości nominalnej 200 mln franków szwajcarskich i 500 mln koron czeskich. W 2013 roku Bank wyemitował także na rynku polskim 10-letnie obligacje podporządkowane w wysokości 500 mln zł.

Udział kapitałów własnych w pasywach Grupy mBanku wyniósł na koniec 2013 roku 9,8%, wobec 9,4% na koniec grudnia 2012 roku w wyniku zatrzymania części zysku netto.